ethnosimo-nomarxias

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Αριθμός Πρακτικού  :  29/2019
Αριθμός Απόφασης  :  252/2019
ΑΔΑ: Ω9ΒΥΩΡ8-ΕΩ2

 

Θέμα:  Ορισμός  μελών  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Ν.Π.Δ.Δ.  με  την  επωνυμία «Περιβάλλον Δήμου Ιεράπετρας»

Στην  Ιεράπετρα,  σήμερα,  στις  27  Νοεμβρίου  του  έτους  2019,  ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια, τακτική συνεδρίαση,   ύστερα  από   τη   με   αριθμό   πρωτ.18136/22-11-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε   στους   Δημοτικούς   Συμβούλους,   στους   Προέδρους   των Κοινοτήτων,  καθώς  και  στον  κ.  Δήμαρχο,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του άρθρου  67  του  Ν.  3852/2010.  Πριν  από  την  έναρξη  της  συνεδρίασης,  ο Πρόεδρος  κ.  Ευάγγελος  Μπινιχάκης  διαπίστωσε  ότι  υπάρχει  απαρτία,  αφού σε σύνολο (27) Δημοτικών Συμβούλων, ήταν:

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι:

  1. Αγγελάκης Γεώργιος
  2. Αντωνάκης Γεώργιος
  3. Ασπραδάκης Γεώργιος
  4. Αστροπεκάκης Κωνσταντίνος
  5. Βλάσση Ελένη
  6. Βρυγιωνάκης Εμμανουήλ
  7. Γεωργαλάκης Εμμανουήλ
  8. Ζερβάκης Εμμανουήλ
  9. Κοτσιφάκη Μαρία (Απουσίαζε στη συζήτηση και ψήφιση του κατεπείγοντος και στο 2ο τακτικό)
  10. Κουγιουμουτζάκης Γεώργιος
  11. Μαστοράκης Πέτρος
  12. Ματζαράκης Νικόλαος
  13. Μεραμβελιωτάκης Νικόλαος
  14. Μουζουράκης Αλέξανδρος
  15. Μπινιχάκης Ευάγγελος
  16. Πανταζής Αργύρης
  17. Παπαδάκης Νεκτάριος
  18. Παπαδοπετράκης Ανδρέας (Απουσίαζε στη συζήτηση και ψήφιση του κατεπείγοντος)
  19. Πετράς Αντώνιος
  20. Προϊστάκης Γεώργιος
  21. Σαραντώνης Ιωάννης
  22. Σαρρής Παναγιώτης (Απουσίαζε στην ψηφοφορία του 14ου θέματος)
  23. Σκυβάλου-Ρουμελιωτάκη Μαρία
  24. Χατζημαρκάκη Χρυσούλα (Χρύσα)
  25. Χηνόπουλος Αθανάσιος

Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

  1. Χατζάκης Σταύρος
  2.   Ψιμουλάκης Μιχαήλ

Επίσης, παραβρέθηκαν
Πρόεδροι Κοινοτήτων

 1. Χατζάκης Γεώργιος (Ιεράπετρας)
 2. Δασκαλάκης Ιωάννη (Γδοχίων)
 3. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος (Ανατολής)
 4. Κυδωνάκης Εμμανουήλ (Αγ.Ιωάννη)
 5. Παντελάκης Αλέξανδρος (Μύρτου)
 6. Πιτροπάκης Μιχαήλ (Σχινοκαψάλων)
 7. Ραπάνης Γεώργιος  (Π.Άμμου)

Στη συνεδρίαση δεν ήταν παρών ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Θεοδόσιος Καλαντζάκης, λόγω μετάβασής του στην Αθήνα, για τις εκλογές της ΚΕΔΕ.

Στη   συνεδρίαση   παραβρέθηκαν οι υπάλληλοι του  Δήμου  Σοφία Δαγαλάκη  και Ελισάβετ Προεστάκη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο  Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ακολούθως, στο πλαίσιο της ενημέρωσης, οι επικεφαλής δημοτικών παρατάξεων και δημοτικοί σύμβουλοι έθεσαν ερωτήματα και επισήμαναν προβλήματα που αφορούν στο Δήμο Ιεράπετρας, στα οποία απάντησαν οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι.

Στη  συνέχεια,  ο  Πρόεδρος  ενημέρωσε το Σώμα ότι έχει κατατεθεί πρόταση από τη δημοτική  παράταξη  «Μαζί  αλλάζουμε  την  Ιεράπετρα»  για συζήτηση  θέματος  ως  κατεπείγοντος,  που  αφορά  στην  τροποποίηση  της παρ.9  του  άρθρου  4 του  Κανονισμού λειτουργίας του  Δημοτικού Συμβουλίου και  συγκεκριμένα,  στην  αλλαγή  του  χρόνου  των  ανακοινώσεων  για  τους επικεφαλής.

Το Δημοτικό Συμβούλιο,  αφού έλαβε  υπόψη όσα  ορίζονται  στο  άρθρο 67  παρ.7  του  Ν.  3852/2010,  αποφάσισε  κατά  πλειοψηφία,  με  δώδεκα  (12) αρνητικές ψήφους, έναντι έντεκα (11) θετικών, επί είκοσι τριών (23) παρόντων δημοτικών συμβούλων, να μην συζητηθεί το θέμα ως κατεπείγον.

Επίσης,  έχει  κατατεθεί  εισήγηση  από  τη  Δ/νση  Τεχνικών  Υπηρεσιών για    συζήτηση,    ως    κατεπείγοντος,    του    θέματος    «Υποβολή    πρότασης χρηματοδότησης  στην  Πρόσκληση  ΕΤΠΑ-44  με  τίτλο  «Εμπλουτισμός  του τουριστικού  προϊόντος  του  Δ.  Ιεράπετρας,  με  την  προβολή  και  ανάδειξη  του περιεχομένου  της  Βιβλιοθήκης,  των  χωριών  και  των  μνημείων  του  Δήμου Ιεράπετρας».   Ο   Πρόεδρος,   κάλεσε   το   Συμβούλιο   να   αποφασίσει   για   τη συζήτηση του θέματος ως κατεπείγοντος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο,  αφού έλαβε  υπόψη όσα  ορίζονται  στο  άρθρο 67  παρ.7  του  Ν. 3852/2010,  αποφάσισε ομόφωνα,  να  συζητηθεί  το  θέμα  ως κατεπείγον.

Ακολούθησε  η  συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  του  κατεπείγοντος  και έπειτα, η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, με την εξής σειρά: 1ο,14ο, 2ο,3ο, 5ο.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος πρότεινε τη διακοπή της συνεδρίασης, λόγω του  προχωρημένου  της  ώρας  (23:00)  και  τη  συνέχιση  της  συνεδρίασης  την επόμενη  ημέρα  το  πρωί  στις  09:30.  Υπήρξε  διαφωνία  από  τους  επικεφαλής και  συμβούλους  των λοιπών δημοτικών παρατάξεων,  οι  οποίοι  πρότειναν τη συνέχιση   της   συνεδρίασης    σε   ώρα   μη   εργάσιμη,   μετά   το   μεσημέρι, διαφορετικά, δήλωσαν ότι θα απέχουν.

Τελικά,   η   ώρα   της   συνέχισης   της   συνεδρίασης   ορίστηκε   από   τον Πρόεδρο του Δ.Σ. στις 14:00 την επόμενη μέρα, Πέμπτη 28 Νοεμβρίου.

Κατά  τη  συνέχιση  της  συνεδρίασης,  την  Πέμπτη  28  Νοεμβρίου  2019, παρόντες    ήταν    οι    δημοτικοί    σύμβουλοι    κ.κ.    Ασπραδάκης    Γεώργιος, Αστροπεκάκης    Κωνσταντίνος,    Βρυγιωνάκης    Εμμανουήλ,    Γεωργαλάκης Εμμανουήλ,  Μαστοράκης  Πέτρος,  Ματζαράκης  Νικόλαος  (Αποχώρησε  μετά  το  9ο θέμα),    Μπινιχάκης    Ευάγγελος,    Παπαδάκης    Νεκτάριος,    Παπαδοπετράκης Ανδρέας  (Προσήλθε  στο  8ο    θέμα),  Σκυβάλου-Ρουμελιωτάκη  Μαρία,  Χατζημαρκάκη Χρύσα (Απουσίαζε στα θέματα 12ο  έως και 28ο) και Χηνόπουλος Αθανάσιος.

Η  συζήτηση  των  θεμάτων  της  ημερήσιας  διάταξης  συζητήθηκε  με  την εξής σειρά: 4ο, 6ο,…13ο, 15ο,..20ο, 24ο,…28ο, 21ο,22ο,23ο  και 29ο.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το  λόγο  στην  Αντιδήμαρχο  κ.  Χρύσα  Χατζημαρκάκη,  η  οποία  έθεσε  υπόψη του Συμβουλίου τα εξής:

«Με  την  αρ.  5967/2011  (92/2011  απόφαση  του  Δ.Σ  Ιεράπετρας  )  απόφαση  του Γενικού  Γραμματέα  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Κρήτης  (ΦΕΚ  1520/27-06-2011 τ.Β) συστήθηκε Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία Περιβάλλον Δήμου Ιεράπετρας . Στην  παρ  3  Διοίκηση  του  Νομικού  Προσώπου  αναφέρεται  ότι  το  Νομικό  Πρόσωπο διοικείται  από  Διοικητικό  Συμβούλιο  το  οποίο  αποτελείται  από    εννέα  (9)  μέλη  ως εξής :

Τέσσερεις (4) Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκ των οποίων οι δύο (2) ορίζονται από τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, με τους αναπληρωτές τους.

Πέντε (5) δημότες ή κάτοικοι του Δήμου Ιεράπετρας, που είναι χρήστες των υπηρεσιών  του  νομικού  προσώπου  ή  που  έχουν  ανάλογη  επαγγελματική  ή κοινωνική   δράση   ή   ειδικές   γνώσεις   ανάλογα   με   το   σκοπό   του   νομικού προσώπου, με τους αναπληρωτές τους.

Για  τον ορισμό του Δ.Σ ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις:

   1. Ν.3463/06 άρθρο  240  όπως ισχύει  και   ν. 4635/19  άρθρο  177   , Ν.  4623/19 άρθρο 6, Ν. 2839/00 ΆΡΘΡΟ 6 καθώς  και η εγκ 102/2019 του ΥΠ ΕΣ

Σύμφωνα με τις παραπάνω σχετικές διατάξεις

Ο Δήμαρχος ορίζει τα 3/5 των 9  μελών  =  6  μέλη με τους αναπληρωτές τους εκ των το 1/3 , ήτοι 2   μέλη,   είναι η ποσόστωση των φύλλων. Μεταξύ των μελών που ορίζει ο Δήμαρχος είναι και   ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου   για τον οποίο δεν ορίζεται αναπληρωτής.

Οι  λοιπές  παρατάξεις,  αφαιρουμένων  των  οριζόμενων  από  το  Δήμαρχο,  9-6 ορίζουν =3 μέλη με τον αναπληρωτή τους , ποσόστωση των φύλλων 1

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ στο Δημοτικό Συμβούλιο

Α. Την έκδοση διαπιστωτικής πράξης για τον ορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π Περιβάλλον Ιεράπετρας σύμφωνα με τα παραπάνω και

Β. Την εκλογή  Αντιπροέδρου του εν λόγω Νομικού Προσώπου.»

Ακολούθως,   η   Αντιδήμαρχος   κ.   Χατζημαρκάκη   γνωστοποίησε   στο Δημοτικό Συμβούλιο την γραπτή υπόδειξη μελών Δ.Σ. του Δημάρχου ο οποίος υποδεικνύει ως μέλη του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Περιβάλλον Δήμου Ιεράπετρας» τους εξής:

   1. Παπαδοπετράκης Ανδρέας, δημοτικός σύμβουλος, ως Πρόεδρος
   2. Αστροπεκάκης Κωνσταντίνος, δημοτικός σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος την Χατζημαρκάκη Χρύσα, δημοτική σύμβουλο
   3. Σκυβάλου –Ρουμελιωτάκη Μαρία, δημοτική σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Μαστοράκη Πέτρο, δημοτικό σύμβουλο
   4. Χηνόπουλος Αθανάσιος, δημοτικός σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος, τον Ασπραδάκη Γεώργιο, δημοτικό σύμβουλο
   5. Σακαδάκη Μαρία,  δημότισσα,  με  αναπληρωματικό  μέλος  την  Ζυγάκη Χριστίνα, δημότισσα
   1. Μυλωνάκης Ευστράτιος, δημότης, με αναπληρωματικό μέλος την Κιρμίζογλου Στυλιανή, δημότισσα

Στη  συνέχεια,  ζητήθηκε από  τον  επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Ενότητα,  Συνεργασία,  Ανάπτυξη»  να  υποδείξει  τους  εκπροσώπους  του  με τους αναπληρωτές τους.

Υποδείχθηκαν οι εξής:

   1. Δασκαλάκης Εμμανουήλ, δημότης,   με   αναπληρωματικό   μέλος   τον Δασκαλάκη Δημήτριο, δημότη
   1. Παπαδοπετράκης Μιχαήλ,  δημότης,  με  αναπληρωματικό  μέλος  τον Μοναχό Ιωάννη
   1. Καββουσανάκη Έλλη-Κυριακή, δημότισσα, με αναπληρωματικό μέλος την Μπαλοθιάρη Δέσποινα.

Ακολούθως προτάθηκε για το αξίωμα  του  Αντιπροέδρου  του  Νομικού Προσώπου  ο  δημοτικός  σύμβουλος  κ.  Αστροπεκάκης  Κωνσταντίνος  και  ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να ψηφίσει για την εκλογή του Αντιπροέδρου και την επικύρωση των υποδειχθέντων.

Οι παραπάνω προτάσεις ψηφίστηκαν Ομόφωνα.

Έπειτα  από  την  παραπάνω  διαδικασία,  το  Δημοτικό  Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

   1. Την εισήγηση της Αντιδημάρχου κ. Χρύσας Χατζημαρκάκη
   2. Τις διατάξεις  των   Ν.3463/06  άρθρο  240  όπως  ισχύει  και  Ν.  4635/19 άρθρο  177,  Ν.  4623/19  άρθρο  6,  Ν.  2839/00  άρθρο  6  καθώς  και  την εγκ. 102/2019 του ΥΠ ΕΣ
   3. Τις υποδείξεις   των   Φορέων,   του   Δημάρχου   και   των   δημοτικών παρατάξεων
   4. Τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.  Τον  ορισμό  των  παρακάτω  μελών  του  Δ.Σ.  του  Νομικού  Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία  «Περιβάλλον Δήμου Ιεράπετρας», ως εξής:

   1. Παπαδοπετράκης Ανδρέας, δημοτικός σύμβουλος
   2. Αστροπεκάκης Κωνσταντίνος, δημοτικός σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος την Χατζημαρκάκη Χρύσα, δημοτική σύμβουλο
   3. Σκυβάλου –Ρουμελιωτάκη Μαρία, δημοτική σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Μαστοράκη Πέτρο, δημοτικό σύμβουλο
   4. Χηνόπουλος Αθανάσιος, δημοτικός   σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Ασπραδάκη Γεώργιο, δημοτικό σύμβουλο
   5. Σακαδάκη Μαρία,   δημότισσα,  με  αναπληρωματικό  μέλος  την  Ζυγάκη Χριστίνα, δημότισσα
   1. Μυλωνάκης Ευστράτιος, δημότης, με αναπληρωματικό μέλος την Κιρμίζογλου Στυλιανή, δημότισσα
   1. Δασκαλάκης Εμμανουήλ, δημότης, με αναπληρωματικό  μέλος  τον Δασκαλάκη Δημήτριο, δημότη
   1. Παπαδοπετράκης Μιχαήλ, δημότης,  με   αναπληρωματικό  μέλος  τον Μοναχό Ιωάννη
   1. Καββουσανάκη Έλλη-Κυριακή, δημότισσα, με αναπληρωματικό  μέλος την Μπαλοθιάρη Δέσποινα

Β.   Ορίζει ως Πρόεδρο του Νομικού Προσώπου τον Παπαδοπετράκη Ανδρέα του Γεωργίου

Γ.    Εκλέγει ως Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Αστροπεκάκη Κωνσταντίνο του Μιχαήλ

Δ.  Τον  Πρόεδρο του  διοικητικού  συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο  Αντιπρόεδρος.

Ε.    Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  252/2019.

Αφού συντάχθηκε υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος                                                                                                                                  Ο  Γραμματέας
Ευάγγελος Μπινιχάκης

Τα  Μέλη

   1. Ασπραδάκης Γεώργιος 7. Παπαδάκης Νεκτάριος
   2. Αστροπεκάκης Κωνσταντίνος 8. Παπαδοπετράκης Ανδρέας
   3. Βρυγιωνάκης Εμμανουήλ 9. Σκυβάλου-Ρουμελιωτάκη Μαρία
   4. Γεωργαλάκης Εμμανουήλ 10. Χατζημαρκάκη Χρυσούλα (Χρύσα)
   5. Μαστοράκης Πέτρος 11. Χηνόπουλος Αθανάσιος
   6. Ματζαράκης Νικόλαος

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ευάγγελος Μπινιχάκης