ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       

 ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                                             

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                           

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31

Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα

Πληροφορίες: Τσικαλουδάκη Θεονύμφη

Τηλέφωνο:     (28423) 40361

E-mail:  n.tsikaloudaki@0448.syzefxis.gov.gr

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ιεράπετρα  03/01/2022

Αριθμ. πρωτ. 43

ΠΡΟΣ

Χατζημαρκάκη Χρυσούλα

Ασπραδάκη Γεώργιο

Μπινιχάκη  Ευάγγελο

Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ

Πετρά  Αντώνιο

Πανταζή Αργύρη     

 

Σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλώ να ενημερώστε τον αναπληρωτή σας.

 

Έχοντας υπόψη:

α) το άρθρο 184 Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α/30-10-2019),

β) το άρθρο10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/ 11-03-2020),

γ) την με αρ.18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας.

δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις σας προσκαλούμε σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας στις 07/01/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

 

1 Έγκριση απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας οικονομικού  έτους  2020.
2 Έγκριση 3ης παράτασης χρονοδιαγράμματος για το υποέργο «Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού γυμναστηρίου Ιεράπετρας «Μάρκος Φωνιαδάκης».
3 Απαλλαγή υπολόγων πάγιας προκαταβολής (Προέδρων Κοινοτήτων και Κοινότητας Ιεράπετρας).
4 Έγκριση απόδοσης λογαριασμού για τη Σύνδεση φωτοβολταϊκού συστήματος στο κλειστό γυμναστήριο Μ. Φωνιαδάκης.
5 Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων έτους 2022.
6 Συγκρότηση Επίτροπων Παραλαβής Δήμου έτους 2022.
7 Συγκρότηση Επιτροπής  παραλαβής καυσίμων  και λιπαντικών έτους 2022.
8 Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών, ελαστικών και αεροθαλάμων έτους 2022.

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Θεοδόσιος Καλαντζάκης