ethnosimo-nomarxias

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  Ιεράπετρα  14-05-2020
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                            Αριθμός πρωτ.: 4982
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Πληροφ.: Πρόεδρο Δ.Σ
Τηλ.   :  28423-40365

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Α. Προς τον κ. Δήμαρχο

Β. Προς τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους:

  1. Αγγελάκη Γεώργιο 14. Μουζουράκη Αλέξανδρο
  2. Αντωνάκη Γεώργιο 15. Πανταζή Αργύρη
  3. Ασπραδάκη Γεώργιο 16. Παπαδάκη Νεκτάριο
  4. Αστροπεκάκη Κωνσταντίνο 17. Παπαδοπετράκη Ανδρέα
  5. Βλάσση Ελένη 18. Πετρά Αντώνιο
  6. Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ 19. Προϊστάκη Γεώργιο
  7. Γεωργαλάκη Εμμανουήλ 20. Σαραντώνη Ιωάννη
  8. Ζερβάκη Εμμανουήλ 21. Σαρρή Παναγιώτη
  9. Κοτσιφάκη Μαρία 22. Σκυβάλου-Ρουμελιωτάκη Μαρία
10. Κουγιουμουτζάκη Γεώργιο 23. Χατζάκη Σταύρο
11. Μαστοράκη Πέτρο 24. Χατζημαρκάκη Χρυσούλα (Χρύσα)
12. Ματζαράκη Νικόλαο 25. Χηνόπουλο Αθανάσιο
13. Μεραμβελιωτάκη Νικόλαο 26. Ψιμουλάκη Μιχαήλ

Γ. Προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Ιεράπετρας κ. Χατζάκη Γεώργιο, με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του συμβουλίου της Κοινότητας, για το θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Δ. Προς τους Προέδρους των Κοινοτήτων του Δήμου Ιεράπετρας, με την παράκληση να ενημερώσουν τα μέλη των συμβουλίων τους, για το θέμα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Αλεξάκη  Εμμανουήλ (Ρίζας) 11. Λαμπράκη Κωνσταντίνο (Μεταξοχωρίου)
  2. Βερίγο Χρήστο (Μακρυλιάς) 12. Παντελάκη Αλέξανδρο (Μύρτου)
  3. Βολυράκη Μαρία  (Μαλών) 13. Πετσαγγουράκη  Αιμίλιο (Χριστού)
  4. Δαμασκηνάκη Ιωάννη (Μουρνιών) 14. Πιτροπάκη Μιχαήλ (Σχινοκαψάλων)
  5. Σπυριδάκη-Μπεκράκη Φωτεινή (Γδοχίων) 15. Πυργιωτάκη Εμμανουήλ (Λάκη)  (Κ.Χωριού)
  6. Ζαχαρόπουλο Βασίλειο (Ανατολής) 16. Ραπάνη  Γεώργιο  (Π.Άμμου)
  7. Ζουμπουλάκη Ιωάννη (Σταυροχωρίου) 17. Σκουλούδη Εμμανουήλ (Μεσελέρων)
  8. Κουρμουλάκη Εμμανουήλ (Ορεινού) 18. Ταυλάκη Γεώργιο  (Μύθων)
  9. Κρασσά Κωνσταντίνο (Καλαμαύκας) 19. Τσαμπανάκη Εμμανουήλ (Αγ.Στεφάνου)
10. Κυδωνάκη Εμμανουήλ (Αγ.Ιωάννη) 20. Χαλκιαδάκη Μαρία (Καβουσίου)

 

Έχοντας υπόψη:

α) το άρθρο 184 Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α/30-10-2019),

β) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Καταπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/ 11-03-2020) και της

γ) τις με αρ.πρωτ. 18318/13-03-2020 και 20930/31-3-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας

δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις.

Σας προσκαλούμε στις 18 Μαΐου 2020, ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 15.30 σε τακτική, συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

 1. Αποδοχή έκτακτης κατανομής ποσού 5.000€ από τους ΚΑΠ 2020 προς κάλυψη αναγκών αναφορικά με την προστασία των αδέσποτων μικρών ζώων. Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2020 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη).
 2. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού 1ου τριμήνου 2020 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη).
 3. Αποδοχή χρηματοδότησης της 2ης Τροποποίησης της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιεράπετρας» με Κωδικό ΟΠΣ 5002392 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020 και της τροποποίησης της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη).
 4. Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες σχολείων (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη).
 5. Αίτημα καθιέρωσης τοπικής θρησκευτικής εορτής ως αργίας (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη).
 6. Παροχή γνώμης Δημοτικού Συμβουλίου επί αντικειμενικών αξιών ακινήτων (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη).
 7. Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Αγροτική Οδοποιία ΔΕ Ιεράπετρας» με αυτεπιστασία (Εισηγητής: Εμμανουήλ Γεωργαλάκης).
 8. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας» για την υλοποίηση της πράξης «Παρεμβάσεις στους παιδικούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας» του Δήμου Ιεράπετρας Ν. Λασιθίου» για τη προσαρμογή τους στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.99/2017 (Εισηγητής: Εμμανουήλ Γεωργαλάκης).
 9. Έγκριση παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο «Καταγραφή και τεκμηρίωση του ιστορικού αποθέματος στο κέντρο της Ιεράπετρας (Παλιά πόλη- Κάτω Μερά) με ενδεικτική πρόταση ανάπλασης ενός επιμέρους συνόλου του» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Γεωργαλάκης).
 10. Έγκριση παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο «Διατήρηση επί τόπου του κεδρόδασους της Νήσου Χρυσής, Ιεράπετρας Κρήτης» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Γεωργαλάκης).
 11. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Γεωργαλάκης).
 12. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου  «Εργασίες επισκευών των φθορών του παραχωρημένου κτιρίου (θέση Παραμυθάς Ιεράπετρας) στο Θ.Π. ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ από τον ΟΑΕΔ» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Γεωργαλάκης).
 13. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση πρόσβασης στην περιοχή Αναδασμός Παχείας Άμμου – Καβουσίου» ((Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
 14. Συγκρότηση δημοτικής επιτροπής κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
 15. Συγκρότηση δημοτικής επιτροπής τουρισμού (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
 16. Συγκρότηση δημοτικής επιτροπής Υγείας (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
 17. Συγκρότηση δημοτικής επιτροπής αγροτικών θεμάτων (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).

 

Ο Πρόεδρος  Δ.Σ.
Ευάγγελος Μπινιχάκης