ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

 

Ταχ.Δ/νση :Δημοκρατίας 31

Τ.Κ.72200

Πληροφορίες: Α. Περάκη

Τηλέφωνο: 28423-40360

Email: aperaki@0448.syzefxis.gov.gr

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ιεράπετρα, 15-112021

Αρ.Πρωτ.: οικ.13676

Αρ.Αποφ: 2206

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ : « Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Ιεράπετρας»

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας έχοντας υπόψη του:

 

1) Τις διατάξεις των άρθρων 1παρ 2περ 32 Α3, 58, 59, 61, 92, 94 και της παρ.12 του άρθρου 283  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 /7-6-2010 τ. Α΄) όπως ισχύουν.

2) Τις διατάξεις των άρθρων,76, 86,87, 88 και 89 του Ν. 3463/2006 ( ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 τ. Α΄) όπως ισχύουν.

3) Την αριθμ.11247/28-12.2012 απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (Β΄3465) όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.ΓΠ-191/20-3-2014 όμοια απόφαση (Β΄698).

4) Την αριθμ. πρωτ. 59633/82 εγκ./20-8-2019 Υπουργείου Εσωτερικών.

5) Το ΑΠ 76556/20-10-2021 (ΑΔΑ: Ψ50446ΜΤΛ6-ΕΡΖ) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: « Χρόνος διεξαγωγής εκλογής προεδρείου συμβουλίων και επιτροπών δήμων».

6) Την αριθμ.1898/3-9-2019 απόφαση Δημάρχου  Ιεράπετρας περί ορισμού Αντιδημάρχων  του Δήμου  (ΑΔΑ: 6Π84ΩΡ8-ΟΚΝ) όπως διορθώθηκε με την αριθμ. 1928/9-9-2019 (ΑΔΑ: 63Ξ8ΩΡ8-Χ1Ι) όμοια και παρατάθηκε με τις αριθμ.1528/7-9-2020 (ΑΔΑ:6ΩΣ4ΩΡ8-ΟΡ0) ,2179/30-12-2020 (ΑΔΑ: ΨΜΜΦΩΡ8-ΞΚΟ) όμοιες αποφάσεις καθώς και την ΑΠ 7496/1173/30-6-2021 (ΑΔΑ: 6Ο3ΚΩΡ8-770) όμοια .

7)Την ανάγκη της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου και των Δημοτικών Ενοτήτων του.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Την παράταση της θητείας των ήδη ορισθέντων Αντιδημάρχων Χρυσούλας Χατζημαρκάκη του Κωνσταντίνου και Μαρίας  Ρουμελιωτάκη του  Νικολάου, μέχρι τις  31-12-21 με τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί με την αριθμ. την ΑΠ 7496/1173/30-6-2021 (ΑΔΑ: 6Ο3ΚΩΡ8-770) προγενέστερη απόφαση μας.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού, στο Διαύγεια , να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου  και στους Πίνακες ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

 

Θεοδόσιος Καλαντζάκης

ΚΟΙΝ:

1.Αποκεντρωμένη Δ/ση Κρήτης

2.Αναφερομένους με αποδεικτικό επίδοσης