ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31

Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα

Πληροφορίες: Τσικαλουδάκη Θεονύμφη

Τηλέφωνο:      (28423) 40361

E-mail:  n.tsikaloudaki@0448.syzefxis.gov.gr

 

 

Ιεράπετρα  13/03/2023

Αριθμ. πρωτ. 2900

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΠΡΟΣ

Τακτικά Μέλη

Χατζημαρκάκη Χρυσούλα

Ασπραδάκη Γεώργιο

Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ

Μαστοράκη  Πέτρο

Κουγιουμουτζάκη Γεώργιο

Πανταζή Αργύρη

     Αναπληρωματικά μέλη

Αστροπεκάκη Κων/νο

Μπινιχάκη   Ευάγγελο

Πετρά  Αντώνιο

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρο 78 του Ν. 4954/09-7-2022 (ΦΕΚ 136 Α΄) «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 σας προσκαλούμε σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας στις 17/03/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

1

Έγκριση Πρακτικού 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης «ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ». (Εισηγητής : Γιώργος Ασπραδάκης).

2

Έγκριση Πρακτικού 2  της Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης «ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ». (Εισηγητής : Γιώργος Ασπραδάκης).

3

Έγκριση Πρακτικού 2  της Επιτροπής Διαγωνισμού  για την εκπόνηση της μελέτης ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΦΕΡΜΑ» ». (Εισηγητής : Γιώργος Ασπραδάκης).

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Θεοδόσιος Καλαντζάκης