Έχοντας υπόψη:

α) το άρθρο 184 Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α/30-10-2019),

β) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Καταπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/ 11-03-2020)

γ) τη με αρ.163/29-5-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας  (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7)

δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις.

 

 

Σας προσκαλούμε στις 23 Ιουνίου 2021, ημέρα  Τετάρτη και ώρα  17:00 σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος 2021 (Εισηγήτρια:  Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 2. Αποδοχή χρηματοδότησης και τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2021 για «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) (Εισηγήτρια:  Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 3. Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2021, που αφορά στην Πράξη «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Ιεράπετρας» (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 4. Εκλογή υδρονομέα άρδευσης στην Κοινότητα Ανατολής, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος (Εισηγήτρια:  Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 5. Επιχορήγηση ΚΠΕ Ιεράπετρας –Νεάπολης (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 6. Έγκριση της με αρ.23/2021 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας», που αφορά στην τροποποίηση του ΟΕΥ του (Εισηγήτρια: Μαρία Σακαδάκη)
 7. Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες σχολείων (Εισηγητής: Παναγιώτης Σαρρής)
 8. Γνωμοδότηση για χαρακτηρισμό του υπολοίπου τμήματος δρόμου που συνδέει την επαρχιακή οδό Ιεράπετρας Σητείας με τον οικισμό Αγιά Φωτιάς Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη και οδηγεί στην ομώνυμη ακτή, ως μοναδικής δημοτικής οδού (Εισηγητής:  Εμμανουήλ Γεωργαλάκης)
 9. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Νέο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία Ιεράπετρας-Κ.Δ.Α.Π-Μ.Ε.Α Ιεράπετρας» (Εισηγητής:  Εμμανουήλ Γεωργαλάκης)
 10. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Ιεράπετρας Μάρκος Φωνιαδάκης» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Γεωργαλάκης)
 11. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων Δήμου Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Γεωργαλάκης)
 12. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή και συντήρηση οικίας Ναπολέοντα και ηλεκτροφωτισμός οδού Ναπολέοντα» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Γεωργαλάκης)
 13. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση Ηλεκτρικής Εγκατάστασης στο 1ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 14. Παραχώρηση χρήσης κτισμάτων του Δημοτικού Σχολείου Μύθων στον Πολιτιστικό – Αναπτυξιακό- Περιπατητικό  Σύλλογο Μύθων  (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

 

 

Ο Πρόεδρος  Δ.Σ.

 

 

Ευάγγελος Μπινιχάκης

Κοινοποίηση:

Α. Γενική Γραμματέα του Δήμου

Β. Διευθυντές Υπηρεσιών του Δήμου :

Γ. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης