ethnosimo-nomarxias

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Πρακτικού  :  29/2019
Αριθμός Απόφασης :  249/2019
ΑΔΑ: ΨΓΣΠΩΡ8-ΖΨΒ

 

Θέμα:  Ορισμός  μελών  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Ν.Π.Δ.Δ.  με  την  επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράπετρας»

Στην  Ιεράπετρα,  σήμερα,  στις  27  Νοεμβρίου  του  έτους  2019,  ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια, τακτική συνεδρίαση,   ύστερα  από   τη   με   αριθμό   πρωτ.18136/22-11-2019   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε   στους   Δημοτικούς   Συμβούλους,   στους   Προέδρους   των Κοινοτήτων,  καθώς  και  στον  κ.  Δήμαρχο,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του άρθρου  67  του  Ν.  3852/2010.  Πριν  από  την  έναρξη  της  συνεδρίασης,  ο Πρόεδρος  κ.  Ευάγγελος  Μπινιχάκης  διαπίστωσε  ότι  υπάρχει  απαρτία,  αφού σε σύνολο (27) Δημοτικών Συμβούλων, ήταν:

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι:

   1. Αγγελάκης Γεώργιος 14.
   2. Αντωνάκης Γεώργιος 15.
   3. Ασπραδάκης Γεώργιος 16.
   4. Αστροπεκάκης Κωνσταντίνος 17.
   5. Βλάσση Ελένη 18.
   6. Βρυγιωνάκης Εμμανουήλ 19.
   7. Γεωργαλάκης Εμμανουήλ 20.
   8. Ζερβάκης Εμμανουήλ 21.
   9. Κοτσιφάκη Μαρία (Απουσίαζε στη συζήτηση και ψήφιση του κατεπείγοντος και στο 2ο τακτικό)
   10. Κουγιουμουτζάκης Γεώργιος
   11. Μαστοράκης Πέτρος
   12. Ματζαράκης Νικόλαος
   13. Μεραμβελιωτάκης Νικόλαος
   14. Μουζουράκης Αλέξανδρος
   15. Μπινιχάκης Ευάγγελος
   16. Πανταζής Αργύρης
   17. Παπαδάκης Νεκτάριος
   18. Παπαδοπετράκης Ανδρέας (Απουσίαζε στη συζήτηση και ψήφιση του κατεπείγοντος)
   19. Πετράς Αντώνιος
   20. Προϊστάκης Γεώργιος
   21. Σαραντώνης Ιωάννης
   22. Σαρρής Παναγιώτης (Απουσίαζε στην ψηφοφορία του 14ου θέματος)
   23. Σκυβάλου-Ρουμελιωτάκη Μαρία
   24. Χατζημαρκάκη Χρυσούλα (Χρύσα)
   25. Χηνόπουλος Αθανάσιος

Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

   1. Χατζάκης Σταύρος
   2. Ψιμουλάκης Μιχαήλ

Επίσης, παραβρέθηκαν
Πρόεδροι Κοινοτήτων

   1. Χατζάκης Γεώργιος (Ιεράπετρας)
   2. Δασκαλάκης Ιωάννη (Γδοχίων)
   3. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος (Ανατολής)
   4. Κυδωνάκης Εμμανουήλ (Αγ.Ιωάννη)
   5. Παντελάκης Αλέξανδρος (Μύρτου)
   6. Πιτροπάκης Μιχαήλ (Σχινοκαψάλων)
   7. Ραπάνης Γεώργιος  (Π.Άμμου)

Στη συνεδρίαση δεν ήταν παρών ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Θεοδόσιος Καλαντζάκης, λόγω μετάβασής του στην Αθήνα, για τις εκλογές της ΚΕΔΕ.

Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκαν οι υπάλληλοι του   Δήμου  Σοφία Δαγαλάκη  και Ελισάβετ Προεστάκη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο  Πρόεδρος  κήρυξε  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  και  ακολούθως, στο πλαίσιο της ενημέρωσης, οι επικεφαλής δημοτικών παρατάξεων και δημοτικοί σύμβουλοι έθεσαν ερωτήματα και επισήμαναν προβλήματα που αφορούν στο Δήμο Ιεράπετρας, στα οποία απάντησαν οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι.

Στη  συνέχεια,  ο   Πρόεδρος  ενημέρωσε  το  Σώμα  ότι  έχει  κατατεθεί πρόταση  από  τη  δημοτική  παράταξη  «Μαζί  αλλάζουμε  την  Ιεράπετρα»  για συζήτηση  θέματος  ως  κατεπείγοντος,  που  αφορά  στην  τροποποίηση  της παρ.9  του  άρθρου  4 του  Κανονισμού λειτουργίας του  Δημοτικού Συμβουλίου και  συγκεκριμένα,  στην  αλλαγή  του  χρόνου  των  ανακοινώσεων  για  τους επικεφαλής.

Το Δημοτικό Συμβούλιο,  αφού έλαβε  υπόψη όσα  ορίζονται  στο  άρθρο 67  παρ.7  του  Ν.  3852/2010,  αποφάσισε  κατά  πλειοψηφία,  με  δώδεκα  (12) αρνητικές ψήφους, έναντι έντεκα (11) θετικών, επί είκοσι τριών (23) παρόντων δημοτικών συμβούλων, να μην συζητηθεί το θέμα ως κατεπείγον.

Επίσης,  έχει  κατατεθεί  εισήγηση  από  τη  Δ/νση  Τεχνικών  Υπηρεσιών για    συζήτηση,    ως    κατεπείγοντος,    του    θέματος    «Υποβολή    πρότασης χρηματοδότησης  στην  Πρόσκληση  ΕΤΠΑ-44  με  τίτλο  «Εμπλουτισμός  του τουριστικού  προϊόντος  του  Δ.  Ιεράπετρας,  με  την  προβολή  και  ανάδειξη  του περιεχομένου  της  Βιβλιοθήκης,  των  χωριών  και  των  μνημείων  του  Δήμου Ιεράπετρας».   Ο   Πρόεδρος,   κάλεσε   το   Συμβούλιο   να   αποφασίσει   για   τη συζήτηση του θέματος ως κατεπείγοντος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο,  αφού έλαβε  υπόψη όσα  ορίζονται  στο  άρθρο 67  παρ.7  του  Ν. 3852/2010,  αποφάσισε ομόφωνα,  να  συζητηθεί  το  θέμα  ως κατεπείγον.

Ακολούθησε  η  συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  του  κατεπείγοντος  και έπειτα, η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, με την εξής σειρά:1ο,14ο, 2ο,3ο, 5ο.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος πρότεινε τη διακοπή της συνεδρίασης, λόγω του  προχωρημένου  της  ώρας  (23:00)  και  τη  συνέχιση  της  συνεδρίασης  την επόμενη  ημέρα  το  πρωί  στις  09:30.  Υπήρξε  διαφωνία  από  τους  επικεφαλής και  συμβούλους  των λοιπών δημοτικών παρατάξεων,  οι  οποίοι  πρότειναν τη συνέχιση   της   συνεδρίασης    σε   ώρα   μη   εργάσιμη,   μετά   το   μεσημέρι, διαφορετικά, δήλωσαν ότι θα απέχουν.

Τελικά,   η   ώρα   της   συνέχισης   της   συνεδρίασης   ορίστηκε   από   τον Πρόεδρο του Δ.Σ. στις 14:00 την επόμενη μέρα, Πέμπτη 28 Νοεμβρίου.

Κατά  τη  συνέχιση  της  συνεδρίασης,  την  Πέμπτη  28  Νοεμβρίου  2019, παρόντες    ήταν    οι    δημοτικοί    σύμβουλοι    κ.κ.    Ασπραδάκης    Γεώργιος, Αστροπεκάκης    Κωνσταντίνος,    Βρυγιωνάκης    Εμμανουήλ,    Γεωργαλάκης Εμμανουήλ,  Μαστοράκης  Πέτρος,  Ματζαράκης  Νικόλαος  (Αποχώρησε  μετά  το  9ο θέμα),    Μπινιχάκης    Ευάγγελος,    Παπαδάκης    Νεκτάριος,    Παπαδοπετράκης Ανδρέας  (Προσήλθε  στο  8ο    θέμα),  Σκυβάλου-Ρουμελιωτάκη  Μαρία,  Χατζημαρκάκη Χρύσα (Απουσίαζε στα θέματα 12ο  έως και 28ο) και Χηνόπουλος Αθανάσιος.

Η  συζήτηση  των  θεμάτων  της  ημερήσιας  διάταξης  συζητήθηκε  με  την εξής σειρά: 4ο, 6ο,…13ο, 15ο,..20ο, 24ο,…28ο, 21ο,22ο,23ο  και 29ο.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το  λόγο  στην  Αντιδήμαρχο  κ.  Χατζημαρκάκη  Χρύσα,  η  οποία  έθεσε  υπόψη του Συμβουλίου τα εξής:

«Με    την    αρ.60/24-02-2011  απόφαση  του  Δημοτικού   Συμβουλίου  που δημοσιεύθηκε   στο   ΦΕΚ   1771/2011   Τ.   Β   Συστήθηκε   Νομικό   Πρόσωπο   με   την Επωνυμία, Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράπετρας.

Στην   παρ.3   Διοίκηση   του   Νομικού   Προσώπου   αναφέρεται   ότι   το   Νομικό Πρόσωπο διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από έντεκα (11) μέλη ως εξής :

   Έξι − 6 − Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου.

    −  Δύο  −2−  Διευθυντές,  εκ  των  πέντε  αρχαιοτέρων,  των  σχολικών  μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

   − Έναν −  1− εκπρόσωπο της Ένωσης Γονέων και στην περίπτωση που δεν υπάρχει   Ένωση   Γονέων,   έναν   εκπρόσωπο   των   υφιστάμενων   Συλλόγων Γονέων,   κατά   προτεραιότητα   μεγέθους   σχολικής   μονάδας   Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

    − Δύο −2− δημότες ή κατοίκους με εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.

Για τον ορισμό του Δ.Σ ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις:

   1. Ν.3463/06 άρθρα 240 και   243, Ν. 4635/19 άρθρο 177, Ν. 4623/19 άρθρο 6, Ν. 2839/00 άρθρο 6 .
   2. Η αρίθμ   8440/2011   απόφαση   του   Υπουργού   Εσωτερικών   όπως   έχει τροποποιηθεί με την αρίθμ 63967 / 2019 όμοια.

Στο  άρθρο  1  παρ  1  της  εν  λόγω  απόφασης  ορίζονται  τα  εξής  1.  α.  Οι  σχολικές επιτροπές  είναι  νομικά  πρόσωπα  δημοσίου  δικαίου  που  διοικούνται  από  διοικητικό συμβούλιο, στο οποίο μετέχουν έως δεκαπέντε (15) μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 240 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Μεταξύ    των    μελών,    τακτικών    και    αναπληρωματικών,    ορίζονται υποχρεωτικά:

   –  Δύο  (2)  διευθυντές/διευθύντριες, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα.

   – Μία/ένας (1) εκ των αρχαιοτέρων νηπιαγωγών για την σχολική επιτροπή της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

   –   Μία/ένας   (1)   εκπρόσωπος   της   αντίστοιχης   ένωσης   γονέων,   και   στην περίπτωση  που  δεν  υπάρχει  ένωση  γονέων,  ένας  (1)  εκπρόσωπος  των υφιστάμενων  συλλόγων  γονέων,  κατά  προτεραιότητα  μεγέθους  σε  μαθητικό δυναμικό σχολικής μονάδας.

Σύμφωνα με τις παραπάνω σχετικές διατάξεις

Α. Χρειάζεται προσαρμογή της συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου στην   ανωτέρω  Υπουργική   Απόφαση,   με   την   πρόβλεψη   στο   Διοικητικό Συμβούλιο μίας νηπιαγωγού.

Β. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την τροποποίηση

Ο Δήμαρχος ορίζει τα 3/5 των μελών 11 ή 12 αναλόγως της τροποποίησης.

Το  άρθρο  177  προβλέπει  τουλάχιστον  ένα  (1)  μέλος  οριζόμενο  από  τις  λοιπές παρατάξεις.

Προκειμένου οι λοιπές παρατάξεις να ορίσουν τουλάχιστον 1 μέλος στα διοικητικά συμβούλια  των  Νομικών  προσώπων  όταν  προκύπτει  σε  αυτές  0,  αυτό  αφαιρείται από τον αριθμό των οριζόμενων μελών από το Δήμαρχο

Επομένως στην περίπτωση 11μελούς Διοικητικού Συμβουλίου

Ο  Δήμαρχος  ορίζει    11χ3/5  =7  -1=6  με  τους  αναπληρωτές  τους  μεταξύ  των οποίων και τον Πρόεδρο με ποσόστωση φύλλων 2

Οι λοιπές παρατάξεις 1 με ποσόστωση φύλλων 0

11μελές = 6 ( Δήμαρχος) + 4 (λόγω ιδιότητας)+1(λοιπές παρατάξεις)

Στην περίπτωση 12μελούς

Ο Δήμαρχος ορίζει 12χ3/5=8 -1=7 με τους αναπληρωτές τους μεταξύ των οποίων και τον Πρόεδρο με ποσόστωση φύλλων 2

Οι λοιπές παρατάξεις 1 με ποσόστωση φύλλων 0

12μελές=7 (Δήμαρχος) + 4 (λόγω ιδιότητας)+1(λοιπές παρατάξεις) Σύμφωνα με τα παραπάνω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Α.  Την  τροποποίηση  της  Συστατικής  Πράξης  του  Νομικού  Προσώπου  Σχολική
Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράπετρας
Β. Την έκδοση διαπιστωτικής πράξης για τον ορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω Νομικού Προσώπου και
Γ. Την εκλογή  Αντιπροέδρου.»

Ακολούθως,   η   Αντιδήμαρχος   κ.   Χατζημαρκάκη   γνωστοποίησε   στο Δημοτικό Συμβούλιο την γραπτή υπόδειξη μελών Δ.Σ. του Δημάρχου ο οποίος υποδεικνύει     ως    μέλη    του     Δ.Σ.    του    Ν.Π.Δ.Δ.     «Σχολική    Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Ιεράπετρας»  τους εξής:

   1. Σκυβάλου-Ρουμελιωτάκη Μαρία, δημοτική σύμβουλος, ως Πρόεδρος
   2. Παπαδάκης Νεκτάριος, δημοτικός   σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ, δημοτικό σύμβουλο
   3. Μπινιχάκης Ευάγγελος, δημοτικός   σύμβουλος, με  αναπληρωματικό μέλος την Χατζημαρκάκη Χρύσα, δημοτική σύμβουλο
   4. Ασπραδάκης Γεώργιος, δημοτικός σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Αστροπεκάκη Κωνσταντίνο, δημοτικό σύμβουλο
   5. Ματζαράκης Νικόλαος,  δημοτικός  σύμβουλος, με  αναπληρωματικό μέλος τον Γεωργαλάκη Εμμανουήλ, δημοτικό σύμβουλο
   6. Δοργιάκης Νικόλαος,δημότης, με     αναπληρωματικό  μέλος  την Μπαλοθιάρη Δέσποινα, δημότισσα
   1. Σακαδάκη Μαρία, δημότισσα, με αναπληρωματικό μέλος τον Μιχελάρο Δημήτριο

Στη  συνέχεια,  ζητήθηκε  από  τον  επικεφαλής  της  δημοτικής  παράταξης «Ενότητα,  Συνεργασία,  Ανάπτυξη»  να  υποδείξει  έναν  εκπρόσωπο  με  τον αναπληρωτή του.

Υποδείχθηκε ως τακτικό μέλος ο κ. Χηνόπουλος Αθανάσιος, δημοτικός σύμβουλος, με   αναπληρωματικό   μέλος   τον  Ψιμουλάκη  Μιχαήλ,   δημοτικό σύμβουλο.

Ακολούθως προτάθηκε για το αξίωμα του Αντιπροέδρου του Νομικού Προσώπου ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ματζαράκης Νικόλαος και ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να ψηφίσει για την τροποποίηση της συστατικής πράξης του  Νομικού  Προσώπου,  την  εκλογή  του  Αντιπροέδρου  και  την  επικύρωση των υποδειχθέντων.

Οι παραπάνω προτάσεις ψηφίστηκαν Ομόφωνα.

Έπειτα  από  την  παραπάνω  διαδικασία,  το  Δημοτικό  Συμβούλιο,  αφού έλαβε υπόψη του:

   1. Την εισήγηση της Αντιδημάρχου κ. Χρύσας Χατζημαρκάκη
   2. Τις διατάξεις τ Ν.3463/06 άρθρα   240 και 243, Ν. 4635/19 άρθρο 177, Ν.  4623/19  άρθρο  6,  Ν.  2839/00  άρθρο  6  και  της  με  αρ.  8440/2011 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών όπως έχει τροποποιηθεί με την αρ. 63967/ 2019 (ΦΕΚ3537 τ. Β) όμοια
   1. Τις υποδείξεις   των   Φορέων,   του   Δημάρχου   και   των   δημοτικών παρατάξεων
   2. Τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.  Τροποποιεί  τη  με  αρ.60/24-02-2011  (ΦΕΚ 1771/5-8-2011  τ. Β΄) απόφαση Δ.Σ.  που  αφορά  στη  συγχώνευση  κατά  τις  διατάξεις  του  άρθρου  103  του Ν.3852/2010    των    Σχολικών    Επιτροπών    Ν.Π.Δ.Δ.    της    Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης    του    Δήμου    μας    και    στη    σύσταση    Ενιαίου    Ν.Π.Δ.Δ. Πρωτοβάθμιας    Εκπαίδευσης,     με    την    επωνυμία    «Σχολική    Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράπετρας», ως εξής:

«3. Διοίκηση του νέου Νομικού Προσώπου:

Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα αποτελείται από δώδεκα (12) μέλη, ως εξής:

–    Έξι – 6 – Δημοτικούς Συμβούλους

–    Δύο -2- Διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

–    Ένα/μία -1-  εκ των αρχαιοτέρων νηπιαγωγών

–    Ένα/μία – 1- εκπρόσωπο της Ένωσης Γονέων και στην περίπτωση που δεν  υπάρχει  Ένωση  Γονέων,  έναν/μία  εκπρόσωπο  των  υφιστάμενων Συλλόγων  Γονέων,  κατά  προτεραιότητα  μεγέθους  σχολικής  μονάδας Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης

–    Δύο -2-  δημότες ή κατοίκους με εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης

Η  θητεία  των  μελών  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  ακολουθεί  τη  θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.»

Β.  Τον  ορισμό  των  παρακάτω  μελών  του  Δ.Σ.  του   Νομικού   Προσώπου Δημοσίου   Δικαίου   με   την   επωνυμία     «Σχολική   Επιτροπή   Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράπετρας», ως εξής:

   1. Σκυβάλου-Ρουμελιωτάκη Μαρία, δημοτική σύμβουλος
   2. Παπαδάκης Νεκτάριος,   δημοτικός   σύμβουλος,  με  αναπληρωματικό μέλος τον Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ, δημοτικό σύμβουλο
   3. Μπινιχάκης Ευάγγελος,   δημοτικός   σύμβουλος,  με  αναπληρωματικό μέλος την Χατζημαρκάκη Χρύσα, δημοτική σύμβουλο
   4. Ασπραδάκης Γεώργιος,   δημοτικός   σύμβουλος,  με  αναπληρωματικό μέλος τον Αστροπεκάκη Κωνσταντίνο, δημοτικό σύμβουλο
   5. Ματζαράκης Νικόλαος,   δημοτικός   σύμβουλος,  με  αναπληρωματικό μέλος τον Γεωργαλάκη Εμμανουήλ, δημοτικό σύμβουλο
   6. Χηνόπουλος Αθανάσιος,  δημοτικός  σύμβουλος,  με  αναπληρωματικό μέλος τον Ψιμουλάκη Μιχαήλ, δημοτικό σύμβουλο
   7. Δοργιάκης Νικόλαος,  δημότης,  με  αναπληρωματικό  μέλος  την Μπαλοθιάρη Δέσποινα, δημότισσα
   1. Σακαδάκη Μαρία, δημότισσα, με αναπληρωματικό μέλος τον Μιχελάρο Δημήτριο
   1. Μπαρμπεράκης Εμμανουήλ, με αναπληρωματικό   μέλος  την Καραμπατζάκη  Αλίκη   (Διευθυντές  σχολικών  μονάδων  πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης)
   2. Κουντούρη Ρεγγίνα, με αναπληρωματικό μέλος  τον  Πασπαράκη Ιωάννη  (Διευθυντές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης)
   3. Κουτσελάκη Ελένη, με αναπληρωματικό μέλος την Σταθάκη Κωστούλα (Προϊσταμένες νηπιαγωγείων Δήμου Ιεράπετρας)
   4. Κορνιλάκη  Πετρούλα, με  αναπληρωματικό  μέλος  τον  Λιαπάκη  Μιχαήλ (εκπρόσωποι της Ένωσης Συλλόγων Γονέων)

Γ.       Ορίζει    ως   Πρόεδρο   του   Νομικού   Προσώπου   την   κ.   Σκυβάλου- Ρουμελιωτάκη Μαρία του Νικολάου

Δ.   Εκλέγει   ως   Αντιπρόεδρο   του   Δ.Σ.   του   Νομικού   Προσώπου   τον   κ. Ματζαράκη Νικόλαο του Εμμανουήλ

Ε.   Την  Πρόεδρο  του   διοικητικού  συμβουλίου   σε   περίπτωση  απουσίας  ή κωλύματος αναπληρώνει ο  Αντιπρόεδρος.

ΣΤ.   Κατά   τις   συνεδριάσεις   των   Σχολικών   Επιτροπών,   όταν   συζητούνται θέματα  τα  οποία  αφορούν  συγκεκριμένη  σχολική  μονάδα,  καλείται  ο  οικείος διευθυντής σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.

Ζ.  Η  θητεία  των  μελών  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  ακολουθεί  τη  θητεία  του Δημοτικού  Συμβουλίου  και  λήγει  με  την  εγκατάσταση  του  νέου  Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  249/2019.

Αφού συντάχθηκε υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος                                                                                                                                Ο  Γραμματέας
Ευάγγελος Μπινιχάκης

Τα  Μέλη

   1. Ασπραδάκης Γεώργιος 6. Ματζαράκης Νικόλαος
   2. Αστροπεκάκης Κωνσταντίνος 7. Παπαδάκης Νεκτάριος
   3. Βρυγιωνάκης Εμμανουήλ 8. Σκυβάλου-Ρουμελιωτάκη Μαρία
   4. Γεωργαλάκης Εμμανουήλ 9. Χατζημαρκάκη Χρυσούλα (Χρύσα)
   5. Μαστοράκης Πέτρος 10. Χηνόπουλος Αθανάσιος

 

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ευάγγελος Μπινιχάκης