ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Ν.Π.Δ.Δ.  ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Ιεράπετρα 20/04/2016
Αρ. πρωτ. 836

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΧΩΡΩΝ

Το Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Ιεράπετρας προτίθεται να προβεί σε «εργασίες απεντόμωσης – μυοκτονίας χώρων», προϋπολογισθείσας συνολικής δαπάνης 873,30 (710,00+163,30 ΦΠΑ 23%), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Προσφορές γίνονται δεκτές στα Γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. (Δημοκρατίας 31, κτήριο Μελίνα Μερκούρη, 2ος όροφος) μέχρι και την Δευτέρα 25 Απριλίου 2016 και τις ώρες, από τις 10:00 ως τις 11:00 το πρωί.

Λεπτομέρειες των παραπάνω εργασιών  βρίσκονται στα Γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α., οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο 2842340382 (Αρμόδια υπάλληλος κα Ειρήνη Μπρα).

Η Πρόεδρος

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΑΚΗ