ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                  Ιεράπετρα 13/09/2023
Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31                                                  Αριθμ. πρωτ. 12370
Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα
Πληροφορίες: Τσικαλουδάκη Θεονύμφη
Τηλέφωνο: (28423) 40361
E-mail: n.tsikaloudaki@0448.syzefxis.gov.gr

                                                       ΠΡΟΣ
Τακτικά Μέλη                                                                       Αναπληρωματικά μέλη
Χατζημαρκάκη Χρυσούλα                                                       Αστροπεκάκη Κων/νο
Ασπραδάκη Γεώργιο                                                              Μπινιχάκη Ευάγγελο
Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ                                                         Πετρά Αντώνιο
Μαστοράκη Πέτρο
Kουγιουμουτζάκη Γεώργιο
Πανταζή Αργύρη

Σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλώ να ενημερώστε τον αναπληρωτή σας.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

            Σας προσκαλούμε στις 13/09/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 σε  κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην μικρή αίθουσα (δίπλα στην αίθουσα θεάτρου) στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  στο  παρακάτω θέμα:

1 Έγκριση  πρακτικού  για την «ΕΚΤΑΚΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 2023» με τη διαδικασία της Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη Δημοσίευση (άρθρο 32 του Ν.4412/2016) (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής, οικονομικής προσφοράς και δικαιολογητικών κατακύρωσης  (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

               Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα καθώς χωρίς την εν λόγω προμήθεια υπάρχει κίνδυνος ο Δήμος να μην έχει καύσιμα έως την υπογραφή της νέας σύμβασης, με ανυπολόγιστες συνέπειες για την λειτουργία του, καθιστώντας αδύνατη ακόμα και την υποτυπώδη λειτουργία του, καθώς δεν θα υπάρχει δυνατότητα αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου, λειτουργία των οχημάτων πολιτικής προστασίας κλπ, ζητήματα τα οποία άπτονται της δημόσιας υγείας.

Η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χατζημαρκάκη Χρυσούλα