ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 17/05/2021.

Έχοντας υπόψη:

 α) το άρθρο 184 Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α/30-10-2019),

β) το άρθρο10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Καταπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/ 11-03-2020),

    γ) την με αρ.18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας.

  δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις σας προσκαλούμε σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας στις 17/05/2021 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11:00 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο  : Έγκριση των πρακτικών ελέγχου οικονομικών προσφορών της Επιτροπής Διερεύνησης τιμών Υλικών στο πλαίσιο της ΑΤ08 Πρόσκλησης του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» της Πράξης «Μετασχηματισμός του Δήμου Ιεράπετρας σε έξυπνη πόλη» α)του Υποέργου 1 «Υπηρεσίες ψηφιοποίησης για την ενίσχυση της Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου Ιεράπετρας», του Υποέργου 2 « Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού και ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών για την προστασία του Δήμου Ιεράπετρας» και του Υποέργου 3 «Προμήθεια εξοπλισμού-Διαδραστικών οθονών για την εκπαίδευση μαθητών Β΄βαθμιας εκπαίδευσης».

Εισηγητής:  Εμμανουήλ Γεωργαλάκης

 

 Θέμα 2ο  : Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» και υποβολή πρότασης με τίτλο «Μετασχηματισμός του Δήμου Ιεράπετρας σε έξυπνη πόλη» στον άξονα προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση» στο πλαίσιο της πρόσκλησης Τ08 με τίτλο«Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19».

 Εισηγητής:  Εμμανουήλ Γεωργαλάκης

 

         Θέμα 3ο : Έγκριση δαπανών 25ης Μαρτίου 2021.

Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη

 

Θέμα 4ο  : Έγκριση απόδοσης λογαριασμού για πάγια προκαταβολή Προέδρων κοινοτήτων.

Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη

 

Θέμα 5ο : Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 74.480,00€ από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για «Παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις Δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)»

Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη

 

  Θέμα 6ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 227.680,00€ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», για «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού για Πρόσβαση ΑμεΑ σε ακτές του Δήμου Ιεράπετρας».

Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη

 

  Θέμα 7ο : Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης της Σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του ΕΣΔΑΚ (αρ. αποφ. 91/26-4-2021 Οικονομικής Επιτροπής).

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

Θεοδόσιος Καλαντζάκης