Έχοντας υπόψη:

α) το άρθρο 184 Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α/30-10-2019),

β) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Καταπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/ 11-03-2020)

γ) τη με αρ.163/29-5-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας  (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7)

δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις.

 

 

Σας προσκαλούμε στις 15 Ιουνίου 2021, ημέρα  Τρίτη  και ώρα  17:00 σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, για να συζητήσουμε το παρακάτω θέμα:

 

«Συζήτηση για την υλοποίηση των έργων του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.) και Νότιου Οδικού Άξονα Κρήτης (Ν.Ο.Α.Κ.) στο Νομό Λασιθίου»

 

Ο Πρόεδρος  Δ.Σ.

 

 

Ευάγγελος Μπινιχάκης

 

 

Κοινοποίηση:

 

  1. Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής  κ. Γιάννη Πλακιωτάκη
  2. Περιφερειάρχη Κρήτης, κ. Σταύρο Αρναουτάκη
  3. Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου, κ. Ιωάννη Γουλιδάκη
  4. Βουλευτή Λασιθίου κ. Εμμανουήλ Θραψανιώτη
  5. Πρόεδρο ΠΕΔ Κρήτης κ. Γιάννη Κουράκη
  6. Εκπρόσωπο του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης
  7. Πρόεδρο ΤΕΕ Τμήμα Ανατολικής Κρήτης κ. Μιχαήλ Χωραφά
  8. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
  9. Γενική Γραμματέα του Δήμου