ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 14/06/2021.  

Έχοντας υπόψη:

 α) το άρθρο 184 Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α/30-10-2019),

β) το άρθρο10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Καταπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/ 11-03-2020),

    γ) την με αρ.18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας.

  δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις σας προσκαλούμε σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας στις 14/06/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο: Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση χώρου στάθμευσης οχημάτων στην Παχεία Άμμο Ιεράπετρας.

Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη

 

Θέμα 2ο : Έγκριση απόδοσης λογαριασμού για πάγια προκαταβολή Προέδρων κοινοτήτων.

Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη

 

Θέμα 3ο: Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Βελτίωση δημοτικού γηπέδου Κοτσιφιανής».

Εισηγητής:  Εμμανουήλ Γεωργαλάκης

 

Θέμα 4ο  : «Έγκριση μετακίνησης  του Δημάρχου στην Αθήνα».

Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη

 

Θέμα 5ο : Έγκριση του Πρακτικό 2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο «Βελτίωση δημοτικής οδοποιίας».

Εισηγητής:  Εμμανουήλ Γεωργαλάκης

 

Θέμα 6ο : Αποδοχή χρηματοδότησης για σχέδια φόρτισης  ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)

Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη

 

Θέμα 7ο: Τροποποίηση προϋπολογισμού που αφορά στην πράξη «Ανοικτό κέντρο εμπορίου Ιεράπετρας».

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Θεοδόσιος Καλαντζάκης