ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

               στις 05/05/2021.

 

Έχοντας υπόψη:

 α) το άρθρο 184 Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α/30-10-2019),

β) το άρθρο10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Καταπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/ 11-03-2020),

    γ) την με αρ.18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας.

  δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις σας προσκαλούμε σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας στις 05/05/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 Θέμα 1ο: Έγκριση μελέτης και καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: Επισκευή Μονώσεων Διδακτηρίων Δήμου Ιεράπετρας.

Εισηγητής:  Εμμανουήλ Γεωργαλάκης

 

Θέμα 2ο : Έγκριση μελέτης και καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Παρεμβάσεις στους Παιδικούς, Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς σταθμούς ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Ιεράπετρας».

Εισηγητής:  Εμμανουήλ Γεωργαλάκης

 

Θέμα3ο: Έγκριση μελέτης με τίτλο «Καθαρισμός νήσου Χρυσής 2021 (τουριστικής περιόδου).

Εισηγήτρια: Μαρία Ρουμελιωτάκη

 

 

Θέμα 4ο : Συμπλήρωση  της με αριθμ. 75/2021 απόφασης της Ο.Ε για τον καθορισμό των όρων δημοπρασίας του έργο  «Βελτίωση δημοτικού γηπέδου Κάτω Χωριού».

Εισηγητής:  Εμμανουήλ Γεωργαλάκης

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Θεοδόσιος Καλαντζάκης