ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Πληροφ.: Πρόεδρο Δ.Σ Τηλ :  28423-40365             
                 Ιεράπετρα   17 -12-2020                  Αριθμός πρωτ.: 16476    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Α. Προς τον κ. Δήμαρχο

Β. Προς τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους:

  1. Αγγελάκη Γεώργιο14. Μουζουράκη Αλέξανδρο
  2. Αντωνάκη Γεώργιο15. Πανταζή Αργύρη
  3. Ασπραδάκη Γεώργιο16. Παπαδάκη Νεκτάριο
  4. Αστροπεκάκη Κωνσταντίνο17. Παπαδοπετράκη Ανδρέα
  5. Βλάσση Ελένη18. Πετρά Αντώνιο
  6. Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ19. Προϊστάκη Γεώργιο
  7. Γεωργαλάκη Εμμανουήλ20. Σαραντώνη Ιωάννη
  8. Ζερβάκη Εμμανουήλ21. Σαρρή Παναγιώτη
  9. Κοτσιφάκη Μαρία22. Σκυβάλου-Ρουμελιωτάκη Μαρία
10. Κουγιουμουτζάκη Γεώργιο23. Χατζάκη Σταύρο
11. Μαστοράκη Πέτρο24. Χατζημαρκάκη Χρυσούλα (Χρύσα)
12. Ματζαράκη Νικόλαο25. Χηνόπουλο Αθανάσιο
13. Μεραμβελιωτάκη Νικόλαο26. Ψιμουλάκη Μιχαήλ

Γ. Προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Ιεράπετρας κ. Χατζάκη Γεώργιο, με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του συμβουλίου της Κοινότητας, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Δ. Προς τους Προέδρους των Κοινοτήτων του Δήμου Ιεράπετρας, με την παράκληση να ενημερώσουν τα μέλη των συμβουλίων τους, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Αλεξάκη  Εμμανουήλ (Ρίζας)11. Παντελάκη Αλέξανδρο (Μύρτου)
  2. Βολυράκη Μαρία  (Μαλών)        12. Πετσαγγουράκη  Αιμίλιο (Χριστού)
  3. Δαμασκηνάκη Ιωάννη (Μουρνιών)13. Πιτροπάκη Μιχαήλ (Σχινοκαψάλων)
  4. Ζαχαρόπουλο Βασίλειο (Ανατολής)14. Πυργιωτάκη Εμμανουήλ (Λάκη)  (Κ.Χωριού)
  5. Ζουμπουλάκη Ιωάννη (Σταυροχωρίου)15. Ραπάνη  Γεώργιο  (Π.Άμμου)                 
  6. Κοντοπόδη Αγλαΐα (Μακρυλιάς)16. Σκουλούδη Εμμανουήλ (Μεσελέρων)
  7. Κουρμουλάκη Εμμανουήλ (Ορεινού)17. Σπυριδάκη-Μπεκράκη Φωτεινή (Γδοχίων)
  8. Κρασσά Κωνσταντίνο (Καλαμαύκας)18. Ταυλάκη Γεώργιο  (Μύθων)    
  9. Κυδωνάκη Εμμανουήλ (Αγ.Ιωάννη)19. Τσαμπανάκη Εμμανουήλ (Αγ.Στεφάνου)
10. Λαμπράκη Κωνσταντίνο (Μεταξοχωρίου)20. Χαλκιαδάκη Μαρία (Καβουσίου)                  

Έχοντας υπόψη:

α) το άρθρο 184 Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α/30-10-2019),

β) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Καταπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/ 11-03-2020)

γ) τη με αρ.163/29-5-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας  (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) 

δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις.

Σας προσκαλούμε στις 21 Δεκεμβρίου 2020,ημέρα  Δευτέρα και ώρα 14.30σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου Ιεράπετρας 2020-2023 (Εισηγητής:  Εμμανουήλ Γεωργαλάκης)
 2. Ψήφιση Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου 2020-2023 (Εισηγητής:  Εμμανουήλ Γεωργαλάκης)
 3. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021 (Εισηγητής:  Εμμανουήλ Γεωργαλάκης)
 4. Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2020 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 5. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 470.000,00€ για τη «Βελτίωση Δημοτικού γηπέδου Κάτω Χωριού»- Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος 2020 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 6. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 54.000,00€ για τη «Μελέτη Ενίσχυσης Δεξαμενών και Αντικατάστασης Κεντρικού τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης πόλης Ιεράπετρας»-Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος 2020 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 7. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 315.485,74€ για την «Ανακαίνιση Γηροκομείου Ιεράπετρας» – Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος  2020 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 8. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 74.400,00€ από το Υπουργείο Ναυτιλίας για τη «Μελέτη Αντικατάστασης και εκσυγχρονισμού αγωγού  μεταφοράς νερού πηγών Σαρακίνας στην κεντρική δεξαμενή της πόλης Ιεράπετρας»-Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος 2020 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 9. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 74.400,00€ από το Υπουργείο Ναυτιλίας για τη «Μελέτη Ενίσχυσης και εκσυγχρονισμού συστήματος ύδρευσης πόλης Ιεράπετρας» –Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος 2020  (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 10. Μείωση ή απαλλαγή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού σε ευπαθείς κοινωνικές  ομάδες  (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 11. Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Ιεράπετρας (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 12. Παράταση σύμβασης εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (Waikiki) (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 13. Αγορά ακινήτου στην Κοινότητα Μύθων για την κατασκευή της προβλεπόμενης δεξαμενής στο πλαίσιο της μελέτης «Αντικατάσταση αγωγού μεταφοράς νερού από πηγές Σαρακίνας»  (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 14. Έκφραση άποψης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων «Αναβάθμιση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Ιεράπετρας και επαναχρησιμοποίηση εκροής για άρδευση» (Εισηγητής: Πέτρος Μαστοράκης)
 15. Έκφραση άποψης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Πράσινου Σημείου του Δήμου Ιεράπετρας στη θέση «Πλατειά Όψη (Εισηγήτρια: Μαρία Σκυβάλου-Ρουμελιωτάκη
 16. Έγκριση Σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων Δήμου Ιεράπετρας  (Εισηγήτρια: Μαρία Σκυβάλου-Ρουμελιωτάκη)
 17. Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου- λαϊκής αγοράς (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 18. Έγκριση σύνδεσης ακινήτου με το δίκτυο Βιολογικού Καθαρισμού Ιεράπετρας (Εισηγητής: Πέτρος Μαστοράκης)
 19. Έγκριση χορήγησης άδειας σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης, πλυντηρίου αυτοκινήτων (Εισηγητής: Πέτρος Μαστοράκης)
 20. Έγκριση 1ου ΑΠΕ -Τακτοποιητικού  του έργου «Βελτίωση πρόσβασης στην περιοχή Αναδασμός Παχείας Άμμου Καβουσίου»    (Εισηγητής: Εμμανουήλ Γεωργαλάκης)
 21. Έγκριση 2ου ΑΠΕ & της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (ΣΣ)  του έργου «Ανακαίνιση Γηροκομείου Ιεράπετρας»  (Εισηγητής: Εμμανουήλ Γεωργαλάκης)
 22. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αναβάθμιση χώρου εργοστασίου «ΜΙΝΩΣ» (Πάρκο Εκθεσιακών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων)»    (Εισηγητής: Εμμανουήλ Γεωργαλάκης)
 23. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Ιεράπετρας στο «Δίκτυο Μαρτυρικών πόλεων και χωριών της Ελλάδος περιόδου 1940-1945»  (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 24. Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Ο Πρόεδρος  Δ.Σ.

 Ευάγγελος Μπινιχάκης

Κοινοποίηση:

Α. Γενική Γραμματέα του Δήμου

Β. Διευθυντές Υπηρεσιών του Δήμου :

    1. κ.  Γιαννάκη – Πολίτη Φωτεινή

    2. κ.  Σεκαδάκη Νικόλαο

    3. κ.  Περάκη Αναστασία

    4. κ.  Προϊστάκη Μιχαήλ

    5. κ.  Φανουράκη Μαρίνα

Γ. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης