Νομοθεσία (Ν. 4071/2012) και αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας (280/27-9-2012 & 126/25-04-2013) σχετικές με την ίδρυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Ιεράπετρας

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ιεράπετρας, λειτουργεί με την σημερινή διοικητική μορφή του σύμφωνα με τα εξής :

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του Νόμος 4071/2012 – ΦΕΚ Α 85/11-04-2012. “Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση” :  Τα κοινωνικά παντοπωλεία ιδρύονται με απόφαση του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. Η λειτουργία τους εποπτεύεται από επιτροπή διαχείρισης στην οποία εκπροσωπούνται αναλογικά με τη δύναμή τους, οι δημοτικές ή περιφερειακές παρατάξεις και στην οποία συμμετέχει επιπλέον και προεδρεύει ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης αντίστοιχα ή οι οριζόμενοι από αυτούς αντιδήμαρχοι ή αντιπεριφερειάρχες.

Σε εκτέλεση της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Νόμος 4071/2012 – ΦΕΚ Α 85/11-04-2012, το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας με την απόφαση του 280/27-9-2012 “Ίδρυση Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ιεράπετρας” αποφάσισε :

  • Την Ίδρυση Κοινωνικού Παντοπωλείου στο Δήμο μας, μέσα από τη λειτουργία του οποίου θα γίνει προσπάθεια ενίσχυσης των οικονομικά αδύνατων συμπολιτών, με την παροχή ειδών πρώτης ανάγκης για τη σίτιση και την ένδυση.
  • Τη σύσταση εννεαμελούς Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Ιεράπετρας.

Επίσης σε εκτέλεση της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Νόμος 4071/2012 – ΦΕΚ Α 85/11-04-2012, το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας με την απόφαση του 126/25-04-2013 συνέταξε τον “Κανονισμός Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ιεράπετρας”.

pantopolio-logο-horizontal-500

 

« Δεν περπατάμε παράλληλα, περπατάμε μαζί!».

 Για το Κοινωνικό Παντοπωλείο

Παράρτημα πληροφοριών και υπερσυνδέσεων

pantopolio-logο-vertical-100
Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ιεράπετρας
ΜΑΖΙ και η Ιεράπετρα ενάντια στη Φτώχεια και στον Κοινωνικό Αποκλεισμό !

Πληροφορίες σύνταξης – ανάρτησης
Δήμος Ιεράπετρας
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
Νικηφόρου Φωκά 20 - Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα
Τηλέφωνο: 28420-89707 - fax 28420 23999 - koinonikopantopoleio@ierapetra.gov.gr

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - info@ierapetra.gov.gr