ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 22/06/2021.

 

Έχοντας υπόψη:

 α) το άρθρο 184 Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α/30-10-2019),

β) το άρθρο10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Καταπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/ 11-03-2020),

    γ) την με αρ.18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας.

  δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις σας προσκαλούμε σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας στις 22/06/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο :  Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για τον «Καθαρισμό Νήσου Χρυσής (τουριστικής περιόδου)» & «Εργασία καθαρισμού Δημοτικών αφοδευτηρίων» (ανάδειξη προσωρινών αναδόχων).

Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη

 

Θέμα 2ο : Έγκριση απόδοσης λογαριασμού για πάγια προκαταβολή Προέδρων κοινοτήτων.

Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη

 

Θέμα 3ο : Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την επιλογή ανάδοχου κατασκευής του έργου «Εργασίες ανάπλασης στους οικισμούς Κεντρί και Μύρτος δήμου Ιεράπετρας».

Εισηγητής:  Εμμανουήλ Γεωργαλάκης

 

Θέμα 4ο  : Σύναψη σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του ΤΟΕΒ Ιεράπετρας για την κάλυψη αναγκών άρδευσης ΔΕ Ιεράπετρας.

Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη

 

 

Θέμα 5ο  :  Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.

Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

Θεοδόσιος Καλαντζάκης