ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31

Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα

Πληροφορίες: Τσικαλουδάκη Θεονύμφη

Τηλέφωνο:      (28423) 40361

E-mail:  n.tsikaloudaki@0448.syzefxis.gov.gr

 Ιεράπετρα  12/01/2023

Αριθμ. πρωτ.: 383

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                                 ΠΡΟΣ

Τακτικά Μέλη

Χατζημαρκάκη Χρυσούλα

Ασπραδάκη Γεώργιο

Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ

Μαστοράκη  Πέτρο

Κουγιουμουτζάκη Γεώργιο

Πανταζή Αργύρη

     Αναπληρωματικά μέλη

Αστροπεκάκη Κων/νο

Μπινιχάκη   Ευάγγελο

Πετρά  Αντώνιο

 

Σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλώ να ενημερώστε τον αναπληρωτή σας.

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρο 78 του Ν. 4954/09-7-2022 (ΦΕΚ 136 Α΄) «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 σας προσκαλούμε σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας στις 16/01/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

 

1 Έγκριση 1ου  πρακτικού του έργου « Βελτίωση δρόμου Ρίζας-Καρύδι και παράκαμψης Μουρνιών».(Εισηγητής: Γιώργος Ασπραδάκης).
2 Έγκριση Πρακτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τις προμήθειες: α) Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης (προμήθεια υλικών) στη Δ.Ε. Ιεράπετρας και β) Αντικατάσταση τμήματος αγωγού ύδρευσης στην κοινότητα Μύθων Δήμου Ιεράπετρας» (αποσφράγιση προσφορών-έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών & οικονομικών προσφορών). (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη).
3  Έγκριση Πρακτικού (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών και οικονομικών προσφορών και δικαιολογητικών κατακύρωσης) της προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 της οδηγίας 2014/24/εε) για το άγονο τμήμα «προμήθεια υπόγειων κάδων» (τμήμα α) της προμηθείας συστημάτων έξυπνης πόλης & βιώσιμης κινητικότητας (υποέργο 2 Ανοιχτώ Κέντρο Εμπορίου). (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη).
4 Έγκριση Ανασκευασμένου Πρακτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την “Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας Εργαζομένων του Δήμου Ιεράπετρας  (Παροχές Ένδυσης) 2022,  (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών & οικονομικών προσφορών) κατόπιν συμμόρφωσης με την απόφαση 1805/2022 Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη).

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Θεοδόσιος Καλαντζάκης