ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Η.Φ.Η.) ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»

ΤΟ ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α» Ιεράπετρας στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 5 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» (ΕΣΠΑ 2014-2020), με Δικαιούχο την Περιφέρεια Κρήτης,

προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να εγγραφούν στο πρόγραμμα να καταθέσουν ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ για κάλυψη των κενών θέσεων που έχουν προκύψει.

Οι κενές θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν είναι σύνολο μία (1). Συγκεκριμένα θα καλυφθεί μία (1) θέση επιλαχόντων που σε περίπτωση αντικατάστασης μέλους θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Δικαιούχοι:

Τις υπηρεσίες του προγράμματος δικαιούνται να λάβουν ηλικιωμένοι (άνδρες και γυναίκες), μη δυνάμενοι να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια κτλ.) και κατοικούν στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας. Σημειώνεται ότι οι ωφελούμενοι του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Ιεράπετρας (άμεσα και έμμεσα) δε λαμβάνουν και δεν προτίθενται να λάβουν υπηρεσίες από άλλη δομή ή πρόγραμμα. Την αίτηση την υποβάλλει ο φροντιστής του ηλικιωμένου, καταθέτοντας πρωτότυπα ή αντίγραφα δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν το οικογενειακό εισόδημα, την οικογενειακή και εργασιακή του κατάσταση, καθώς και την κατάσταση υγείας των άμεσα ωφελούμενων.

Στόχος της δομής είναι η ενίσχυση της απασχολησιμότητας και της ισότιμης συμμετοχής των έμμεσα ωφελουμένων ατόμων (φροντιστών) στην εργασία μέσω της υποστήριξής τους, με την παροχή φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα (άμεσα ωφελούμενος). Η πράξη αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων, στην παραμονή τους στο οικείο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον, στη διατήρηση της συνοχής της οικογένειάς τους, στην αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας και καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και στην εξασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης.

Οι υπηρεσίες παρέχονται στο χώρο του Κ.Η.Φ.Η. από ειδικευμένο προσωπικό  νοσηλευτής, κοινωνικός φροντιστής, βοηθητικό προσωπικό, το οποίο αναπτύσσει συνεργασία με τοπικούς συμβουλευτικούς φορείς και φορείς υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης. Η ημερήσια φιλοξενία στο Κ.Η.Φ.Η. είναι δωρεάν προς τους ωφελούμενους της δομής. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν την οργανωμένη και εξατομικευμένη ψυχοκοινωνική και νοσηλευτική φροντίδα με έμφαση στα προβλήματα μνήμης και με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες και ανάγκες του ωφελουμένου ατόμου και της οικογένειάς του ή των φροντιστών του. Στο Κέντρο επίσης παρασκευάζεται πρόχειρο γεύμα, φυλάσσονται μερίδες γεύματος και παρέχεται κατάλληλη διατροφική σίτιση σε συνεργασία με τους φροντιστές και ειδικούς.

Για την εγγραφή υποβάλλονται:

  • ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ η οποία χορηγείται από το Κ.Η.Φ.Η. της ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ και τα Κ.Ε.Π Ιεράπετρας και Μακρύ Γιαλού ή λαμβάνεται από τον δημοτικό ιστοχώρο διοικητικής ενημέρωσης http://www.ierapetra.gov.gr/
  • Πρωτότυπα ή αντίγραφα δικαιολογητικά που αποτυπώνουν την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση και κατάσταση υγείας του ηλικιωμένου.

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής, ακολουθείται η λήψη σύντομου ατομικού ιστορικού από το επιστημονικό προσωπικό της δομής. Η τελική επιλογή γίνεται με συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία προκαθορίζονται στην σχετική πρόσκληση (αριθμ.2499/10-6-2016)  της Περιφέρειας Κρήτης. Από τη διαδικασία μοριοδότησης προκύπτει λίστα κατάταξης των υποψηφίων με σειρά προτεραιότητας. Επιλέγονται τα άτομα έως τη συμπλήρωση του αριθμού των διαθέσιμων θέσεων. Τα κριτήρια επιλογής είναι τα

Κριτήρια επιλογής των εξαρτώμενων μελών (άμεσα ωφελουμένων):

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
1. Κατάσταση Υγείας Πλήρως αυτοεξυπηρετούμενος/η (κινητικά – νοητικά – ψυχικά) 4
Μερικώς αυτοεξυπηρετούμενος/η (κινητικά – νοητικά – ψυχικά) 6
Μη αυτοεξυπηρετούμενος/η (κινητικά – νοητικά – ψυχικά) 10
2. Εισόδημα Κάτω από το όριο της φτώχειας 15
Πάνω από το όριο της φτώχειας 10
3. Οικογενειακή Κατάσταση Χήρος/α, Διαζευγμένος/η, Άγαμος/η 5

 

Για οποιαδήποτε άλλη κατηγορία κριτηρίων η οποία δεν αναφέρεται στον ανωτέρω πίνακα, οι ωφελούμενοι δε θα λαμβάνουν μόρια, χωρίς αυτό να σημαίνει απώλεια του δικαιώματος συμμετοχής και κατάταξης μετά από την αντίστοιχη μοριοδότηση των εναπομεινάντων κριτηρίων.

Το όριο της φτώχειας προσδιορίζεται σύμφωνα με το κατώφλι φτώχειας της ΕΛΣΤΑΤ. Αυτό για το έτος 2014 ορίζεται σε 4.608 € για μονοπρόσωπα νοικοκυριά προσαυξανόμενα κατά το 0,5 για τον σύζυγο και για κάθε παιδί από 14 έως και 24 ετών και κατά 0,3 για κάθε παιδί κάτω των 13 ετών. Για τον υπολογισμό του διαθέσιμου εισοδήματος του νοικοκυριού, στην παρούσα πρόσκληση, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό εισόδημα μετά την αφαίρεση του φόρου και της εισφοράς και δεν περιλαμβάνεται οποιοδήποτε επίδομα.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά (πρόσθετα της αίτησης):

Για τον ηλικιωμένο:

  1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Εάν οι άμεσα ωφελούμενοι είναι αλλοδαποί από τρίτες χώρες απαιτείται και άδεια διαμονής σε ισχύ. Εάν οι άμεσα ωφελούμενοι είναι Έλληνες Ομογενείς απαιτείται αντίγραφο ταυτότητας Ομογενούς.
  2. Γνωμάτευση Θεράποντος Ιατρού σχετικά με την κατάσταση υγείας του ατόμου(πλήρως, μερικώς, ή μη αυτοεξυπηρετούμενος κινητικά-νοητικά – ψυχικά) και όπου απαιτείται βεβαίωση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής.
  3. Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο αυτού για το οικονομικό έτος 2017(δηλαδή για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01/01/2017 έως 31/12/2017)
  4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  5. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 σύμφωνα με την οποία το άτομο δεν λαμβάνει και δεν προτίθεται να λάβει υπηρεσίες από άλλη δομή.

          Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  από ΤΕΤΑΡΤΗ 28/02/2018 έως και  την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09/03/2018, στο χώρο του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Ιεράπετρας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα έως Παρασκευή από 7.00. π.μ. έως 15.00 μ.μ.). Σε κάθε περίπτωση το προσωπικό της δομής είναι διαθέσιμο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Πλουμίδου 47, 72200 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 28420 89926 και 28423 40380 (Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ)

Email: koinopolitia@ierapetra.gov.gr  – fax:28420 25922

Πρόσωπο Επικοινωνίας: Xαραλαμπάκη Μαριάννα (κοινωνική λειτουργός)

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙ

Ν. Π. Δ. Δ.

«ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α»  ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Κοινωνία, Πολιτισμός, Αλληλεγγύη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Δημοκρατίας 31 –

(Πολύκεντρο  «Μελίνα Μερκούρη»)

Τ.Κ 722 00 Ιεράπετρα

 

PHONE  : (+30) 28423 40380

FAX        : (+30) 28420  25922

koinopolitia@Ierapetra.gov.gr

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Η.Φ.Η.) ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»

To ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 5 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» (ΕΣΠΑ 2014-2020), με Δικαιούχο την Περιφέρεια Κρήτης και έχοντας διασφαλίσει την υποστήριξη του Δήμου Ιεράπετρας και τη συνεργασία τοπικών φορέων,

προτίθεται να συνεχίσει το έργο της δομής 

«Δράση 9.iv.3: Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) Δήμου Ιεράπετρας»

και προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν

να εγγραφούν στο πρόγραμμα να καταθέσουν ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαιούχοι:

Δύνανται να υπαχθούν στο πρόγραμμα: Ηλικιωμένοι (άνδρες και γυναίκες), μη δυνάμενοι να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, προβλήματα μνήμης όπως άνοια κ.τ.λ.) και κατοικούν στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας.

 Ο συνολικός αριθμός των εξυπηρετούμενων ανέρχεται στα 18 άτομα.

Σημειώνεται ότι οι ωφελούμενοι του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Ιεράπετρας (άμεσα και έμμεσα) δε λαμβάνουν και δεν προτίθενται να λάβουν υπηρεσίες από άλλη δομή ή πρόγραμμα.

Στόχος της δομής είναι η ενίσχυση της απασχολησιμότητας και της ισότιμης συμμετοχής των έμμεσα ωφελουμένων ατόμων (φροντιστών) στην εργασία μέσω της υποστήριξής τους, με την παροχή φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (άμεσα ωφελούμενος). Η πράξη αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων, στην παραμονή τους στο οικείο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον, στη διατήρηση της συνοχής της οικογένειάς τους, στην αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας και καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και στην εξασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης.

Οι υπηρεσίες παρέχονται στο χώρο του Κ.Η.Φ.Η. από ειδικευμένο προσωπικό  νοσηλευτής, κοινωνικός φροντιστής, βοηθητικό προσωπικό, το οποίο αναπτύσσει συνεργασία με τοπικούς συμβουλευτικούς φορείς και φορείς υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης. Η ημερήσια φιλοξενία στο Κ.Η.Φ.Η. είναι δωρεάν προς τους ωφελούμενους της δομής. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν την οργανωμένη και εξατομικευμένη ψυχοκοινωνική και νοσηλευτική φροντίδα με έμφαση στα προβλήματα μνήμης και με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες και ανάγκες του ηλικιωμένου ατόμου και της οικογένειας του ή των φροντιστών του. Στο Κέντρο επίσης παρασκευάζεται πρόχειρο γεύμα, φυλάσσονται μερίδες γεύματος και παρέχεται κατάλληλη διατροφική σίτιση σε συνεργασία με τους φροντιστές και ειδικούς.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως την Παρασκευή 09/03/2018, στο χώρο του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Ιεράπετρας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα έως Παρασκευή από 7:00 π.μ. έως 3:00 μ.μ.). Σε κάθε περίπτωση το προσωπικό της δομής είναι διαθέσιμο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης.

Η Αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται από τον ωφελούμενο ή φροντιστή του ηλικιωμένου και  χορηγείται από το Κ.Η.Φ.Η. την ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ και τα Κ.Ε.Π Ιεράπετρας και Μακρύ Γιαλού ή λαμβάνεται από τον δημοτικό ιστοχώρο διοικητικής ενημέρωσης http://www.ierapetra.gov.gr/

Στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Πλουμίδου 47, 72200 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 28420 89926 και 28423 40326(Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ)

Email: kooinopolitia@ierapetra.gov.grfax:28420 25922

Πρόσωπο Επικοινωνίας: Χαραλαμπάκη Μαριάννα

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Ν. Π. Δ. Δ.

«ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α»  ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Κοινωνία, Πολιτισμός, Αλληλεγγύη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Δημοκρατίας 31 –

(Πολύκεντρο  «Μελίνα Μερκούρη»)

Τ.Κ 722 00 Ιεράπετρα

 

PHONE  : (+30) 28423 40380

FAX        : (+30) 28420  25922

koinopolitia@Ierapetra.gov.gr

 

 

                                                                                                                  Ιεράπετρα ……………………………………………….

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Νο ………………….

Έγκριση λειτουργίας Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Ιεράπετρας.

Η ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας, μετά και την οριστική επιλογή του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Ιεράπετρας για χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη»  Άξονας 5 «Προώθηση της Κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας» που συγχρηματοδοτείται από το  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να εγγραφούν στη δομή να καταθέσουν ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

 Τις υπηρεσίες του προγράμματος, δικαιούνται να λάβουν ηλικιωμένοι (άνδρες και γυναίκες), μη δυνάμενοι να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια κτλ),που κατοικούν στα όρια του Δήμου Ιεράπετρας.

Ο συνολικός αριθμός των εξυπηρετούμενων ανέρχεται στα 18 άτομα.

 Την αίτηση την υποβάλλει ο άμεσα ωφελούμενος ή ο φροντιστής του ηλικιωμένου, καταθέτοντας πρωτότυπα ή αντίγραφα δικαιολογητικά, που  αποδεικνύουν το οικογενειακό εισόδημα, την οικογενειακή και εργασιακή τους κατάσταση, καθώς και την κατάσταση υγείας των άμεσα ωφελούμενων.

Σημειώνεται ότι οι ωφελούμενου του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Ιεράπετρας δε λαμβάνουν και δεν προτίθενται να λάβουν υπηρεσίες από άλλη δομή ή πρόγραμμα.

Οι ενδιαφερόμενες/νοι μπορούν να απευθύνονται στο ΚΗΦΗ ή στa Γραφείa της ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α (Δ/νση: Δημοκρατίας 31, 2ος όροφος τηλ:2842340380), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, προκειμένου να ενημερωθούν για τη λειτουργία της δομής. Η αίτηση συμμετοχής, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα υποβληθεί στο  Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Ιεράπετρας (Πλουμίδου 47, τηλ:28420 89926,πρόσωπο επικοινωνίας: Χαραλαμπάκη Μαριάννα ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα έως Παρασκευή από 7 π.μ. έως 3 μ.μ.).

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Γεωργαλάκης Εμμανουήλ