ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ιεράπετρα,  12 .1.2023

Αρ.Πρωτ.: 403

Αρ.Αποφ: 75

 

ΘΕΜΑ : « Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Ιεράπετρας»

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας έχοντας υπόψη του:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 2 περ 32 Α3, 2, 58, 59, 61, 92, 94 και της παρ.12 του άρθρου 283 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 /7-6-2010 τ. Α΄) όπως ισχύουν.
 2. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.”
 3. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.809/85741/19.11.2021 ΑΔΑ:ΨΟ3Μ46ΜΤΛ6-1ΥΡ « Ορισμός Αντιδημάρχων».
 4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ. 2081/Β΄/20.5.2021).
 5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2021 (αποφ. 9429/β4-2116/29-12-2022 (Β’ 6951) για τον Δήμο Ιεράπετρας , σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 24.237 κατοίκους.

 

 1. Τις αριθμ.1898/3-9-2019 (ΑΔΑ: 6Π84ΩΡ8-ΟΚΝ),1928/9-9-2019 (ΑΔΑ: 63Ξ8ΩΡ8-Χ1Ι),1528/7-9-2020(ΑΔΑ:6ΩΣ4ΩΡ8-ΟΡ0),2179/30-12-2020(ΑΔΑ: ΨΜΜΦΩΡ8-ΞΚΟ), 1173/30-6-2021(ΑΔΑ:6Ο3ΚΩΡ8-770),2206/15-11-2021(ΑΔΑ:ΨΥΣ8ΩΡ8-Ε17), 2434/20-12-2021,(ΑΔΑ9ΩΣΝΩΡ8-Ψ7Ψ),1319/6-7-2022(ΑΔΑ:66ΗΘΩΡ8-Β21),45/17-1-2022 (63Ο7ΩΡ8-26Χ)2170/31-10-2022 (ΑΔΑ:6ΥΚ3ΩΡ8-27Ρ) αναφορικά με τον ορισμό Αντιδημάρχων Δήμου Ιεράπετρας.

 

 1. Το γεγονός ότι ο Δήμος Ιεράπετρας α) έχει δύο (2) Δημοτικές Ενότητες, β) ότι

μπορεί να ορισθούν (5) πέντε έμμισθοι και δύο (2) άμισθοι Αντιδήμαρχοι.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Ορίζουμε Αντιδημάρχους του Δήμου Ιεράπετρας τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους, μέχρι 31-12-2023  με τις εξής αρμοδιότητες ως εξής   :

 

Α) Χρυσούλα Χατζημαρκάκη του Κωνσταντίνου έμμισθη καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών και μεταβιβάζει με εξουσιοδότηση υπογραφής σ αυτήν  τις παρακάτω αρμοδιότητες  που αφορούν:

Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας και έλεγχο  των Δ/νσεων α) Διοικητικών, β) Οικονομικών, γ) Κοινωνικής Πολιτικής, Δημόσιας Υγείας, Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου,  καθώς και :

 • Του Γραφείου  Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων-αρ του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
 • Του γραφείου Καταναλωτών της Δ/νσης Ύδρευσης- Άρδευσης-  Αποχέτευσης.
 • Της  διαχείρισης Κοιμητηρίων του Τμήματος Καθαριότητας και Περιβάλλοντος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Καθαριότητας, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται αναλυτικά στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

 

Β)  Γεώργιο Ασπραδάκη του Χρήστου έμμισθο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο  Τεχνικών Υπηρεσιών Έργων και Μελετών και μεταβιβάζει με εξουσιοδότηση υπογραφής σ αυτόν  τις παρακάτω αρμοδιότητες που αφορούν:

Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας του Τμήματος Μελέτης- Κατασκευής συγκοινωνιακών, κτιριακών &Η.Μ Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται αναλυτικά στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου

 

Γ) Κωνσταντίνο Ασπροπεκάκη του Μιχαήλ έμμισθο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο της Ύδρευσης Άρδευσης Αποχέτευσης  και μεταβιβάζει με εξουσιοδότηση υπογραφής σ αυτόν  τις παρακάτω αρμοδιότητες που αφορούν  :

 1. Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας και έλεγχο του Τμήματος Συντήρησης Συγκοινωνιακών, Κτιριακών και Η/Μ Έργων της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται αναλυτικά στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 2. Συντήρησης πρασίνου και παιδικών χαρών του Τμήματος Πρασίνου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών καθώς και τις αρμοδιότητες:

Συντήρησης και βελτίωσης των υποδομών των Σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας

 

Δ)  Μαρία Ρουμελιωτάκη του  Νικολάου, έμμισθη  καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Καθαριότητας   και μεταβιβάζει με εξουσιοδότηση υπογραφής σ’ αυτήν  τις παρακάτω αρμοδιότητες που αφορούν:

α)      Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας και έλεγχο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Καθαριότητας, εκτός της Διαχείρισης Κοιμητηρίων του Τμήματος  Καθαριότητας και Περιβάλλοντος.

β) Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας και έλεγχο του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, εκτός του Γραφείου  Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων και των θεμάτων Τουρισμού του Γραφείου Απασχόλησης και Τουρισμού οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται αναλυτικά στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

 

Ε) Νεκτάριο Παπαδάκη του Εμμανουήλ, άμισθο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο του  Πρωτογενούς Τομέα και Αγροτικής Οδοποιίας και Πολιτικής Προστασίας και μεταβιβάζει με εξουσιοδότηση υπογραφής σ αυτόν επιπλέον τις παρακάτω αρμοδιότητες που αφορούν  :και μεταβιβάζει με εξουσιοδότηση υπογραφής σ αυτόν  τις παρακάτω αρμοδιότητες που αφορούν  :

 1. Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας και έλεγχο του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης -γραφείου Αγροτικής Παραγωγής ( Αγροτική Ανάπτυξη-Αλιεία-Κτηνοτροφία –Μελισσοκομία κ.λπ).
 2. Θέματα Αγροτικής Οδοποιίας (συντηρήσεις, αποκαταστάσεις, βελτιώσεις κλπ).
 3. Θέματα της Πολιτικής Προστασίας, οι αρμοδιότητες της οποίας προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου- Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας.
 4. Θέματα ΕΛΓΑ κλπ.

 

ΣΤ) Εμμανουήλ Βρυγιωνάκη του  Γεωργίου,  έμμισθο   καθ’ ύλην και  κατά τόπο αρμόδιο Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Μακρύ Γιαλού, και της Κοινότητας Αγίου Ιωάννη, της Δημοτικής Ενότητας Ιεράπετρας, και μεταβιβάζει με εξουσιοδότηση υπογραφής σ’ αυτόν  τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Δημοτική Ενότητα Μακρύ Γιαλού

α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.

β) Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις Δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας εκτός πιστοποιητικών Δημοτολογίου

γ) την τέλεση πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα.

 1. Κοινότητες Δημοτικής Ενότητας Μακρύ Γιαλού και Κοινότητα Αγίου Ιωάννου

α) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται .

β) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία των εξοπλισμών τους.

γ) Συνεργάζεται με τους Προέδρους  των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

δ)  Φροντίζει για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών σε διάφορα θέματα του Δήμου .

ε) Έχει εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη υλικών και περιουσιακών στοιχείων τους.

στ) Έχει την ευθύνη λειτουργίας  στις Κοινότητες της Δ.Ε Μακρύ Γιαλού και της Κοινότητας Αγίου Ιωάννου της Δ.Ε Ιεράπετρας και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:

– Της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και των αντλιοστασίων.

– Της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας τους, της αποκομιδής  και διαχείρισης των αποβλήτων.

Ζ) Εμμανουήλ Γεωργαλάκη του Μανούσου άμισθο  καθ’ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο Τουρισμού και μεταβιβάζει με εξουσιοδότηση υπογραφής σ αυτόν επιπλέον τις παρακάτω αρμοδιότητες που αφορούν την εποπτεία , ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας και έλεγχο του γραφείου Απασχόλησης και Τουρισμού του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης  όσον αφορά τα θέματα  που σχετίζονται με το  σχεδιασμό και πραγματοποίηση προγραμμάτων τουριστικής προβολής Δήμου .

Όλοι οι Αντιδήμαρχοι :

 • Υπογράφουν όλα τα έγγραφα και αποφάσεις που σχετίζονται με την άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων.
 • Είναι αρμόδιοι να εισηγούνται για την αναγκαιότητα της υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού των Διευθύνσεων και Υπηρεσιών που εποπτεύουν.
 • Είναι αρμόδιοι για τις εισηγήσεις στα συλλογικά όργανα των υπηρεσιών αρμοδιότητάς τους.
 • Συνυπογράφουν τη χορήγηση κανονικών αδειών του προσωπικού που υπάγεται στην αρμοδιότητά τους.
 • Εξουσιοδοτούνται να θεωρούν ακριβή φωτοαντίγραφα από το πρωτότυπο και το γνήσιο της υπογραφής των ενδιαφερομένων. Να υπογράφουν εισηγήσεις, βεβαιώσεις, εκτός μονίμου κατοικίας για την οποία εξουσιοδοτείται μόνο η Αντιδήμαρχος Δ/κών και Οικονομικών Υπηρεσιών, για την Δ.Ε Ιεράπετρας και ο Αντιδήμαρχος Εμμανουήλ Βρυγιωνάκης για την Δ.Ε Μακρύ Γιαλού, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα τα οποία εκδίδονται από τις υπηρεσίες αρμοδιότητάς τους. Τα έγγραφα που αφορούν σε θέματα υψηλής σπουδαιότητας και τα οποία απευθύνονται σε δημόσιες αρχές υπογράφονται από το Δήμαρχο.

 

Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Δήμαρχος, αναπληρώνεται με την παραπάνω σειρά από τους Αντιδημάρχους.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητές τους τις ασκεί ο Δήμαρχος.

Η αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων ασκείται από τον Δήμαρχο καθώς και από όλους τους Αντιδημάρχους με τη σειρά που αναπληρώνουν το Δήμαρχο.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού, στη Διαύγεια , να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου  και στους Πίνακες ανακοινώσεων του Δήμου.

 

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

 

                                                                                      Θεοδόσιος Καλαντζάκης

ΚΟΙΝ:

Αναφερομένους με αποδεικτικό επίδοσης

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Γενική Γραμματέα Δήμου
 3. Δ/νσεις-Τμήματα Δήμου
 4. Προθήκη Δήμου
 5. Αρχείο Αποφάσεων του Δημάρχου