ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31

Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα

Πληροφορίες: Τσικαλουδάκη Θεονύμφη

Τηλέφωνο:      (28423) 40361

E-mail:  n.tsikaloudaki@0448.syzefxis.gov.gr

Ιεράπετρα  01/12/2022

Αριθμ. πρωτ.: 14761

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

Τακτικά Μέλη

Χατζημαρκάκη Χρυσούλα

Ασπραδάκη Γεώργιο

Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ

Μαστοράκη  Πέτρο

Κουγιουμουτζάκη Γεώργιο

Πανταζή Αργύρη

     Αναπληρωματικά μέλη

Αστροπεκάκη Κων/νο

Μπινιχάκη   Ευάγγελο

Πετρά  Αντώνιο

 

Σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλώ να ενημερώστε τον αναπληρωτή σας.

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρο 78 του Ν. 4954/09-7-2022 (ΦΕΚ 136 Α΄) «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 σας προσκαλούμε σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας στις 05/12/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

 

1
  Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: «Εκτέλεση αντιδιαβρωτικών έργων προστασίας στο παραλιακό μέτωπο Ιεράπετρας».(Εισηγητής: Γιώργος Ασπραδάκης).
2 Έγκριση 1ου πρακτικού για την εκπόνηση της μελέτης «Νομιμοποίηση και βελτίωση-συμπλήρωση λιμενικών έργων λιμένα Μακρύ Γιαλού». (Εισηγητής: Γιώργος Ασπραδάκης).
3 Έγκριση 1ου πρακτικού για την εκπόνηση της μελέτης «Νομιμοποίηση και βελτίωση-συμπλήρωση λιμενικών έργων λιμένα Φέρμα» (Εισηγητής: Γιώργος Ασπραδάκης).
4 Έγκριση Μελέτης  και υποβολή πρότασης, για ένταξη και χρηματοδότηση, της πράξης: «Κατασκευή Αγωγού Ομβρίων στον Οικισμό Φέρμα Δήμου Ιεράπετρας» στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ».(Εισηγητής: Γιώργος Ασπραδάκης).
5  Έγκριση 2ης παράτασης του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας περιφερειακής οδού Μουρνιών Δήμου Ιεράπετρας». (Εισηγητής: Γιώργος Ασπραδάκης).
6 Έγκριση 3ου ΑΠΕ της Κύριας Σύμβασης που περιλαμβάνει και τον 1ο ΑΠΕ της Συμπληρωματικής Σύμβασης για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού γυμναστηρίου Ιεράπετρας «Μάρκος Φωνιαδάκης». (Εισηγητής: Γιώργος Ασπραδάκης).
7 Έγκριση εξόδων μετακίνησης του Δημάρχου, της Αντιδημάρχου Χατζημαρκάκη Χρυσούλας, του Προέδρου του ΔΣ και Δημοτικού Συμβούλου Σαραντώνη Ιωάννη στην Αθήνα.(Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη).
8 Έγκριση Μελέτης Προμήθειας της Υπηρεσίας με τίτλο: «ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»(Εισηγητής: Γιώργος Ασπραδάκης).

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

θεοδόσιος Καλαντζάκης