Πρόσκληση για τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση

του Ν. Π. Δ. Δ.  «Περιβάλλον Δήμου Ιεράπετρας»

στις 17.11.2020

ethnosimo-nomarxias                                                                                  Ιεράπετρα 13/11/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Αρ. Πρωτ.: 114
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Ν. Π. Δ. Δ. «Περιβάλλον Δήμου Ιεράπετρας»            

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 37
Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα
Πληροφορίες: Πλαγερά Ειρήνη
Τηλέφωνο: (28423) 40355
E-mail: perivallon@ierapetra.gov.gr
Προς τους κ.κ. Συμβούλους:

1.Αστροπεκάκης Κωνσταντίνος5.Μυλωνάκης Ευστράτιος
2.Σκυβάλου – Ρουμελιωτάκη Μαρία6.Δασκαλάκης Εμμανουήλ
3.Χηνόπουλος Αθανάσιος7.Παπαδοπετράκης Μιχαήλ
4.Σακαδάκη Μαρία8.Καββουσανάκη Έλλη-Κυριακή

Κοινοποίηση:

Στους κ.κ. Αναπληρωτές Συμβούλους:

1. Χατζημαρκάκη Χρύσα5. Κιρμίζογλου Στυλιανή
2. Μαστοράκη Πέτρο6. Δασκαλάκη Δημήτριο
3. Ασπραδάκη Γεώργιο7. Μοναχό Ιωάννη
4. Ζυγάκη Χριστίνα8. Μπαλοθιάρη Δέσποινα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ ¨Περιβάλλον Δήμου Ιεράπετρας΄΄»

Έχοντας υπόψη:

α) το άρθρο 184 Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α/30-10-2019),

β) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/ 11-03-2020)

γ) την με αρ.18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους και τα ΝΠΔΔ της Χώρας

δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις

σας προσκαλούμε σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση του Διοικ. Συμβ. του Ν. Π. Δ. Δ. ¨Περιβάλλον Δήμου Ιεράπετρας¨ στις  17 Νοεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1ο« 1η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Ν. Π. Δ. Δ. Περιβάλλον Δήμου Ιεράπετρας 2020 »

Εισηγητής: Ανδρέας Παπαδοπετράκης

      Ν. Π. Δ. Δ.  « ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ » Ακριβές Αντίγραφο Ιεράπετρα 13 / 11 / 2020 Με εντολή Προέδρου Η Γραμματέας του Ν. Π. Δ. Δ. « ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ »     ΕΙΡΗΝΗ ΠΛΑΓΕΡΑ     ΤΕ22 Διοίκηση Μονάδων Τοπικής ΑυτοδιοίκησηςΟ πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.  Ανδρέας Παπαδοπετράκης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  1. Για τη δια περιφοράς  λήψη απόφασης απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον των 2/3 των μελών του συλλογικού οργάνου
  2. Εκδίδεται η πρόσκληση συνεδρίασης με τα θέματα ημερήσιας διάταξης που αποστέλλεται στα μέλη τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την συνεδρίαση. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση το συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.
  3. Στην πρόσκληση αναγράφονται τόπος, ημέρα και ώρα συνεδρίασης, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει αυτοπρόσωπη παρουσία των μελών.
  4. Μαζί με την πρόσκληση αποστέλλονται οι εισηγήσεις των θεμάτων για τα οποία θα ληφθεί απόφαση.

Τα συμμετέχοντα μέλη του  Οικονομικής Επιτροπής έχουν δικαίωμα να αποστείλουν την ψήφο τους επί κάθε θέματος που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, το αργότερο μέχρι δύο (2) ώρες μετά την ώρα σύγκλησης του συμβουλίου, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση, ήτοι μέχρι ώρα 15.00 .

Η ψήφος του κάθε μέλους (ναι, όχι, λευκό, παρών) θα αποστέλλεται:

  1. Με email από προσωπικό τους λογαριασμό, γνωστό στη γραμματεία του ΝΠΔΔ, προς το email  της Γραμματείας της (perivallon@ierapetra.gov.gr)
  2. Με  γραπτό, τηλεφωνικό μήνυμα (sms) από προσωπικό τους κινητό, γνωστό και καταχωρημένο ως τέτοιο  στη Γραμματεία της, προς το κινητό του Προέδρου του ΝΠΔΔ (τηλ.6978899757)
  3. Μέσω επιστολής που θα περιλαμβάνει την σαφή τοποθέτησή τους επί του θέματος το ονοματεπώνυμο τους και υπογραφή τους.  Η επιστολή μπορεί να περιέχει την τοποθέτηση και περισσότερων του ενός συμβούλων  και να σταλεί με fax  στον  αριθμό  28420 26110 του Δήμου Ιεράπετρας.

Συμμετέχοντα (παρόντα) στη συνεδρίαση θεωρούνται τα μέλη που έχουν αποστείλει την ψήφο τους μέχρι την ώρα που καθορίζεται ανωτέρω, δηλαδή μέχρι την πάροδο δύο (2) ωρών από την ώρα σύγκλησης του Συμβουλίου, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση κάθε συνεδρίασης. Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο μέχρι την ώρα αυτή θεωρούνται μη συμμετέχοντα (απόντα).

Είναι προφανές ότι στις δια περιφοράς συνεδριάσεις, τα στάδια της συζήτησης, πρωτολογίας και δευτερολογίας παραλείπονται αφού η συνεδρίαση δεν γίνεται με τη συνήθη διαδικασία και δεν υπάρχει φυσική παρουσία.

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν με την δια περιφοράς διαδικασία θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο του συλλογικού οργάνου στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Κάθε μέλος του συλλογικού οργάνου μπορεί να ζητά περαιτέρω στοιχεία επί των εισηγήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή τον αρμόδιο Πρόεδρο