ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Πληροφ.: Σ. Δαγαλάκη

Τηλ.      :  28423-40365

 

       Ιεράπετρα   12- 01 – 2022

 

Αριθμ. πρωτ.: 320

 

     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Προς τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους:

 1. Αγγελάκη Γεώργιο 14. Μουζουράκη Αλέξανδρο
 2. Αντωνάκη Γεώργιο 15. Πανταζή Αργύρη
 3. Ασπραδάκη Γεώργιο 16. Παπαδάκη Νεκτάριο
 4. Αστροπεκάκη Κωνσταντίνο 17. Παπαδοπετράκη Ανδρέα
 5. Βλάσση Ελένη 18. Πετρά Αντώνιο
 6. Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ 19. Προϊστάκη Γεώργιο
 7. Γεωργαλάκη Εμμανουήλ 20. Σαραντώνη Ιωάννη
 8. Ζερβάκη Εμμανουήλ 21. Σαρρή Παναγιώτη
 9. Κοτσιφάκη Μαρία 22. Σκυβάλου-Ρουμελιωτάκη Μαρία
10. Κουγιουμουτζάκη Γεώργιο 23. Χατζάκη Σταύρο
11. Μαστοράκη Πέτρο 24. Χατζημαρκάκη Χρυσούλα (Χρύσα)
12. Ματζαράκη Νικόλαο 25. Χηνόπουλο Αθανάσιο
13. Μεραμβελιωτάκη Νικόλαο 26. Ψιμουλάκη Μιχαήλ

 

 

Θέμα: Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

 

Έπειτα από τη με αρ. πρωτ. 44/12-01-2022 Απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΑΔΑ:ΩΘΙΒΟΡ1Θ-ΡΘΗ), με την οποία ακυρώθηκε το Πρακτικό Εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, παρακαλείσθε να προσέλθετε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στις 16 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ., προκειμένου να διεξαχθεί η επαναληπτική εκλογή των μελών των παραπάνω Επιτροπών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται ο άρθρο 74 του ν.3852/2010, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο κ. Δήμαρχος, προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

Ευάγγελος Μπινιχάκης