ethnosimo-nomarxias

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                          ΑΔΑ: ΩΖ0ΣΩΡ8-6Μ0
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Πρακτικού  :  30/2019
Αριθμός Απόφασης :  314/2019

Θέμα: Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου, για συμμετοχή σε γνωμοδοτικές Επιτροπές θεμάτων ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων

Στην Ιεράπετρα, σήμερα, στις 18 Δεκεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια, τακτική συνεδρίαση, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ.19216/13-12-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους, στους Προέδρους των Κοινοτήτων, καθώς και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος κ. Ευάγγελος Μπινιχάκης διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, αφού σε σύνολο (27) Δημοτικών Συμβούλων, ήταν:

 Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι:
Νέα εικόνα (4)

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Θεοδόσιος Καλαντζάκης.

Παραβρέθηκαν, επίσης, η υπάλληλος του Δήμου Σοφία Δαγαλάκη  για την τήρηση των πρακτικών, η Γενική Γραμματέας κ. Θεοδώρα Χριστοδούλου και η Αναπληρώτρια Προϊσταμενη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, για την παροχή τυχόν διευκρινίσεων.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ακολούθως, στο πλαίσιο της ενημέρωσης, οι επικεφαλής δημοτικών παρατάξεων και δημοτικοί σύμβουλοι έθεσαν ερωτήματα και επισήμαναν προβλήματα που αφορούν στο Δήμο Ιεράπετρας, στα οποία απάντησαν οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι και ο Δήμαρχος.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα ότι έχουν κατατεθεί προτάσεις για συζήτηση θεμάτων ως κατεπειγόντων, όπως παρακάτω:

  1. Τοποθέτηση προτομής της Μαρίας Λιουδάκη στην είσοδο του παλιού δημαρχείου
  2. Στήριξη συναδέλφου, δημοτικού συμβούλου, λόγω απόλυσής του από την εργασία του
  3. Έκδοση Ψηφίσματος κατά της τουρκικής επιθετικότητας

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη όσα ορίζονται στο άρθρο 67 παρ.7 του Ν. 3852/2010, αποφάσισε:

  1. Ομόφωνα, σε σύνολο είκοσι πέντε (25) παρόντων δημοτικών συμβούλων, να συζητηθεί το θέμα ως κατεπείγον.
  2. Ομόφωνα, σε σύνολο είκοσι πέντε (25) παρόντων δημοτικών συμβούλων, να συζητηθεί το θέμα ως κατεπείγον.
  3. Κατά πλειοψηφία, σε σύνολο δεκαέξι (16) παρόντων δημοτικών συμβούλων, με έξι (6) ψήφους υπέρ, δέκα (10) ψήφους κατά, ενώ οκτώ (8) δημοτικοί σύμβουλοι κατέθεσαν λευκή ψήφο, να μην συζητηθεί το θέμα ως κατεπείγον.

Ακολούθησε η συζήτηση των δύο κατεπειγόντων θεμάτων και έπειτα, η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 39ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε ότι στην παρ.7 του άρθρου 9 του Ν.2881/6-2-01 (ΦΕΚ 16 Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις»,  ορίζεται: « 7. Για τα θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, ο Οργανισμός ή η Λιμενική Αρχή, ανάλογα, ενεργεί μετά από γνώμη Επιτροπής, στην οποία συμμετέχει εκπρόσωπος της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της Λιμενικής Αρχής, του τοπικού εμπορικού επιμελητηρίου και του Οργανισμού που έχει τη διοίκηση και διαχείριση του πλησιέστερου προς τη θέση του ναυαγίου λιμένα. Στην Επιτροπή προεδρεύει ο εκπρόσωπος του Οργανισμού ή της Λιμενικής Αρχής. Η διαδικασία και ο τρόπος συγκρότησης και λειτουργίας της Επιτροπής, καθώς και η διαδικασία και ο τρόπος έκφρασης γνώμης, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας.»

Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται σήμερα να ορίσει τον εκπρόσωπό του με τον αναπληρωτή του, προκειμένου, οι Λιμενικές Αρχές Ιεράπετρας, Αγίου Νικολάου και Σητείας να συγκροτήσουν τις παραπάνω Επιτροπές.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος πρότεινε στην παραπάνω Επιτροπή να συμμετέχει ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γεώργιος Ασπραδάκης, με αναπληρωτή τον δημοτικό σύμβουλο κ. Νικόλαο Ματζαράκη, για χρονικό διάστημα έως το τέλος της δημοτικής περιόδου, δηλαδή έως 31/12/2023.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει.

            Το Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

  1. Την εισήγηση-πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ.
  2. Τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 9 του Ν.2881/6-2-01 (ΦΕΚ 16 Α΄)
  3. Τις  διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

  • Ορίζει ως Εκπρόσωπο του Δήμου στις Γνωμοδοτικές Επιτροπές, που θα συγκροτήσουν, αντίστοιχα, τα Λιμεναρχεία Ιεράπετρας, Σητείας και Αγίου Νικολάου, αρμόδιες για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης η εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων στις περιοχές δικαιοδοσίας τους, για όλη την υπόλοιπη δημοτική περίοδο, τον δημοτικό σύμβουλο κ. Γεώργιο Ασπραδάκη, με αναπληρωτή τον δημοτικό σύμβουλο κ. Νικόλαο Ματζαράκη.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  314/2019.

Αφού συντάχθηκε υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος                                                                                         Ο Γραμματέας
Ευάγγελος Μπινιχάκης                                                                     Γεώργιος Αγγελάκης

Τα Μέλη

  1. Ασπραδάκης Γεώργιος   9. Ματζαράκης Νικόλαος
  2. Αστροπεκάκης Κωνσταντίνος 10. Παπαδάκης Νεκτάριος
  3. Βρυγιωνάκης Εμμανουήλ 11. Παπαδοπετράκης Ανδρέας
  4. Γεωργαλάκης Εμμανουήλ 12. Πετράς Αντώνιος
  5. Ζερβάκης Εμμανουήλ 13. Σαραντώνης Ιωάννης
  6. Κοτσιφάκη Μαρία 14. Σκυβάλου-Ρουμελιωτάκη Μαρία
  7. Κουγιουμουτζάκης Γεώργιος 15. Χατζημαρκάκη Χρυσούλα (Χρύσα)
  8. Μαστοράκης Πέτρος  

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ευάγγελος Μπινιχάκης