ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Πληροφ.: Πρόεδρο Δ.Σ
Τηλ :  28423-40365             
Ιεράπετρα   22 -01-2021                 
Αριθμός πρωτ.: 687    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Α. Προς τον κ. Δήμαρχο

Β. Προς τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους:

  1. Αγγελάκη Γεώργιο14. Μουζουράκη Αλέξανδρο
  2. Αντωνάκη Γεώργιο15. Πανταζή Αργύρη
  3. Ασπραδάκη Γεώργιο16. Παπαδάκη Νεκτάριο
  4. Αστροπεκάκη Κωνσταντίνο17. Παπαδοπετράκη Ανδρέα
  5. Βλάσση Ελένη18. Πετρά Αντώνιο
  6. Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ19. Προϊστάκη Γεώργιο
  7. Γεωργαλάκη Εμμανουήλ20. Σαραντώνη Ιωάννη
  8. Ζερβάκη Εμμανουήλ21. Σαρρή Παναγιώτη
  9. Κοτσιφάκη Μαρία22. Σκυβάλου-Ρουμελιωτάκη Μαρία
10. Κουγιουμουτζάκη Γεώργιο23. Χατζάκη Σταύρο
11. Μαστοράκη Πέτρο24. Χατζημαρκάκη Χρυσούλα (Χρύσα)
12. Ματζαράκη Νικόλαο25. Χηνόπουλο Αθανάσιο
13. Μεραμβελιωτάκη Νικόλαο26. Ψιμουλάκη Μιχαήλ

Γ. Προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Ιεράπετρας κ. Χατζάκη Γεώργιο, με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του συμβουλίου της Κοινότητας, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Δ. Προς τους Προέδρους των Κοινοτήτων του Δήμου Ιεράπετρας, με την παράκληση να ενημερώσουν τα μέλη των συμβουλίων τους, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Αλεξάκη  Εμμανουήλ (Ρίζας)11. Παντελάκη Αλέξανδρο (Μύρτου)
  2. Βολυράκη Μαρία  (Μαλών)        12. Πετσαγγουράκη  Αιμίλιο (Χριστού)
  3. Δαμασκηνάκη Ιωάννη (Μουρνιών)13. Πιτροπάκη Μιχαήλ (Σχινοκαψάλων)
  4. Ζαχαρόπουλο Βασίλειο (Ανατολής)14. Πυργιωτάκη Εμμανουήλ (Λάκη)  (Κ.Χωριού)
  5. Ζουμπουλάκη Ιωάννη (Σταυροχωρίου)15. Ραπάνη  Γεώργιο  (Π.Άμμου)                 
  6. Κοντοπόδη Αγλαΐα (Μακρυλιάς)16. Σκουλούδη Εμμανουήλ (Μεσελέρων)
  7. Κουρμουλάκη Εμμανουήλ (Ορεινού)17. Σπυριδάκη-Μπεκράκη Φωτεινή (Γδοχίων)
  8. Κρασσά Κωνσταντίνο (Καλαμαύκας)18. Ταυλάκη Γεώργιο  (Μύθων)    
  9. Κυδωνάκη Εμμανουήλ (Αγ.Ιωάννη)19. Τσαμπανάκη Εμμανουήλ (Αγ.Στεφάνου)
10. Λαμπράκη Κωνσταντίνο (Μεταξοχωρίου)20. Χαλκιαδάκη Μαρία (Καβουσίου)                  

Έχοντας υπόψη:

α) το άρθρο 184 Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α/30-10-2019),

β) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Καταπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/ 11-03-2020)

γ) τη με αρ.163/29-5-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας  (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) 

δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις.

Σας προσκαλούμε στις 27 Ιανουαρίου 2021,ημέρα  Τετάρτη  και ώρα  15.00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

 1. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 372.000,00€ από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, για «Ενδιαίτημα-Καταφύγιο αδέσποτων ζώων με ιατρείο Δ.Ιεράπετρας»- Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος 2021 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη) 
 2. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 105.400,00€ από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, για «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες»- Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος 2021 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη) 
 3. Χαρακτηρισμός Κωδικών Αριθμών ως δεκτικών εκδόσεως χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 4. Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας» (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 5. Μίσθωση ακινήτου για στέγαση του γραφείου της Κοινότητας Αγ. Ιωάννη (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 6. Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες σχολείων (Εισηγητής: Παναγιώτης Σαρρής)
 7. Έγκριση Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Ιεράπετρας (Εισηγητής:  Εμμανουήλ Γεωργαλάκης)
 8. Χωροθέτηση Νέου Μουσικού Γυμνασίου και Λυκείου Λασιθίου (Εισηγητής:  Εμμανουήλ Γεωργαλάκης)
 9. Έγκριση τοποθέτησης χάλκινης πλάκας προς τιμήν του Εμμανουήλ Λαμπράκη, στον προαύλειο χώρο του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στη Βαϊνιά (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 10. Ορισμός Μελών Επιτροπής Δημοπρασιών, εκποιήσεων, μισθώσεων για το έτος 2021 (Π.Δ. 270/81)  (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ)
 11. Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών & Υπηρεσιών του Δήμου έτους 2021 (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ)
 12. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών έτους 2021 του  Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ)
 13. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ.  «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Ιεράπετρας» για το έτος 2021 (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ)
 14. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ.  «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Ιεράπετρας» για το έτος 2021  (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ)
 15. Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ.  «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» για το έτος 2021 (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ)
 16. Συγκρότηση Επιτροπής διαπίστωσης ζημιών, προμήθειας ανταλλακτικών και ελαστικών και συντήρησης και επισκευής οχημάτων έτους 2021 (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ)
 17. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής για την Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργων για όλες τις υπηρεσίες του Δήμου Ιεράπετρας έτους 2021 (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ)
 18. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής Προμηθειών ανταλλακτικών, ελαστικών, αεροθαλάμων και παραλαβής Εργασιών για τη συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργων για όλες τις υπηρεσίες του Δήμου Ιεράπετρας έτους 2021 (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ)
 19. Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Καταλληλότητας Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ)
 20. Τροποποίηση της με αρ.100/2020 απόφασης Δ.Σ., περί συγκρότησης της Επιτροπής Αγροτικών Θεμάτων (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ)

Ο Πρόεδρος  Δ.Σ.

Ευάγγελος Μπινιχάκης

Κοινοποίηση:

Α. Γενική Γραμματέα του Δήμου

Β. Διευθυντές Υπηρεσιών του Δήμου :

    1. κ.  Γιαννάκη – Πολίτη Φωτεινή

    2. κ.  Σεκαδάκη Νικόλαο

    3. κ.  Περάκη Αναστασία

    4. κ.  Προϊστάκη Μιχαήλ

    5. κ.  Φανουράκη Μαρίνα

Γ. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης