ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       

 ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                                             

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                           

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31

Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα

Πληροφορίες: Τσικαλουδάκη Θεονύμφη

Τηλέφωνο:     (28423) 40361

E-mail:  n.tsikaloudaki@0448.syzefxis.gov.gr

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

     

                            ΠΡΟΣ

Τακτικά Μέλη

Χατζημαρκάκη Χρυσούλα  

Ασπραδάκη Γεώργιο    

Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ

Μαστοράκη  Πέτρο 

Κουγιουμουτζάκη Γεώργιο        

     Πανταζή Αργύρη     

    

 

 Αναπληρωματικά μέλη

Αστροπεκάκη Κων/νο

Μπινιχάκη   Ευάγγελο                     

Πετρά  Αντώνιο

     

 

Σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλώ να ενημερώστε τον αναπληρωτή σας.

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρο 78 του Ν. 4954/09-7-2022 (ΦΕΚ 136 Α΄) «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 σας προσκαλούμε σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας στις 02/08/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

1 Διαγραφή οφειλών άρδευσης λόγω λάθους της υπηρεσίας.

(Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη).

2 Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού 2ου τριμήνου του έτους 2022.

(Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη).

3 Σύναψη σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιεράπετρας και του Τ.Ο.Ε.Β. Ιεράπετρας για κάλυψη αναγκών  άρδευσης Δ.Ε. Ιεράπετρας. (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη).
4 Ανανέωση σύμβασης για την αγορά νερού από το ΤΟΕΒ Σχινοκαψάλων για την  ενίσχυση των δικτύων άρδευσης της παραλιακής ζώνης της κοινότητας Σχινοκαψάλων. (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη).
5 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο «Αναβάθμιση ηλεκτροφωτισμού στις Λιμενικές Εγκαταστάσεις Ιεράπετρας».

(Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη).

6 Έγκριση Πρακτικού-Γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης προμηθειών για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» & «Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας» για τα έτη 2022-2023 Δήμου Ιεράπετρας, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α.ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

(Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη).

Ιεράπετρα 29/07/2022

Αριθμ. πρωτ. 9256

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Θεοδόσιος Καλαντζάκης