ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε έκτακτη διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής               στις 12/03/2021.

Έχοντας υπόψη:

 α) το άρθρο 184 Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α/30-10-2019),

β) το άρθρο10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Καταπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/ 11-03-2020),

γ) την με αρ.18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας.

δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις σας προσκαλούμε σε έκτακτη διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικ. Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας στις 12-03-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης: 

Θέμα 1ο : «Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2022-2025». Εισηγήτριες:  Χρύσα Χατζημαρκάκη – Αναστασία Περάκη.

Θέμα 2ο : Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών στο Δήμο Ιεράπετρας.

Εισηγήτριες:  Χρύσα Χατζημαρκάκη – Αναστασία Περάκη.

Θέμα 3ο  Έγκριση του πρακτικού ελέγχου οικονομικών προσφορών της Επιτροπής Διερεύνησης τιμών Υλικών στο πλαίσιο της ΑΤ12 πρόσκλησης του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» της Πράξης «Δράσεις ηλεκτροκίνησης στον Δήμο Ιεράπετρας» του Υποέργου 1 «Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων και σταθμών φόρτισης».

Εισηγήτρια: Φωτεινή Γιαννάκη-Πολίτη.

Θέμα 4ο : Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Ανάπτυξη και Αλληλεγγύη για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» και υποβολή πρότασης με τίτλο «Δράσεις ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Ιεράπετρας» στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ12 «Δράσεις ηλεκτροκίνησης στους Δήμους».

Εισηγήτρια: Φωτεινή Γιαννάκη-Πολίτη.

Θέμα 5Ο : Έγκριση των πρακτικών ελέγχου οικονομικών προσφορών της Επιτροπής Διερεύνησης τιμών Υλικών στο πλαίσιο της ΑΤ04 Πρόσκλησης του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» της Πράξης «Δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης ανακυκλώσιμων αποβλήτων στον Δήμο Ιεράπετρας α)του Υποέργου 1 «Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης», του Υποέργου 2 «Προμήθεια Α/Φ οχήματος ανακυκλώσιμων υλικών τύπου πρέσας χωρητικότητας 14μ3 με σύστημα πλύσης κάδων» και του Υποέργου 3 «Προμήθεια ανοιχτού τύπου Containers χωρητικότητας 12κμ» και β) του Υποέργου 4 «Δράσεις ενημέρωσης-πληροφόρησης-ευαισθητοποίησης».

Εισηγήτρια: Φωτεινή Γιαννάκη-Πολίτη

Θέμα 6ο : Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» και υποβολή πρότασης με τίτλο «Δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων στο Δήμο Ιεράπετρας» στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» στο πλαίσιο της πρόσκλησης Τ04 «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων».

Εισηγήτρια: Φωτεινή Γιαννάκη-Πολίτη

Θέμα 7ο : Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» και υποβολή πρότασης με τίτλο «Υποδομές Ύδρευσης στον Δήμο Ιεράπετρας» στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ01 «Υποδομές ύδρευσης».

Εισηγήτρια: Φωτεινή Γιαννάκη-Πολίτη.

Θέμα 8ο : Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» και υποβολή πρότασης με τίτλο «Δράσεις αντισεισμικής προστασίας Δήμου Ιεράπετρας» στον άξονα προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ11 «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας».

Εισηγήτρια: Φωτεινή Γιαννάκη-Πολίτη.

Θέμα 9ο : Έγκριση των πρακτικών ελέγχου οικονομικών προσφορών της Επιτροπής Διερεύνησης τιμών  υλικών στο πλαίσιο της ΑΤ02 Πρόσκλησης του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» της Πράξης «Αναβάθμιση Ε.Ε.Λ. Ιεράπετρας και Επαναχρησιμοποίηση Εκροής για Άρδευση».

Εισηγήτρια: Φωτεινή Γιαννάκη-Πολίτη.

Θέμα 10ο : Ορθή επανάληψη της με αρ. 251/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο «Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα «Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση ¨ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολή πρότασης με τίτλο «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, εξοικονόμησης ενέργειας στις ενεργοβόρες υποδομές ύδρευσης του Δήμου Ιεράπετρας» στον άξονα προτεραιότητας «Ποιότητας ζωής και εύρυθμη λειτουργία πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ03 «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων».

Εισηγήτρια: Φωτεινή Γιαννάκη-Πολίτη.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, λόγω ύπαρξης ασφυκτικών προθεσμιών.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Θεοδόσιος Καλαντζάκης