ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Ταχ. Δ/νση : Δημοκρατίας 31(3ος όροφος) Τ.Κ 72200
Πληροφορίες: Εμμανουήλ Χριστάκης Τηλ.: 2842340366 (εσωτ. 366)
E-mail: dimkier@0448.syzefxis.gov.gr.

     Ιεράπετρα:  26/11/2020
     Αρ. Πρωτ. :  145 

ΠΡΟΣ:
κ κ.
Αϊβαλιώτη-Μαργετάκη Άννα
Βαγγέλα Αικατερίνη
Βασιλάκη Αντώνιο
Γιακουμάκη Ευτυχία
Λιανάκη Χρυσοβαλάντη
Λιαπάκη Μιχαήλ
Μπαλοθιάρη Δέσποινα
Ξανθάκη Ελένη
Παπαδάκη Αικατερίνη
Χατζάκη Δημήτριο

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Έχοντας υπόψη:
α) το άρθρο 184 Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α/30-10-2019),
β)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωναϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/ 11-03-2020)
γ) την με αρ.18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας
δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις σας προσκαλούμε σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση στις 30 Νοεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου στον 1ο όροφο του δημαρχιακού κτηρίου, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

 1. Έκφραση γνώμης για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου επί των οδών Κόρακα και Νικ. Φωκά.
 2. Εξέταση αίτησης της διαδικτυακής ομάδας SOS_BOAK για τοποθέτηση πεζοφάναρου στη διάβαση πεζών επί της οδού Κων. Καραμανλή.
 3. Εξέταση αίτησης κ. Μαρίνας Κατσιδονιώτη, για τοποθέτηση κολώνας φωτισμού έξω από την οικία της.
 4. Συζήτηση και ψήφισμα στήριξης του Γηροκομείου Ιεράπετρας
 5. Εγκαταλελειμμένα και ακατοίκητα σπίτια στον οικισμό Βαϊνιάς
 6. Εξέταση αίτησης κ. Εμμ Πιτυκάκη για πρόβλημα ομβρίων υδάτων.
 7. Έκφραση γνώμης στην πρόταση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον οικισμό της Γρα Λυγιάς

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 1. Για τη δια περιφοράς λήψη απόφασης απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον των 3/5 των μελών του συλλογικού οργάνου .
 2. Εκδίδεται η πρόσκληση συνεδρίασης με τα θέματα ημερήσιας διάταξης που αποστέλλεται στα μέλη τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την συνεδρίαση. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση το συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.
 3. Στην πρόσκληση αναγράφονται τόπος, ημέρα και ώρα συνεδρίασης, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει αυτοπρόσωπη παρουσία των μελών.
 4. Μαζί με την πρόσκληση αποστέλλονται οι εισηγήσεις των θεμάτων για τα οποία θα ληφθεί απόφαση.
  Τα συμμετέχοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα να αποστείλουν την ψήφο τους επί κάθε θέματος που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, το αργότερο μέχρι δύο (2) ώρες μετά την ώρα σύγκλησης του συμβουλίου, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση, ήτοι μέχρι ώρα 13:00
  Η ψήφος του κάθε μέλους (ναι, όχι, λευκό, παρών) θα αποστέλλεται:
 5. Με email από προσωπικό τους λογαριασμό, γνωστό στη γραμματεία του Συμβουλίου, προς το email της Γραμματείας του Διοικητικού Συμβουλίου (dimkier@0448.syzefxis.gov.gr) ή στο ( gchatzakis13@gmail.com ) email Προέδρου
 6. Με γραπτό, τηλεφωνικό μήνυμα (sms) από προσωπικό τους κινητό, γνωστό και καταχωρημένο ως τέτοιο στη Γραμματεία του Συμβουλίου, προς το κινητό της Προέδρου του ΔΣ (τηλ.6932755033)
 7. Μέσω επιστολής που θα περιλαμβάνει την σαφή τοποθέτησή τους επί του θέματος το ονοματεπώνυμο τους και υπογραφή τους. Η επιστολή μπορεί να περιέχει την τοποθέτηση και περισσότερων του ενός συμβούλων και να σταλεί με fax στον αριθμό 28420 26110 του Δήμου Ιεράπετρας.

Συμμετέχοντα (παρόντα) στη συνεδρίαση θεωρούνται τα μέλη που έχουν αποστείλει την ψήφο τους μέχρι την ώρα που καθορίζεται ανωτέρω, δηλαδή μέχρι την πάροδο δύο (2) ωρών από την ώρα σύγκλησης του συμβουλίου, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση κάθε συνεδρίασης. Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο μέχρι την ώρα αυτή θεωρούνται μη συμμετέχοντα (απόντα).
Οι αποφάσεις που θα ληφθούν με την δια περιφοράς διαδικασία θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο του συλλογικού οργάνου στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής διάδοσης του Κορωναϊού COVID-19.
Κάθε μέλος του συλλογικού οργάνου μπορεί να ζητά περαιτέρω στοιχεία επί των εισηγήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή τον Πρόεδρο του ΔΣ.

Εσωτ. διανομή: 1. Γραφείο κ. Δημάρχου
2. Γραφείο Τύπου
3. Γραφείο Προγραμματισμού
4. κ Γενική Γραμματέα

Ο Πρόεδρος

                                           Γεώργιος Χατζάκης