ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση σε Δ.Σ.»

 

Σας προσκαλούμε σε  τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση, στις  10 Σεπτεμβρίου 2021,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 με θέματα:

  1. Αποδοχή χρηματοδότησης του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων (αρ.πρωτ.71420/25-6-2021-ΑΔΑ: ΡΡ2646 ΜΤΛΡ-ΕΞΓ) από το ΠΔΕ2021, για το έργο «Κατασκευή νέου φάρου Ιεράπετρας» τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2021- Αποδοχή Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης
  2. Αποδοχή χρηματοδότησης του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων (αρ.πρωτ.95915/02.09.2021-ΑΔΑ: ΨΨΧΦ46ΜΤΛΡ-ΨΙΟ) από το ΠΔΕ2021, για τη «Μελέτη Ανάπλασης χερσαίας λιμενικής ζώνης ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ», τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2021- Αποδοχή Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης

Τα συμμετέχοντα μέλη του Συμβουλίου έχουν δικαίωμα να αποστείλουν την ψήφο τους επί κάθε θέματος που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, το αργότερο μέχρι δύο (2) ώρες μετά την ώρα σύγκλησης του συμβουλίου, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση, ήτοι μέχρι ώρα 13:00.

Η ψήφος του κάθε μέλους (ναι, όχι, λευκό, παρών) θα αποστέλλεται:

Με email από προσωπικό τους λογαριασμό, γνωστό στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ», προς το email  του Νομικού Προσώπου dltier@0448.syzefxis.gov.gr

Συμμετέχοντα (παρόντα) στη συνεδρίαση θεωρούνται τα μέλη που έχουν αποστείλει την ψήφο τους μέχρι την ώρα που καθορίζεται ανωτέρω, δηλαδή μέχρι την πάροδο δύο (2) ωρών από την ώρα σύγκλησης του συμβουλίου, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση κάθε συνεδρίασης. Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο μέχρι την ώρα αυτή θεωρούνται μη συμμετέχοντα (απόντα).

Εσωτ. διανομή:

  1.      Γραφείο κ. Δημάρχου                                                                Ο Πρόεδρος
  2. Γραφείο Τύπου
  3.    Γραφείο Προγραμματισμού                                                  Γεώργιος Ασπραδάκης