ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 26/07/2021.

 

Έχοντας υπόψη:

 α) το άρθρο 184 Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α/30-10-2019),

β) το άρθρο10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Καταπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/ 11-03-2020),

γ) την με αρ.18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας.

δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις σας προσκαλούμε σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας στις 26-07-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης: 

 

Θέμα 1ο: Έγκριση 3ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Βελτίωση δημοτικής οδοποιίας».

Εισηγητής : Γιώργος Ασπραδάκης       

 

Θέμα 2ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διαγωνισμού της εργασίας με τίτλο: Παροχή Υπηρεσιών Εκπόνησης Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ).

Εισηγητής : Γιώργος Ασπραδάκης       

 

Θέμα 3ο: Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.

Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη

 

Θέμα 4ο: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού  2ου τριμήνου  2021.

Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη

 

Θέμα 5ο: Επέκταση δημοτικού φωτισμού στη Γρα Λυγιά Δήμου Ιεράπετρας.

Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη

 

Θέμα 6ο: Επέκταση δημοτικού φωτισμού στην  περιοχή Φλέγα Μαλλών Δήμου Ιεράπετρας.

Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη

 

Θέμα 7ο: Ηλεκτροδότηση  Εκθεσιακού Πάρκου  «ΜΙΝΩΣ».

Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη

 

Θέμα 8ο : Έγκριση απόδοσης λογαριασμού για την επέκταση δημοτικού φωτισμού στην περιοχή  Καθαράδες Ιεράπετρας.

Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη

 

Θέμα 9ο: Έγκριση απόδοσης λογαριασμού για την επέκταση δημοτικού φωτισμού  – χορήγηση νέας παροχής στην περιοχή  Φέρμα Κοινότητας Αγίου Ιωάννου Δήμου Ιεράπετρας.

Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Θεοδόσιος Καλαντζάκης