ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε έκτακτη διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής   στις 23/07/2021.

 

Έχοντας υπόψη:

 α) το άρθρο 184 Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α/30-10-2019),

β) το άρθρο10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Καταπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/ 11-03-2020),

γ) την με αρ.18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας.

δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις σας προσκαλούμε σε έκτακτη διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας στις 23/07/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 για να συζητήσουμε το παρακάτω θέμα:

 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης: 

 

Θέμα 1ο:  Έγκριση απευθείας ανάθεσης των  εργασιών  με τίτλο «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών».

Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, λόγω  ύπαρξης  κατεπείγουσας ανάγκης ναυαγοσωστικής κάλυψης στις  πολυσύχναστες παραλίες.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Θεοδόσιος Καλαντζάκης