ethnosimo-nomarxias

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Αριθμός Πρακτικού  :  29/2019
Αριθμός Απόφασης  :  253/2019
ΑΔΑ: ψ3ΘΚΩΡ8-1Α6

Θέμα:  Ορισμός  μελών  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Ν.Π.Δ.Δ.  με  την  επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας»

την  Ιεράπετρα,  σήμερα,  στις  27  Νοεμβρίου  του  έτους  2019,  ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια, τακτική συνεδρίαση,   ύστερα  από   τη   με   αριθμό   πρωτ.18136/22-11-2019   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε   στους   Δημοτικούς   Συμβούλους,   στους   Προέδρους   των Κοινοτήτων,  καθώς  και  στον  κ.  Δήμαρχο,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του άρθρου  67  του  Ν.  3852/2010.  Πριν  από  την  έναρξη  της  συνεδρίασης,  ο Πρόεδρος  κ.  Ευάγγελος  Μπινιχάκης  διαπίστωσε  ότι  υπάρχει  απαρτία,  αφού σε σύνολο (27) Δημοτικών Συμβούλων, ήταν:

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι:

  1. Αγγελάκης Γεώργιος
  2. Αντωνάκης Γεώργιος
  3. Ασπραδάκης Γεώργιος
  4. Αστροπεκάκης Κωνσταντίνος
  5. Βλάσση Ελένη
  6. Βρυγιωνάκης Εμμανουήλ
  7. Γεωργαλάκης Εμμανουήλ
  8. Ζερβάκης Εμμανουήλ
  9. Κοτσιφάκη Μαρία (Απουσίαζε στη συζήτηση και ψήφιση του κατεπείγοντος και στο 2ο τακτικό)
  10. Κουγιουμουτζάκης Γεώργιος
  11. Μαστοράκης Πέτρος
  12. Ματζαράκης Νικόλαος
  13. Μεραμβελιωτάκης Νικόλαος
  14. Μουζουράκης Αλέξανδρος
  15. Μπινιχάκης Ευάγγελος
  16. Πανταζής Αργύρης
  17. Παπαδάκης Νεκτάριος
  18. Παπαδοπετράκης Ανδρέας (Απουσίαζε στη συζήτηση και ψήφιση του κατεπείγοντος)
  19. Πετράς Αντώνιος
  20. Προϊστάκης Γεώργιος
  21. Σαραντώνης Ιωάννης
  22. Σαρρής Παναγιώτης (Απουσίαζε στην ψηφοφορία του 14ου θέματος)
  23. Σκυβάλου-Ρουμελιωτάκη Μαρία
  24. Χατζημαρκάκη Χρυσούλα (Χρύσα)
  25. Χηνόπουλος Αθανάσιος

Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

 • Χατζάκης Σταύρος
 • Ψιμουλάκης Μιχαήλ

Επίσης, παραβρέθηκαν
Πρόεδροι Κοινοτήτων

 1. Χατζάκης Γεώργιος (Ιεράπετρας)
 2. Δασκαλάκης Ιωάννη (Γδοχίων)
 3. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος (Ανατολής)
 4. Κυδωνάκης Εμμανουήλ (Αγ.Ιωάννη)
 5. Παντελάκης Αλέξανδρος (Μύρτου)
 6. Πιτροπάκης Μιχαήλ (Σχινοκαψάλων)
 7. Ραπάνης Γεώργιος  (Π.Άμμου)

Στη συνεδρίαση δεν ήταν παρών ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Θεοδόσιος Καλαντζάκης, λόγω μετάβασής του στην Αθήνα, για τις εκλογές της ΚΕΔΕ.

Στη   συνεδρίαση   παραβρέθηκαν   οι   υπάλληλοι   του   Δήμου   Σοφία Δαγαλάκη  και Ελισάβετ Προεστάκη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο  Πρόεδρος  κήρυξε  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  και  ακολούθως, στο πλαίσιο της ενημέρωσης, οι επικεφαλής δημοτικών παρατάξεων και δημοτικοί σύμβουλοι έθεσαν ερωτήματα και επισήμαναν προβλήματα που αφορούν στο Δήμο Ιεράπετρας, στα οποία απάντησαν οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι.

Στη  συνέχεια,  ο   Πρόεδρος  ενημέρωσε  το  Σώμα  ότι  έχει  κατατεθεί πρόταση  από  τη  δημοτική  παράταξη  «Μαζί  αλλάζουμε  την  Ιεράπετρα»  για συζήτηση  θέματος  ως  κατεπείγοντος,  που  αφορά  στην  τροποποίηση  της παρ.9  του  άρθρου  4 του  Κανονισμού λειτουργίας του  Δημοτικού Συμβουλίου και  συγκεκριμένα,  στην  αλλαγή  του  χρόνου  των  ανακοινώσεων  για  τους επικεφαλής.

Το Δημοτικό Συμβούλιο,  αφού έλαβε  υπόψη όσα  ορίζονται  στο  άρθρο

67  παρ.7  του  Ν.  3852/2010,  αποφάσισε  κατά  πλειοψηφία,  με  δώδεκα  (12) αρνητικές ψήφους, έναντι έντεκα (11) θετικών, επί είκοσι τριών (23) παρόντων δημοτικών συμβούλων, να μην συζητηθεί το θέμα ως κατεπείγον.

Επίσης,  έχει  κατατεθεί  εισήγηση  από  τη  Δ/νση  Τεχνικών  Υπηρεσιών για    συζήτηση,    ως    κατεπείγοντος,    του    θέματος    «Υποβολή    πρότασης χρηματοδότησης  στην  Πρόσκληση  ΕΤΠΑ-44  με  τίτλο  «Εμπλουτισμός  του τουριστικού  προϊόντος  του  Δ.  Ιεράπετρας,  με  την  προβολή  και  ανάδειξη  του περιεχομένου  της  Βιβλιοθήκης,  των  χωριών  και  των  μνημείων  του  Δήμου Ιεράπετρας».   Ο   Πρόεδρος,   κάλεσε   το   Συμβούλιο   να   αποφασίσει   για   τη συζήτηση του θέματος ως κατεπείγοντος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο,  αφού έλαβε  υπόψη όσα  ορίζονται  στο  άρθρο

67  παρ.7  του  Ν. 3852/2010,  αποφάσισε ομόφωνα,  να  συζητηθεί  το  θέμα  ως κατεπείγον.

Ακολούθησε  η  συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  του  κατεπείγοντος  και έπειτα, η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, με την εξής σειρά: 1ο,14ο, 2ο,3ο, 5ο.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος πρότεινε τη διακοπή της συνεδρίασης, λόγω του  προχωρημένου  της  ώρας  (23:00)  και  τη  συνέχιση  της  συνεδρίασης  την επόμενη  ημέρα  το  πρωί  στις  09:30.  Υπήρξε  διαφωνία  από  τους  επικεφαλής και  συμβούλους  των λοιπών δημοτικών παρατάξεων,  οι  οποίοι  πρότειναν τη συνέχιση   της   συνεδρίασης    σε   ώρα   μη   εργάσιμη,   μετά   το   μεσημέρι, διαφορετικά, δήλωσαν ότι θα απέχουν.

Τελικά,   η   ώρα   της   συνέχισης   της   συνεδρίασης   ορίστηκε   από   τον Πρόεδρο του Δ.Σ. στις 14:00 την επόμενη μέρα, Πέμπτη 28 Νοεμβρίου.

Κατά  τη  συνέχιση  της  συνεδρίασης,  την  Πέμπτη  28  Νοεμβρίου  2019, παρόντες    ήταν    οι    δημοτικοί    σύμβουλοι    κ.κ.    Ασπραδάκης    Γεώργιος, Αστροπεκάκης    Κωνσταντίνος,    Βρυγιωνάκης    Εμμανουήλ,    Γεωργαλάκης Εμμανουήλ,  Μαστοράκης  Πέτρος,  Ματζαράκης  Νικόλαος  (Αποχώρησε  μετά  το  9ο θέμα),    Μπινιχάκης    Ευάγγελος,    Παπαδάκης    Νεκτάριος,    Παπαδοπετράκης Ανδρέας  (Προσήλθε  στο  8ο    θέμα),  Σκυβάλου-Ρουμελιωτάκη  Μαρία,  Χατζημαρκάκη Χρύσα (Απουσίαζε στα θέματα 12ο  έως και 28ο) και Χηνόπουλος Αθανάσιος.

Η  συζήτηση  των  θεμάτων  της  ημερήσιας  διάταξης  συζητήθηκε  με  την εξής σειρά: 4ο, 6ο,…13ο, 15ο,..20ο, 24ο,…28ο, 21ο,22ο,23ο  και 29ο.

Ο   Πρόεδρος,   εισηγούμενος   το   10ο   θέμα   της   ημερήσιας   διάταξης, έδωσε  το  λόγο  στην  Αντιδήμαρχο  κ.  Χρύσα  Χατζημαρκάκη,  η  οποία  έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα εξής:

«Με  το  αρ.  196/2001  Π.Δ   (ΦΕΚ  15916-07-2001  τ.  Α  196.  μεταφέρθηκαν  οι

αρμοδιότητες του Λιμενικού Ταμείου Λασιθίου στους Δήμους Ιεράπετρας  και Μακρύ Γιαλού

Για  τον ορισμό του Δ.Σ ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις:

   1. Ν.3463/06 άρθρα    240  και  244  όπως  ισχύουν,  Ν.  4635/19  άρθρο  177,  Ν.4623/19  άρθρο  6,    Ν.  2839/00  άρθρο  6,  Ν.  2738/99  άρθρο  28  ν.  4071/02,  η  αρ..3656/2014 απόφαση του ΣΤΕ, με την οποία κρίθηκε ότι  επειδή δεν υπάρχει ρύθμιση για  την  περίπτωση  των  Λιμενικών  Ταμείων  των  οποίων  η  γεωγραφική  περιοχή εκτείνεται στα όρια ενός ΟΤΑ έχουν αναλογική εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 28 του  Ν.  2738/99  και  ο  αριθμός  επομένως  των  μελών  του  Διοικητικού  Συμβουλίου ορίζεται σε 7,  καθώς  και η εγκ 102/2019 του ΥΠ ΕΣ όπου δεν έρχεται σε αντίθεση.
   1. Με το αρ. 2131.1/1255/30-09-2019 έγγραφο του το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας ορίζει εκπρόσωπο του στο Δ.Σ του Λιμενικού Ταμείου Ιεράπετρας Τακτικό Μέλος τον Λιμενάρχη   Αντιπλοίαρχο   κ   Παπαδάκη   Ιωάννη   και   Αναπληρωματικό   Μέλος   τον Ανθυποπλοίαρχο κ. Χρυσοφάκη Ιωάννη

Σύμφωνα με τις παραπάνω σχετικές διατάξεις

Ο Δήμαρχος ορίζει τα 3/5 των 7 μελών   =   5 μέλη με τους αναπληρωτές τους εκ των το 1/3 , ήτοι 2 μέλη,   είναι η ποσόστωση των φύλλων. Μεταξύ αυτών και τον Πρόεδρο, για τον οποίο δεν ορίζεται αναπληρωτής.

Οι   λοιπές   παρατάξεις   ορίζουν,   αφαιρουμένων   των   οριζόμενων   από   το Δήμαρχο  και του  εκπροσώπου  του  Λιμεναρχείου  Ιεράπετρας   7-5-1=1  μέλος  με  τον αναπληρωτή του, ποσόστωση των φύλλων 0.

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  Στο Δημοτικό Συμβούλιο

Α.   Την   έκδοση   διαπιστωτικής   πράξης   για   τον   ορισμό   του   Διοικητικού

Συμβουλίου του Ν.Π Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας σύμφωνα με τα παραπάνω και

Β. Την εκλογή  Αντιπροέδρου του εν λόγω Νομικού Προσώπου.»

Ακολούθως,   η   Αντιδήμαρχος   κ.   Χατζημαρκάκη   γνωστοποίησε   στο Δημοτικό Συμβούλιο την γραπτή υπόδειξη μελών Δ.Σ. του Δημάρχου ο οποίος υποδεικνύει   ως   μέλη   του   Δ.Σ.   του   Ν.Π.Δ.Δ.   «Δημοτικό   Λιμενικό   Ταμείο Ιεράπετρας»  τους εξής:

   1. Ασπραδάκης Γεώργιος, δημοτικός σύμβουλος, ως Πρόεδρος
   2. Χατζημαρκάκη Χρύσα,  δημοτική σύμβουλος,  με  αναπληρωματικό μέλος τον Μαστοράκη Πέτρο, δημοτικό σύμβουλο
   3. Σκυβάλου-Ρουμελιωτάκη Μαρία,  δημοτική σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος τον   Αστροπεκάκη   Κωνσταντίνο,  δημοτικό σύμβουλο
   4. Ματζαράκη Νικόλαο, δημοτικό  σύμβουλο, με αναπληρωματικό μέλος τον Παπαδοπετράκη Ανδρέα, δημοτικό σύμβουλο
   5. Γεωργαλάκη Εμμανουήλ, δημοτικό σύμβουλο, με αναπληρωματικό μέλος τον Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ, δημοτικό σύμβουλο.

Στη  συνέχεια,  ζητήθηκε  από  τον  επικεφαλής  της  δημοτικής  παράταξης «Ενότητα,  Συνεργασία,  Ανάπτυξη»  να  υποδείξει  έναν  εκπρόσωπο  με  τον αναπληρωτή του.

Υποδείχθηκε   ως   τακτικό   μέλος   ο   κ.   Ψιμουλάκης   Μιχαήλ,   δημοτικός σύμβουλος,  με  αναπληρωματικό  μέλος  τον  Χηνόπουλο  Αθανάσιο,  δημοτικό σύμβουλο.

Ακολούθως  προτάθηκε  για  το  αξίωμα  του  Αντιπροέδρου  του  Νομικού Προσώπου ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ματζαράκης Νικόλοας και ο Πρόεδρος κάλεσε  το  Συμβούλιο  να  ψηφίσει  για  την  εκλογή  του  Αντιπροέδρου  και  την επικύρωση των υποδειχθέντων.

Οι παραπάνω προτάσεις ψηφίστηκαν Ομόφωνα.

Έπειτα  από  την  παραπάνω  διαδικασία,  το  Δημοτικό  Συμβούλιο,  αφού έλαβε υπόψη του:

   1. Την εισήγηση της Αντιδημάρχου κ. Χρύσας Χατζημαρκάκη
   2. Τις διατάξεις  των   Ν.3463/06  άρθρα    240  και  244  όπως  ισχύουν,  Ν.

4635/19  άρθρο  177,  Ν.  4623/19  άρθρο  6,    Ν.  2839/00  άρθρο  6,  Ν.

2738/99 άρθρο 28 Ν.4071/02

   1. Τις υποδείξεις   των   Φορέων,   του   Δημάρχου   και   των   δημοτικών παρατάξεων
   2. Τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.   Τον  ορισμό  των  παρακάτω  μελών  του  Δ.Σ.  του  Νομικού  Προσώπου Δημοσίου  Δικαίου  με    την  επωνυμία  «Δημοτικό  Λιμενικό  Ταμείο Ιεράπετρας», ως εξής:

   1. Ασπραδάκης Γεώργιος, δημοτικός σύμβουλος
   2. Χατζημαρκάκη Χρύσα,  δημοτική  σύμβουλος,  με  αναπληρωματικό  μέλος τον Μαστοράκη Πέτρο, δημοτικό σύμβουλο
   3. Σκυβάλου-Ρουμελιωτάκη Μαρία, δημοτική  σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος τον    Αστροπεκάκη  Κωνσταντίνο,  δημοτικό σύμβουλο
   4. Ματζαράκη Νικόλαο, δημοτικό σύμβουλο, με αναπληρωματικό μέλος τον Παπαδοπετράκη Ανδρέα, δημοτικό σύμβουλο
   1. Γεωργαλάκη Εμμανουήλ, δημοτικό σύμβουλο, με αναπληρωματικό μέλος τον Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ, δημοτικό σύμβουλο.
   2. Ψιμουλάκης Μιχαήλ,  δημοτικός  σύμβουλος,  με  αναπληρωματικό  μέλος τον Χηνόπουλο Αθανάσιο
   3. Παπαδάκης Ιωάννης, Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. , με αναπληρωματικό μέλος τον Χρυσοφάκη Ιωάννη,     Ανθυποπλοίαρχο Λ.Σ.,   (Εκπρόσωποι     του Λιμεναρχείου Ιεράπετρας)

Β.   Ορίζει ως Πρόεδρο του Νομικού Προσώπου τον Ασπραδάκη Γεώργιο του Χρήστου

Γ.   Εκλέγει ως Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου τον Ματζαράκη Νικόλαο του Εμμανουήλ

Δ.  Τον  Πρόεδρο  του  διοικητικού  συμβουλίου   σε  περίπτωση   απουσίας  ή κωλύματος αναπληρώνει ο  Αντιπρόεδρος.

Ε.    Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  253/2019.

Αφού συντάχθηκε υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος                                                                                                                                   Ο  Γραμματέας
Ευάγγελος Μπινιχάκης

Τα  Μέλη

  1. Ασπραδάκης Γεώργιος 6. Παπαδάκης Νεκτάριος
  2. Αστροπεκάκης Κωνσταντίνος 7. Παπαδοπετράκης Ανδρέας
  3. Βρυγιωνάκης Εμμανουήλ 8. Σκυβάλου-Ρουμελιωτάκη Μαρία
  4. Γεωργαλάκης Εμμανουήλ 9. Χατζημαρκάκη Χρυσούλα (Χρύσα)
  5. Μαστοράκης Πέτρος 10. Χηνόπουλος Αθανάσιος

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ευάγγελος Μπινιχάκης