ethnosimo

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Πληροφ.:

Σ. Δαγαλάκη Τηλ. :  28423-40365
Ιεράπετρα 22-03-2019
Αριθμός πρωτ.: 3984                                                                                                   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Α. Προς τον κ. Δήμαρχο
Β. Προς τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους:

 1.  Αντωνάκη Γεώργιο 14. Μαχαιρά  Ιάκωβο
 2.  Ασπραδάκη  Γεώργιο 15. Μαχαιρά Μιχαήλ
 3.  Βιαννιτάκη Μιχαήλ 16. Μυλωνά- Μαμαντοπούλου Ειρήνη
 4.  Βλάσση Ελένη 17. Πανταζή   Αργύριο
 5.  Βρυγιωνάκη  Εμμανουήλ 18. Παπαδοπετράκη  Ανδρέα
 6.  Ζερβάκη  Εμμανουήλ 19. Πετρά  Αντώνιο
7.  Κορνάρο Χαράλαμπο 20. Σκυβάλου- Ρουμελιωτάκη Μαρία
 8.  Κοτσιφάκη Μαρία 21. Σουραβλή Χριστόφορο
 9.  Κουγιουμουτζάκη  Γεώργιο 22. Σπυριδάκη  Μιχαήλ
10. Λιανάκη  Γεώργιο 23. Τζιρβελάκη Ιωάννη
11. Λουτσέτη  Εμμανουήλ 24. Φραγκούλη  Εμμανουήλ
12. Μαστοράκη  Γεώργιο 25. Χανιωτάκη Νικόλαο
13. Μαστοράκη   Πέτρο 26. Χατζημαρκάκη Χρυσούλα

Γ. Προς την Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ιεράπετρας κ. Κοκολάκη – Περακάκη Ευπραξία, με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Δ. Προς τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων, με την παράκληση να ενημερώσουν τα μέλη των συμβουλίων τους, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και προς τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων κ.κ.:

1. Αλεξάκη Εμμανουήλ (Ρίζας) 11. Πιτροπάκη Νικόλαο (Σχινοκαψάλων)
2. Γερακιανάκη Εμμανουήλ (Ανατολής) 12. Ραπάνη Γεώργιο (Παχ. Άμμου)
3. Δαμασκηνάκη Εμμανουήλ (Μουρνιών) 13. Ρεμεδιάκη Ιωάννη (Καβουσίου)
4. Δασκαλάκη Ιωάννη (Γδοχίων) 14. Σακκαδάκη- Μπαχλιτζανάκη Μαρία (Αγ. Ιωάννη)
5. Ζουμπουλάκη Ιωάννη (Σταυροχωρίου) 15. Σκουλούδη Εμμανουήλ (Μεσελέρων)
6. Κουρμουλάκη   Εμμανουήλ (Ορεινού) 16. Σουργιαδάκη Ιωάννη (Κ. Χωριού)
7. Λαμπράκη   Κωνσταντίνο (Μεταξοχωρίου) 17. Στεφανάκη Σταύρο (Αγ. Στεφάνου)
8. Μαστοράκη Εμμανουήλ (Μακρυλιάς) 18. Ταυλάκη Γεώργιο (Μύθων)
9. Παντελάκη Αλέξανδρο (Μύρτου) 19. Τσακιράκη Γεώργιο (Μαλών)
10. Πετσαγγουράκη Αιμίλιο (Χριστού) 20. Ψυλλινάκη- Μπιλανάκη Ειρήνη (Καλαμαύκας)

 

Σας προσκαλούμε, στις 27 Μαρτίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

 1. Συμμετοχή του Δήμου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Αναπτυξιακής Α.Α.Ε. ΟΤΑ (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη).
 2. Συζήτηση επί αιτήματος εργαζομένων στο Δήμο Ιεράπετρας με το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ, για παράταση του Προγράμματος (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη).
 3. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στη θέση «Κάτω Κορυφή Κούτσουλα» της Τ.Κ. Ορεινού για εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη).
 4. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στη θέση «Δρυγιές» της Τ.Κ. Ανατολής (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη).
 5. Συμμετοχή του Δήμου Ιεράπετρας στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, στην πρόσκληση IV με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων», για την πράξη «Αναβάθμιση σταδίου «Πέτρος Βουζουνεράκης» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης).
 6. Έγκριση Μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου περιφερειακού Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης).
 7. Σύναψη σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του ΤΟΕΒ Ιεράπετρας για κάλυψη αναγκών άρδευσης Δ.Ε. Ιεράπετρας.
 8. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιεράπετρας και του ΤΟΕΒ Ιεράπετρας για το έργο «Αξιοποίηση και λειτουργία αρδευτικού έργου στη περιοχή Μπαμπακιάς Λάκκος της Τοπικής Κοινότητας Ανατολής Δήμου Ιεράπετρας»  (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη).
 9. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιεράπετρας και του ΤΟΕΒ Ιεράπετρας για την ένταξη και υλοποίηση του έργου «Προμήθεια μονάδας αφαλάτωσης υφάλμυρου νερού με τη μέθοδο της αντίστροφης ώσμωσης δυναμικότητας 20.000 m3 ανά ημέρα και κατασκευή δικτύου» (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη).
 10. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Ιεράς Μητροπόλεως Ιεραπύτνης και Σητείας, Δήμου Ιεράπετρας και Πολυτεχνείου Κρήτης για το έργο «Καταγραφή και τεκμηρίωση του ιστορικού κτηριακού αποθέματος στο κέντρο της Ιεράπετρας (παλιά πόλη-Κάτω Μερά) με ενδεικτική πρόταση ανάπλασης ενός επιμέρους συνόλου του» (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη).
 11. Παραχώρηση χρήσης του Μισεδάκειου Σταδίου στο Επιμελητήριο Λασιθίου για τη διοργάνωση της Αγροτικής Έκθεσης «Agro Expo 2019» (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη).
 12. Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας» (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη).
 13. Καταβολή χρηματικού βοηθήματος του άρθρου 202 του Ν.3463/2006 (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
 14. Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας «Καθαρισμός δημοτικών αφοδευτηρίων» (Εισηγήτρια:Μαρία Σκυβάλου- Ρουμελιωτάκη).
 15. Προμήθεια ειδών καθαριότητας, υγιεινής και ευπρεπισμού του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη).
 16. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών και υπηρεσιών έτους 2019 (Εισηγήτρια:Χρυσούλα Χατζημαρκάκη).
 17. 1η τροποποίηση προϋπολογισμού και ΟΠΔ του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας» έτους 2019 (Εισηγητής: Εμμανουήλ Γεωργαλάκης).
 18. 1η τροποποίηση προϋπολογισμού και ΟΠΔ του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας» έτους 2019 (Εισηγητής: Γεώργιος Ασπραδάκης).
 19. 1η τροποποίηση προϋπολογισμού και ΟΠΔ του ΝΠΔΔ «Περιβάλλον Δήμου Ιεράπετρας» έτους 2019 (Εισηγητής: Μιχαήλ Σπυριδάκης).
 20. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανέγερση 7ου Νηπιαγωγείου Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης).
 21. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση δημοτικού κτιρίου στην Τ.Κ. Μαλών» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης).
 22. Διαγραφή τελών ύδρευσης, λόγω λάθους της Υπηρεσίας (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη).
 23. Παραχώρηση οστεοθυρίδας, τιμής ένεκεν (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη).
 24. Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες σχολείων (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
 25. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών, ανταλλακτικών, ελαστικών, αεροθαλάμων και εργασιών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων του Δήμου έτους 2019 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
 26. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας εξοπλισμού παιδικών χαρών του Δήμου Ιεράπετρας έτους 2019 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
 27. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών έτους 2019 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).

Ο Πρόεδρος  Δ.Σ.
Ηλίας Νταραράς