ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 07/06/2021.

 

Έχοντας υπόψη:

 α) το άρθρο 184 Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α/30-10-2019),

β) το άρθρο10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Καταπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/ 11-03-2020),

    γ) την με αρ.18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας.

  δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις σας προσκαλούμε σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας στις 07/06/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

 

 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο: Έγκριση πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας για την «Εργασία Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων & Μηχανημάτων Δήμου Ιεράπετρας 2021».

Εισηγήτρια: Μαρία Ρουμελιωτάκη

 

Θέμα 2ο : Έγκριση απόδοσης λογαριασμού για πάγια προκαταβολή Προέδρων κοινοτήτων.

Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη

 

Θέμα3ο: Διαγραφή τελών άρδευσης λόγω λάθους της υπηρεσίας.

Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη

 

Θέμα 4ο  : «΄Εγκριση μετακίνησης και εξόδων μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα».

Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη

 

Θέμα 5ο : Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού (ανάδειξη προσωρινού αναδόχου) για την προμήθεια απορριμματοφόρων.

Εισηγήτρια: Μαρία Ρουμελιωτάκη

 

 

Θέμα 6ο : Άσκηση ή μη Έφεσης κατά της με αρ. 630/2020 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου.

Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη

 

Θέμα 7ο : Έγκριση απόδοσης λογαριασμού για την ηλεκτροδότηση Νέου Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία Ιεράπετρας (Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α. Ιεράπετρας).

Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη

 

Θέμα : 8ο : Ηλεκτροδότηση αντλητικού συγκροτήματος στη  θέση Καημένη Ιεράπετρας.

Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη

 

Θέμα : 9ο : Ηλεκτροδότηση δεξαμενής ύδρευσης στη περιοχή Βαϊνιάς Ιεράπετρας.

Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη

 

Θέμα : 10ο : Ηλεκτροδότηση αντλητικού συγκροτήματος  στην  περιοχή Λαγκάδα Πεύκων

Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

Θεοδόσιος Καλαντζάκης