ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε έκτακτη διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 13/05/2021.

 

Έχοντας υπόψη:

 α) το άρθρο 184 Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α/30-10-2019),

β) το άρθρο10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Καταπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/ 11-03-2020),

γ) την με αρ.18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας.

δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις σας προσκαλούμε σε έκτακτη διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας στις 13-05-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης: 

 

        Θέμα 1ο : Έγκριση επικαιροποιημένου Τεχνικού Δελτίου Έργου (Τ.Δ.Ε.), έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Ιεράπετρας με το Δίκτυο Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κυκλική Οικονομία με Δ.Τ. ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ, για την υλοποίηση της πράξης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ» και έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής.  

 Εισηγητής:  Εμμανουήλ Γεωργαλάκης

Θέμα 2ο:  Έγκριση επικαιροποιημένου Τεχνικού Δελτίου Έργου (Τ.Δ.Ε.), έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Ιεράπετρας με το Δίκτυο Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κυκλική Οικονομία με Δ.Τ. ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ, για την υλοποίηση της πράξης «Εκπόνηση μελετών για την Ανέγερση Μουσικού Σχολείου Λασιθίου, Δήμου Ιεράπετρας» και έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής.

Εισηγητής:  Εμμανουήλ Γεωργαλάκης

 

 

 

Θέμα 3ο: Έγκριση σχεδίου σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ιεράπετρας για την υποβολή και υλοποίηση της πράξης «Βελτίωση προσβασιμότητας-κινητικότητας δημοτικών οδών Γρα  Λυγιάς – Στομίου», στην Δράση 7.b.la.1: Αναβάθμιση τοπικού οδικού δικτύου  της Πρόσκλησης «Δράσεις Στρατηγικής ΟΧΕ στην ΠΕ Λασιθίου – Ομάδα Α’»

Εισηγητής:  Εμμανουήλ Γεωργαλάκης

 

       Θέμα 4ο:  Έγκριση μελέτης και υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο: «Αντικατάσταση Δημοτικού Φωτισμού στο Μακρύ Γιαλό», στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020», Μέτρο 8.3.3: Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων.

Εισηγητής:  Εμμανουήλ Γεωργαλάκης

 

      Θέμα 5ο: Έγκριση μελέτης για την εργασία «Καθαρισμός Δημοτικών αφοδευτηρίων».

Εισηγήτρια: Μαρία Ρουμελιωτάκη

 

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, λόγω ύπαρξης ασφυκτικών προθεσμιών.

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Θεοδόσιος Καλαντζάκης