ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ταχ.Δ/νση :Πλ.Κανουπάκη Τ.Κ.72200

Ιεράπετρα,17-9-2015
Αριθμ.Πρωτ. : 1161
Αριθμ. Αποφ.: 969

Πληροφορίες: Α.Περάκη
Τηλέφωνο: 2842340360
Fax:2842 0 28869 ,26706
e-mail.: aperaki@0448.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση ειδικού συνεργείου που θα απασχοληθεί 19 – 21 Σεπτεμβρίου για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών για τη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:

1.Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 όπως ισχύουν του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87 Α) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2.Τις διατάξεις του ΠΔ 26/2012 (ΦΕΚ 75 Α΄) «Κωδικοποίηση σ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών».

3.Τις διατάξεις του ΠΔ 66/28-8-2015 (ΦΕΚ 107 Α΄) « Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής».

4. Την ΚΥΑ 31206/16.09.2015 (ΦΕΚ 2018/16.09.2015 τεύχος Β’) με θέμα:

«Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015».

5. Την ΚΥΑ 31842/16.09.2015 (ΦΕΚ 2018/16.09.2015 τεύχος Β’) με θέμα:

«Καθορισμός εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015».

6.Την αριθμ.714/1.9.2014 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού – ανάθεσης αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων στο Δήμο Ιεράπετρας και περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής.

7.Την αριθμ. 967/17-9-2015 απόφαση Δημάρχου με θέμα «Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015».

8. Το ΑΠ 11524/15-9-2015 έγγραφο του Δήμου μας για τον ορισμό υπαλλήλων για τη μετάδοση των αποτελεσμάτων των εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015.

9. Το γεγονός ότι οι εν λόγω εργασίες, λόγω της φύσης και του όγκου τους, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν από το προσωπικό που απασχολείται αποκλειστικά ή παράλληλα με αυτές, εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας.

Αποφασίζουμε

Συγκροτούμε για το χρονικό διάστημα από 19-9-2015 έως 21-9-2015 , ειδικά συνεργεία προσφοράς έκτακτης εργασίας, πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας απασχόλησης των εργασίμων ημερών και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες (αργίες), όπως Σάββατο-Κυριακή και τις νυκτερινές ώρες, με ειδική αποζημίωση, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή, διενέργεια, συγκέντρωση, μετάδοση και έκδοση των αποτελεσμάτων των γενικών βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 από τους κατωτέρω:

Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών : Περάκη Αναστασία

Γενικός συντονιστής των εκλογών: Μιχάλης Προϊστάκης

Αναπληρωτής: Δεδελετάκη Δέσποινα

Παρασκευή 18/9/2015

Γενικός Συντονισμός: Προϊστάκης Μιχάλης άνευ ωραρίου

Συντονισμός: Δεδελετάκη Δέσποινα 14:00-21:00

Παράδοση υλικού:

Ονοματεπώνυμο

Ωράριο Εργασίας

Δεδελετάκη Δέσποινα

Μαριδάκη Αρετή

14:00-21:00

Τηλεφωνικό κέντρο

Πλαγερά Ειρήνη

14:00-21:00

Γενικών καθηκόντων

Αγγελακούδης Άγγελος

Λιάγκος Θωμάς

Παναγιωτάκης Λουκάς

Γαλυμιτάκης Ελευθέριος

Μπαριτάκης Ελευθέριος

14:00-21:00

Φωτοτυπίες:

Ονοματεπώνυμο

Ωράριο Εργασίας

Κριτσωταλάκης Ευάγγελος

14:00-21:00

Σάββατο 19/9/2015

Γενικός Συντονισμός: Προϊστάκης Μιχάλης άνευ ωραρίου

Συντονισμός: Κοκκινάκη Μαρία 7:30-14:15

Παπαδάκη Μαρία 14:15-21:00

Δημοτολόγιο:

Ονοματεπώνυμο

Ωράριο Εργασίας

Μαλλιωτάκη Καλλιόπη

7:30-13:00

Λαθουράκης Γεώργιος

13:00-18:30

Σπηλιώτης Παναγιώτης

18:30-24:00

Κ. Ε. Π.:

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Ονοματεπώνυμο

Ωράριο Εργασίας

Κουρίνου Μαρία

Αχλάτη Αικατερίνη

Χαλκιαδάκη Χρυσούλα

7:30-12:00

12:00- 16:30

16:30-21:00

Κ. Ε. Π.:

ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ

Καλαιτζάκη Αγγελική

Σωφρονά Αικατερίνη

Μανουσάκη Γεωργία

7:30-12:00

12:00- 16:30

16:30-21:00

Παράδοση υλικού:

Ονοματεπώνυμο

Ωράριο Εργασίας

Κοκκινάκη Μαρία

Ράντου Χρυσάνθη

7:30-14:15

Παπαδάκη Μαρία

Πανακομιχελάκης Γεώργιος

14:15-21:00

Γενικών καθηκόντων

Παρθενάκης Αριστείδης

Μαυρόκωστας Κωνσταντίνος

Πυθαρούλης Εμμανουήλ

7:30-14:15

Δαγαλάκη Βιολέτα

Δασκαλάκη Μαρία

Σαμπροβαλάκης Δημήτριος

14:15-21:00

Τηλεφωνικό Κέντρο

Γαϊτανάκης Ιωάννης

7:30-14:15

Βασαρμιδάκη Μαρία

14:15-21:00

Φωτοτυπίες:

Ονοματεπώνυμο

Ωράριο Εργασίας

Μανωλαράκης Γεώργιος

7:30-14:15

Ζαφειράκης Εμμανουήλ

14:15-21:00

Οδηγοί:

Ονοματεπώνυμο

Ωράριο Εργασίας

Χριστάκης Αντώνιος

7:30-14:15

Δογραματζάκης Νικόλαος

14:15-21:00

Συντονισμός Γραφείου Δ.Ε. Μακρύ Γιαλού

Ονοματεπώνυμο

Ωράριο Εργασίας

Συντυχάκης Γεώργιος

Νεστοράκη Νίκη

άνευ ωραρίου

Κυριακή 20/9/2015

Γενικός Συντονισμός: Προϊστάκης Μιχάλης άνευ ωραρίου

Συντονισμός: Νεραντζάκης Αριστείδης 7:00-13:00

Στεφανάκη Καλλιόπη 13:00-19:00

Περάκη Αναστασία 19:00-λήξη

Δημοτολόγιο:

Ονοματεπώνυμο

Ωράριο Εργασίας

Σπηλιώτης Παναγιώτης

07:00-11:00

Λαθουράκης Γεώργιος

11:00-15:00

Μαλλιωτάκη Καλλιόπη

15:00-19:00

Γενικά Καθήκοντα :

Ονοματεπώνυμο

Ωράριο Εργασίας

Αθανασάκης Κων/νος

7.00-13:00

Σταθάκης Γεώργιος

7.00-13:00

Πρωτογεράκης Κωνσταντίνος

7.00-13:00

Μυλωνάκης Γεώργιος

12:00-18:00

Πετράκης Νικόλαος

12:00-18:00

Ψαράκης Ιωάννης

12:00-18:00

Κιοσές Νικόλαος

17:00-λήξη

Σαμπιωτάκης Κωνσταντίνος

17:00-λήξη

Γενικά Καθήκοντα Γραφείου Δ.Ε.

ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ

Ονοματεπώνυμο

Ωράριο Εργασίας

Κουναλάκης Ιωάννης

Φυγετάκη Χρυσοβαλαντούλα

Λαντζανάκη Νίκη

7:00-20:00

Κ. Ε. Π. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ :

Ονοματεπώνυμο

Ωράριο Εργασίας

Κουρίνου Μαρία

Αχλάτη Αικατερίνη

Χαλκιαδάκη Χρυσούλα

7:00-11:00

11:00- 15:00

15:00-19:00

Κ. Ε. Π.:

ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ

Ονοματεπώνυμο

Ωράριο Εργασίας

Καλαιτζάκη Αγγελική

Μανουσάκη Γεωργία

Σωφρονά Αικατερίνη

7:00-11:00

11:00- 15:00

15:00-19:00

Τηλεφωνικό Κέντρο:

Ονοματεπώνυμο

Ωράριο Εργασίας

Χαραλαμπάκη Νεκταρία

7:00-13:00

Βαρδάκη-Λαμπράκη Καλλιρόη

13:00-19:00

Γερακιανάκη Καλλιόπη

19:00- λήξη

ΟΜΑΔΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Περάκη Αναστασία

Αναπληρώτρια : Φανουράκη Μαρίνα

Παραλαβή Πρακτικών-Τηλεγραφημάτων:

Ονοματεπώνυμο

Ωράριο Εργασίας

Περάκη Αναστασία

Φανουράκη Μαρίνα

18:00-λήξη

Έλεγχος Τηλεγραφημάτων:

Ονοματεπώνυμο

Ωράριο Εργασίας

Περάκη Αναστασία

Λιαπάκη Εμμανουέλα

18:00-λήξη

Αναπαραγωγή Τηλεγραφημάτων-FAX:

Ονοματεπώνυμο

Ωράριο Εργασίας

Θεοδωράκης Εμμανουήλ Χριστάκης Ιωάννης

18:00-λήξη

Διακίνηση Τηλεγραφημάτων

Ονοματεπώνυμο

Ωράριο Εργασίας

Καραμπατζάκης Ευάγγελος

Ζαμπετάκης Νεκτάριος

18:00-λήξη

Ενημέρωση αποτελεσμάτων

Ονοματεπώνυμο

Ωράριο Εργασίας

Δραγασάκης Λευτέρης

Δαγαλάκη Σοφία

18:00-λήξη

Δευτέρα 21/9/2015

Παραλαβή Πρακτικών-Τηλεγραφημάτων:

Ονοματεπώνυμο

Ωράριο Εργασίας

Περάκη Αναστασία

7:30-15:30

Σάββατο και Κυριακή

Ηλεκτρολόγοι Υπηρεσίας – Επιφυλακή:

Ονοματεπώνυμο

Ωράριο Εργασίας

Μουδάτσος Σπυρίδων

Μυλωνάκης Γεώργιος

Άνευ ωραρίου τηλ.6937253493

Άνευ ωραρίου τηλ.6977411741

Γραφείο Κίνησης Οχημάτων: Ονοματεπώνυμο Ωράριο Εργασίας
Λιάγκος Θωμάς άνευ ωραρίου τηλ.6980572161
Καθαρίστριες– Επιφυλακή: Ονοματεπώνυμο Ωράριο Εργασίας
Χαρκιολάκη Κωστούλα

Καναβάκη Βενετία

Άνευ ωραρίου τηλ.6974415999

Άνευ ωραρίου τηλ.6980072877

Υπεύθυνοι Υπάλληλοι για την μεταφορά των τηλεγραφημάτων από τα εκλογικά Τμήματα

Oι παρακάτω υπάλληλοι πρέπει να βρίσκονται στα εκλογικά Τμήματα που έχουν ορισθεί στη διάθεση του δικαστικού αντιπροσώπου από τις 7π.μ. έως την λήξη των εκλογών.

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Νο

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

1

Παπουτσάκης Εμμανουήλ

6977671946

53

54

55

1o Γυμνάσιο Ιεράπετρας

2

Τζανάκης Γεώργιος

6947170427

56

57

2ο΄ Δημοτικό Σχολείο

3

Λιοντάκης Νικόλαος

6973497966

58

59

2ο΄ Δημοτικό Σχολείο

4

Καβουσανός Μιχαήλ

6974030928

60

61

62

3ο΄ Δημοτικό Σχολείο

5

Δραγατάκης Μαρίνος

6948661527

63

64

65

2ο΄ Γυμνάσιο Ιεράπετρας

6

Μαράκης Γεώργιος

6983690324

66

67

68

1ο Δημοτικό Σχολείο

7

Γκέλης Δημήτριος

6978398748

70

71

Δημοτικό Σχολείο Γρα Λυγιάς

8

Βουζουνεράκης Λάμπρος

6932705721

69

72

73

Δημοτικό Σχολείο Βαϊνιάς

Δημοτικό Σχολείο Κεντριού

Δημοτικό Σχολείο Κεντριού

9

Χριστάκης Εμμανουήλ

6976790053

74

75

Δημοτικό Σχολείο Φερμών

10

Καλύβας Νεκτάριος

6932630903-2842027237

76

77

Δημοτικό Σχολείο Ανατολής

11

Τσικαλουδάκη Θεονύμφη

6946123438

78

94

89

Πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Γδοχίων

Πολιτιστικό Κέντρο Συλλόγου Ρίζας

Δημοτικό Σχολείο Μουρνιών

12

Δερμιτζάκης Νικόλαος

6972230658

79

80

Δημοτικό Σχολείο Καβουσίου

13

Μανδουράρης Φώτιος

6977246245

81

82

Δημοτικό Σχολείο Καλαμαύκας

14

Φραγκούλης Ανδρέας 6973218370

83

84

Δημοτικό Σχολείο Κάτω Χωριού

15

Σκουλούδης Δημήτριος

6974208233

85

87

Δημοτικό Σχολείο Μακρυλιάς

Δημοτικό Σχολείο Μεσελέρων

16

Τσαγκαραντωνάκης Ιωάννης

6942670496

86

88

95

Δημοτικό Σχολείο Μαλών

Δημοτικό Σχολείο Μεταξοχωρίου

Δημοτικό Σχολείο Χριστού

17

Πουλούλης Παναγιώτης

6946199864

90

91

Δημοτικό Σχολείο Μύθων

Κοινοτικό Κατάστημα Μύρτου

18

Μιχαλακάκης Γεώργιος

6972856376-2842093525

92

93

Δημοτικό Σχολείο Παχειάς Άμμου

19

Σγουρός Εμμανουήλ

6948108651-2842052437

96

97

Δημοτικό Σχολείο Αγίου Στεφάνου

Πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Αγίου Στεφάνου

20

Μπάμπαλης Γεώργιος

6972505107

98

Δημοτικό Σχολείο Ορεινού

21

Μουδάτσος Σπυρίδων

6978412932

101

Οίκημα Αγροτολέσχης Σχινοκάψαλα

22

Φιλιππάκης Εμμανουήλ

6974040559

99

100

Δημοτικό Σχολείο Κουτσουρά

Όλοι οι υπάλληλοι που συμμετέχουν στο εκλογικό συνεργείο θα απασχοληθούν και πέραν του οριζόμενου ωραρίου σε περίπτωση που παρουσιαστεί οποιαδήποτε ανάγκη.

ΜΕΔ

Ο Αντιδήμαρχος Ιεράπετρας

Εμμανουήλ Φραγκούλης