ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31

Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα

Πληροφορίες: Τσικαλουδάκη Θεονύμφη

Τηλέφωνο:      (28423) 40361

E-mail:  n.tsikaloudaki@0448.syzefxis.gov.gr

 Ιεράπετρα  05/01/2023

Αριθμ. πρωτ.: 156

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

Τακτικά Μέλη

Χατζημαρκάκη Χρυσούλα

Ασπραδάκη Γεώργιο

Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ

Μαστοράκη  Πέτρο

Κουγιουμουτζάκη Γεώργιο

Πανταζή Αργύρη

     Αναπληρωματικά μέλη

Αστροπεκάκη Κων/νο

Μπινιχάκη   Ευάγγελο

Πετρά  Αντώνιο

 

Σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλώ να ενημερώστε τον αναπληρωτή σας.

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρο 78 του Ν. 4954/09-7-2022 (ΦΕΚ 136 Α΄) «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 σας προσκαλούμε σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας στις 09/01/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

 

1 Έγκριση 1ου πρακτικού του έργου «Αγροτική οδοποιία ΔΕ Ιεράπετρας, Δήμου Ιεράπετρας».

(Εισηγητής: Γιώργος Ασπραδάκης).

2 Έγκριση 1ου πρακτικού του έργου «Αγροτική οδοποιία Γδοχίων, Μύρτου & Καβουσίου, Δήμου Ιεράπετρας».  (Εισηγητής: Γιώργος Ασπραδάκης).
3 Διορισμός ιδιώτη δικηγόρου για τον χειρισμό των επίδικων αξιώσεων κατά του Δήμου των δικηγόρων που υπηρετούν στην Νομική Υπηρεσία. (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη).
4 Έγκριση προϋπολογισμού, ΟΠΔ και Τεχνικού προγράμματος έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩ. ΠΟΛΙΤΙ.Α. και συμμόρφωση με την γνώμη του Παρατηρητηρίου».(Εισηγήτρια: Μαρία Σακαδάκη).
5 Μείωση ή απαλλαγή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού σε ευπαθείς κοινωνικές  ομάδες.(Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη).

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Θεοδόσιος Καλαντζάκης