ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Πληροφ.: Πρόεδρο Δ.Σ
Τηλ :  28423-40365             
Ιεράπετρα   22 -10-2020
                 Αριθμός πρωτ.: 14408    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Α. Προς τον κ. Δήμαρχο

Β. Προς τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους:

  1. Αγγελάκη Γεώργιο14. Μουζουράκη Αλέξανδρο
  2. Αντωνάκη Γεώργιο15. Πανταζή Αργύρη
  3. Ασπραδάκη Γεώργιο16. Παπαδάκη Νεκτάριο
  4. Αστροπεκάκη Κωνσταντίνο17. Παπαδοπετράκη Ανδρέα
  5. Βλάσση Ελένη18. Πετρά Αντώνιο
  6. Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ19. Προϊστάκη Γεώργιο
  7. Γεωργαλάκη Εμμανουήλ20. Σαραντώνη Ιωάννη
  8. Ζερβάκη Εμμανουήλ21. Σαρρή Παναγιώτη
  9. Κοτσιφάκη Μαρία22. Σκυβάλου-Ρουμελιωτάκη Μαρία
10. Κουγιουμουτζάκη Γεώργιο23. Χατζάκη Σταύρο
11. Μαστοράκη Πέτρο24. Χατζημαρκάκη Χρυσούλα (Χρύσα)
12. Ματζαράκη Νικόλαο25. Χηνόπουλο Αθανάσιο
13. Μεραμβελιωτάκη Νικόλαο26. Ψιμουλάκη Μιχαήλ

Γ. Προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Ιεράπετρας κ. Χατζάκη Γεώργιο, με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του συμβουλίου της Κοινότητας, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Δ. Προς τους Προέδρους των Κοινοτήτων του Δήμου Ιεράπετρας, με την παράκληση να ενημερώσουν τα μέλη των συμβουλίων τους, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Αλεξάκη  Εμμανουήλ (Ρίζας)11. Παντελάκη Αλέξανδρο (Μύρτου)
  2. Βερίγο Χρήστο (Μακρυλιάς)12. Πετσαγγουράκη  Αιμίλιο (Χριστού)
  3. Βολυράκη Μαρία  (Μαλών)        13. Πιτροπάκη Μιχαήλ (Σχινοκαψάλων)
  4. Δαμασκηνάκη Ιωάννη (Μουρνιών)14. Πυργιωτάκη Εμμανουήλ (Λάκη)  (Κ.Χωριού)
  5. Ζαχαρόπουλο Βασίλειο (Ανατολής)15. Ραπάνη  Γεώργιο  (Π.Άμμου)                 
  6. Ζουμπουλάκη Ιωάννη (Σταυροχωρίου)16. Σκουλούδη Εμμανουήλ (Μεσελέρων)
  7. Κουρμουλάκη Εμμανουήλ (Ορεινού)17. Σπυριδάκη-Μπεκράκη Φωτεινή (Γδοχίων)
  8. Κρασσά Κωνσταντίνο (Καλαμαύκας)18. Ταυλάκη Γεώργιο  (Μύθων)    
  9. Κυδωνάκη Εμμανουήλ (Αγ.Ιωάννη)19. Τσαμπανάκη Εμμανουήλ (Αγ.Στεφάνου)
10. Λαμπράκη Κωνσταντίνο (Μεταξοχωρίου)20. Χαλκιαδάκη Μαρία (Καβουσίου)                  

Έχοντας υπόψη:

α) το άρθρο 184 Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α/30-10-2019),

β) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Καταπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/ 11-03-2020)

γ) τη με αρ.163/29-5-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας  (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) 

δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις.

Σας προσκαλούμε στις 26 Οκτωβρίου 2020,ημέρα  Δευτέρα και ώρα 13.00σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2020 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 2. Αποδοχή χρηματοδότησης από την Περιφέρεια Κρήτης, για την υλοποίηση της Πράξης «Εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος του Δ. Ιεράπετρας, με την προβολή και ανάδειξη του περιεχομένου της Βιβλιοθήκης, των χωριών και των μνημείων του Δήμου Ιεράπετρας». Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2020 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 3. Απαλλαγή ή μη από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού των επιχειρήσεων που διέκοψαν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού covid-19 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 4. Επιχορήγηση ΚΠΕ Ιεράπετρας- Νεάπολης  (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 5. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού 3ου τριμήνου 2020 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 6. Συμπλήρωση της αριθμ. 86/2020  απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας  με θέμα: «Αποδοχή χρηματοδότησης της 2ης Τροποποίησης της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιεράπετρας» με Κωδικό ΟΠΣ 5002392 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020 και της τροποποίησης της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα»  (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 7. Εκλογή υδρονομέα άρδευσης στον αρδευτικό τομέα Μακρύ Γιαλού (παραλία) της Κοινότητας Αγ. Στεφάνου  (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 8. Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράπετρας» (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 9. Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράπετρας» (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 10. Έγκριση  του σχεδίου  αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεση/βραχεία διαχείριση  των συνεπειών από εκδήλωση σεισμών του  Δήμου Ιεράπετρας (Εισηγήτρια: Μαρία Σκυβάλου- Ρουμελιωτάκη)
 11. Εφαρμογή του άρθρου 44 του Ν.4735/2020 στα μισθώματα των σχολικών κυλικείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ιεράπετρας  (Εισηγήτρια: Μαρία Σκυβάλου- Ρουμελιωτάκη)
 12. Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου-λαϊκών αγορών  (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 13. Έγκριση εκτέλεσης έργου αυτεπιστασίας «Αγροτική Οδοποιία ΔΕ Μακρύ Γιαλού 2020» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Γεωργαλάκης)
 14. Έγκριση 2ου ΑΠΕ και χορήγησης παράτασης εκτέλεσης του έργου «Αναβάθμιση χώρου εργοστασίου «ΜΙΝΩΣ» (Πάρκο Εκθεσιακών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων)»    (Εισηγητής: Εμμανουήλ Γεωργαλάκης)
 15. Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ και χορήγησης παράτασης εκτέλεσης του έργου «Νέο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία Ιεράπετρας (Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕΑ Ιεράπετρας)»  (Εισηγητής: Εμμανουήλ Γεωργαλάκης)
 16. Χορήγηση παράτασης επιπρόσθετου χρόνου έγκρισης του 1ου σταδίου και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της «Μελέτη αναβάθμισης ΕΕΛ Ιεράπετρας και επαναχρησιμοποίησης εκροής για άρδευση» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Γεωργαλάκης)
 17. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση τμήματος εξωτερικού υδραγωγείου Δήμου Ιεράπετρας από πηγές Σαρακίνας» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Γεωργαλάκης)
 18. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής εργασιών του έργου «Επείγουσες εργασίες προστασίας αλιευτικού καταφυγίου Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Γεωργαλάκης)
 19. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αρδευτικές δεξαμενές τοπικών κοινοτήτων Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Γεωργαλάκης)
 20. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή δεξαμενών άρδευσης ΤΚ Μύθων, Μεταξοχωρίου, Χριστού,  Δήμου Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Γεωργαλάκης)

  Ο Πρόεδρος  Δ.Σ.

Ευάγγελος Μπινιχάκης