ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31

Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα

Πληροφορίες: Τσικαλουδάκη Θεονύμφη

Τηλέφωνο:      (28423) 40361

E-mail:  n.tsikaloudaki@0448.syzefxis.gov.gr

Ιεράπετρα  16/01/2023

Αριθμ. πρωτ.: 541

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                                 ΠΡΟΣ

Τακτικά Μέλη

Χατζημαρκάκη Χρυσούλα

Ασπραδάκη Γεώργιο

Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ

Μαστοράκη  Πέτρο

Κουγιουμουτζάκη Γεώργιο

Πανταζή Αργύρη

     Αναπληρωματικά μέλη

Αστροπεκάκη Κων/νο

Μπινιχάκη   Ευάγγελο

Πετρά  Αντώνιο

 

Σε περίπτωση απουσίας τα παρακαλώ να ενημερώστε τον αναπληρωτή τα.

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση τα Οικονομικής Επιτροπής.

 

Έχοντας υπόψη:

Τα διατάξεις του άρθρο 78 του Ν. 4954/09-7-2022 (ΦΕΚ 136 Α΄) «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τα προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής τα διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 τα προσκαλούμε σε κατεπείγουσα διά περιφοράς συνεδρίαση τα Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας σήμερα, 17/01/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα :

 

1 Έγκριση μελέτης και έγκριση υποβολής πρότασης για την Προμήθεια με Τίτλο: «Σύστημα Διαχείρισης Δικτύων Ύδρευσης Δήμου Ιεράπετρας», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»-Άξονας Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος-Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης Των Πόρων (ΤΣ)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ολοκληρωμένη διαχείριση δικτύων ύδρευσης».

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα γιατί το πρόγραμμα ανοίγει αύριο και η υποβολή των προτάσεων ακολουθεί την παρακάτω μεθοδολογία:

Άμεση αξιολόγηση

Η πρόταση αξιολογείται

Αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία υποβολής της  στην ΕΥΔ.  

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Θεοδόσιος Καλαντζάκης