ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 12/04/2021.

Έχοντας υπόψη:

 α) το άρθρο 184 Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α/30-10-2019),

β) το άρθρο10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Καταπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/ 11-03-2020),

    γ) την με αρ.18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας.

  δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις σας προσκαλούμε σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής. Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας στις  12/04/2021 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11:00 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο : Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ιεράπετρας για την υλοποίηση του πρώτου υποέργου του Έργου «Σύνταξη/ Επικαιροποίηση σχεδίων και μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών  υποδομών λιμενικής εγκατάστασης Ιεράπετρας» μετά και την απόφαση ένταξης και ορισμός εκπροσώπου στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης.

Εισηγητής: Γ. Ασπραδάκης

Θέμα 2ο :  Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ιεράπετρας για την υλοποίηση των υποέργων 2 έως 9 του Έργου «Σύνταξη/ Επικαιροποίηση σχεδίων και μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών  υποδομών λιμενικής εγκατάστασης Ιεράπετρας» μετά και την απόφαση ένταξης και ορισμός εκπροσώπου στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης.

 Εισηγητής: Γ. Ασπραδάκης

 

Θέμα 3ο : Έγκριση της με αριθμ. 15/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας», που αφορά  στην 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2021 για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας.

  Εισηγητής: Γ. Ασπραδάκης

 

Θέμα 4ο : Έγκριση της με αριθμ. 16/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Ιεράπετρας που αφορά στην 1η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2021 και του ΟΠΔ.

Εισηγήτρια: Μαρία Σακκαδάκη


Θέμα 5ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ».

Εισηγητής: Γ. Πανακομιχελάκης

Θέμα 6ο : Έγκριση μελέτης και καθορισμός των όρων δημοπρασίας για το έργο : Βελτίωση δημοτικού γηπέδου Κάτω Χωριού».

Εισηγητής: Γ. Βαρδάκης

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Θεοδόσιος Καλαντζάκης