ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                                  

 Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»

(Κοινωνία – Πολιτισμός- Αλληλεγγύη Ιεράπετρας)

Δ/νση: Δημοκρατίας 31, Ιεράπετρα

Τ.Κ. 72200

Τηλ: 2842340388

Φαξ: 2842025922

Ιεράπετρα: 19/12/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  25η 2020

Αριθμ. πρωτ: 3032

Προς τους κ.κ.:

 1. Χηνόπουλος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος)
 2. Χατζημαρκάκη Χρυσούλα
 3. Γεωργαλάκης Εμμανουήλ
 4. Ψιμουλάκης Μιχαήλ
 5. Ρουμελιωτάκη-Σκυβάλου Μαρία
 6. Καββουσανάκη Έλλη- Κυριακή
 7. Μιχελάρος Δημήτρης
 8. Τζάβλας Εμμανουήλ
 9. Καπαράκη Δέσποινα
 10. Δασκαλάκης Εμμανουήλ
 11. Μπρά Ειρήνη εκπρ. εργαζ. του Ν.Π.Δ.Δ.)
 12. Αϊβαλιώτη Άννα
 13. Βρυγιωνάκης Εμμανουήλ
 14. Παπαδοπετράκης Ανδρέας

Κοινοποίηση: κ. Δήμαρχο Ιεράπετρας

Σας προσκαλούμε στις  14 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.:00 π.μ σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση , του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α.» ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, για να συζητήσουμε το παρακάτω θέμα :

 • Έγκριση  Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων 2020 (Χριστουγεννιάτικου χωριού)
 • Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 29/2020 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΠΟΛΙΤΙΑ» Ιεράπετρας  με θέμα: «Έγκριση αγοράς φορτηγού VAN για την κάλυψη αναγκών του ΚΔΑΠ/ΜΕΑ)»
 • 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 1. Για τη δια περιφοράς  λήψη απόφασης απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον των 2/3 των μελών του συλλογικού οργάνου
 2. Εκδίδεται η πρόσκληση συνεδρίασης με τα θέματα ημερήσιας διάταξης που αποστέλλεται στα μέλη τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την συνεδρίαση. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση το συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.
 3. Στην πρόσκληση αναγράφονται τόπος, ημέρα και ώρα συνεδρίασης, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει αυτοπρόσωπη παρουσία των μελών.
 4. Μαζί με την πρόσκληση αποστέλλονται οι εισηγήσεις των θεμάτων για τα οποία θα ληφθεί απόφαση.

Τα συμμετέχοντα μέλη του  Δ.Σ. έχουν δικαίωμα να αποστείλουν την ψήφο τους επί κάθε θέματος που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, το αργότερο μέχρι δύο (2) ώρες μετά την ώρα σύγκλησης του συμβουλίου, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση, ήτοι μέχρι ώρα 14.00 .

Η ψήφος του κάθε μέλους (ναι, όχι, λευκό, παρών) θα αποστέλλεται: Με email από προσωπικό τους λογαριασμό, γνωστό στη γραμματέα του Συμβουλίου.

Συμμετέχοντα (παρόντα) στη συνεδρίαση θεωρούνται τα μέλη που έχουν αποστείλει την ψήφο τους μέχρι την ώρα που καθορίζεται ανωτέρω, δηλαδή μέχρι την πάροδο δύο (2) ωρών από την ώρα του συμβουλίου, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση κάθε συνεδρίασης. Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο μέχρι την ώρα αυτή θεωρούνται μη συμμετέχοντα (απόντα).

Είναι προφανές ότι στις δια περιφοράς συνεδριάσεις, τα στάδια της συζήτησης, πρωτολογίας και δευτερολογίας παραλείπονται αφού η συνεδρίαση δεν γίνεται με τη συνήθη διαδικασία και δεν υπάρχει φυσική παρουσία.

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν με την δια περιφοράς διαδικασία θα ανακοινωθούν από την Πρόεδρο του συλλογικού οργάνου στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Κάθε μέλος του συλλογικού οργάνου μπορεί να ζητά περαιτέρω στοιχεία επί των εισηγήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η   Πρόεδρος του ΔΣ

Σακαδάκη Μαρία