ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Πληροφ.: Σ. Δαγαλάκη

Τηλ.   :  28423-40365

 

 

 

Ιεράπετρα   03-01- 2022

Αριθμός πρωτ.:30

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Α. Προς τον κ. Δήμαρχο

 

Β. Προς τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους:

1. Αγγελάκη Γεώργιο 14. Μπινιχάκη Ευάγγελο
 2. Αντωνάκη Γεώργιο 15. Πανταζή Αργύρη
 3. Ασπραδάκη Γεώργιο 16. Παπαδάκη Νεκτάριο
 4. Αστροπεκάκη Κωνσταντίνο 17. Παπαδοπετράκη Ανδρέα
 5. Βλάσση Ελένη 18. Πετρά Αντώνιο
 6. Γεωργαλάκη Εμμανουήλ 19. Προϊστάκη Γεώργιο
 7. Ζερβάκη Εμμανουήλ 20. Σαραντώνη Ιωάννη
 8. Κοτσιφάκη Μαρία 21. Σαρρή Παναγιώτη
 9. Κουγιουμουτζάκη Γεώργιο 22. Σκυβάλου-Ρουμελιωτάκη Μαρία
10.Μαστοράκη Πέτρο 23. Χατζάκη Σταύρο
11. Ματζαράκη Νικόλαο 24. Χατζημαρκάκη Χρυσούλα (Χρύσα)
12. Μεραμβελιωτάκη Νικόλαο 25. Χηνόπουλο Αθανάσιο
13. Μουζουράκη Αλέξανδρο 26. Ψιμουλάκη Μιχαήλ

 

 

Θέμα: Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου, μελών Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στις 09 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ., σε ειδική, δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα ημερήσιας διάταξης «Εκλογή μελών προεδρείου, οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64,67 και 74 του ν.3852/2010, όπως ισχύουν.

 

Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο κ. Δήμαρχος, προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

 

 

Ο προεδρεύων σύμβουλος

 

Εμμανουήλ Βρυγιωνάκης