ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                              ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ        Ταχ. Δ/νση : Δημοκρατίας 31(3ος όροφος)  Τ.Κ  72200   
Πληροφορίες: Εμμανουήλ Χριστάκης                               
Τηλ.: 2842340366 (εσωτ.366)                                             
E-mail: exri35@otenet.gr.
Κουτσουνάρι :   3/12/2020
Αρ. Πρωτ. :         
ΠΡΟΣ: κ κ. Γιακουμάκη Κωνσταντίνο Μανωλάκη ΓεώργιοΣακαδάκη ΓεωργίαΣκουλούδη Γεώργιο

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  συνεδρίαση

 Έχοντας υπόψη:

α) το άρθρο 184 Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α/30-10-2019),

β) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωναϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/ 11-03-2020) και της

γ) τη με αρ.163/29-5-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας  (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7)

 δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις σας προσκαλούμε σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση    στις 7 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 στο Κοινοτικό Κατάστημα Κουτσουναρίου, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

 1. Εξέταση αίτησης κ.  KELM SOERGE για χορήγηση παροχής άρδευσης στη θέση Ξεροκαμάρα Φερμών.
 2. Εξέταση αίτησης κ.  Ιωάννου Δημ Λαθουράκη  για χορήγηση παροχής άρδευσης στη θέση  Φέρμα.
 3. Αίτημα να χαρακτηριστεί ως Κοινοτικός δρόμος το υπόλοιπο τμήμα που οδηγεί έως την παραλία της Αγιά Φωτιάς και αρχίζει  από τη διασταύρωση, που οδηγεί στην εκκλησία της Αγίας Φωτεινής της Σαμαρείτιδος. 
 4. Εξέταση αίτησης κ. Αντώνιου Τζελεπίδη για κυκλοφοριακή και οδική ασφάλεια στον οικισμό Φερμών

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 1. Για τη δια περιφοράς  λήψη απόφασης απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον των 2/3   των μελών του συλλογικού οργάνου.
 2. Εκδίδεται η πρόσκληση συνεδρίασης με τα θέματα ημερήσιας διάταξης που αποστέλλεται στα μέλη τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την συνεδρίαση.  Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση το συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.
 3. Στην πρόσκληση αναγράφονται τόπος, ημέρα και ώρα συνεδρίασης, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει αυτοπρόσωπη παρουσία των μελών.
 4. Μαζί με την πρόσκληση αποστέλλονται οι εισηγήσεις των θεμάτων για τα οποία θα ληφθεί απόφαση.

Τα συμμετέχοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα να αποστείλουν την ψήφο τους επί κάθε θέματος που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, το αργότερο μέχρι δύο (2) ώρες μετά την ώρα σύγκλησης του συμβουλίου, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση, ήτοι μέχρι ώρα 20.00 

Η ψήφος του κάθε μέλους (ναι, όχι, λευκό, παρών) θα αποστέλλεται:

 1.  Με email από προσωπικό τους λογαριασμό, γνωστό στη γραμματεία του Συμβουλίου, προς το email  της Γραμματείας του Διοικητικού Συμβουλίου (echristakis@0448.syzefxis.gov.gr)  ή στο email του Προέδρου (manoskydonakis@gmail.com)
 2. Με  γραπτό, τηλεφωνικό μήνυμα (sms) από προσωπικό τους κινητό, γνωστό και καταχωρημένο ως τέτοιο  στη Γραμματεία του Συμβουλίου, προς το κινητό της Προέδρου του ΔΣ (τηλ.6984740129)
 3. Μέσω επιστολής που θα περιλαμβάνει την σαφή τοποθέτησή τους επί του θέματος το ονοματεπώνυμο τους και υπογραφή τους.  Η επιστολή μπορεί να περιέχει την τοποθέτηση και περισσότερων του ενός συμβούλων  και να σταλεί με fax  στον  αριθμό  28420 26110 του Δήμου Ιεράπετρας.

Συμμετέχοντα (παρόντα) στη συνεδρίαση θεωρούνται τα μέλη που έχουν αποστείλει την ψήφο τους μέχρι την ώρα που καθορίζεται ανωτέρω, δηλαδή μέχρι την πάροδο δύο (2) ωρών από την ώρα σύγκλησης του συμβουλίου, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση κάθε συνεδρίασης. Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο μέχρι την ώρα αυτή θεωρούνται μη συμμετέχοντα (απόντα).

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν με την δια περιφοράς διαδικασία θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο του συλλογικού οργάνου στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής διάδοσης του Κορωναϊού COVID-19.

Κάθε μέλος του συλλογικού οργάνου μπορεί να ζητά περαιτέρω στοιχεία επί των εισηγήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή τον Πρόεδρο του ΔΣ.

Εσωτ. διανομή:    

1. Γραφείο κ. Δημάρχου

2. Γραφείο Τύπου

3. Γραφείο Προγραμματισμού    

4. κ Γενική Γραμματέα