ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31

Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα

Πληροφορίες: Τσικαλουδάκη Θεονύμφη

Τηλέφωνο:          (28423) 40361

E-mail:  n.tsikaloudaki@0448.syzefxis.gov.gr

Ιεράπετρα  15/09/2022

Αριθμ. πρωτ.: 11339

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 ΠΡΟΣ

Τακτικά Μέλη

Χατζημαρκάκη Χρυσούλα

Ασπραδάκη Γεώργιο

Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ

Μαστοράκη  Πέτρο

Κουγιουμουτζάκη Γεώργιο

Πανταζή Αργύρη

     Αναπληρωματικά μέλη

Αστροπεκάκη Κων/νο

Μπινιχάκη   Ευάγγελο

Πετρά  Αντώνιο

 

Σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλώ να ενημερώστε τον αναπληρωτή σας.

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρο 78 του Ν. 4954/09-7-2022 (ΦΕΚ 136 Α΄) «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 σας προσκαλούμε σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας στις 20/09/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

 

1 Έγκριση  μελέτης και  καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου: «Επισκευή – συντήρηση κτιρίου Λιμεναρχείου Ιεράπετρας».  (Εισηγητής: Γεώργιος  Ασπραδάκης).
2 Εξωδικαστικός συμβιβασμός για αποζημίωση λόγω φθοράς του οδοστρώματος.(Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
3 Έγκριση απόδοσης λογαριασμού για πάγια προκαταβολή Προέδρων Κοινοτήτων.(Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη).
4 Έγκριση 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: Αντικατάσταση αγωγού μεταφοράς νερού από πηγές Σαρακίνας, Δήμου Ιεράπετρας. (Εισηγητής: Γεώργιος  Ασπραδάκης).
5 Έγκριση  Πρακτικού για την προμήθεια  «Αναβάθμιση Ηλεκτροφωτισμού στις Λιμενικές Εγκαταστάσεις της Ιεράπετρας» (άγονος διαγωνισμός). (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη).
6  Έγκριση  Πρακτικού  για την Προμήθεια Υδραυλικών Εξαρτημάτων Άρδευσης για Συντήρηση Δικτύων Ιεράπετρας & Συντήρηση Δικτύων Ύδρευσης – Αποχέτευσης (προμήθεια υλικών) Κοινοτήτων Ιεράπετρας (αποσφράγιση προσφορών-έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών-οικονομικών). (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη).
7 Έγκριση  Πρακτικού – Γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης της Προμήθειας Ειδών Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ιεράπετρας για τα έτη 2020-2022. (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη).
8 Έγκριση 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: Βελτίωση πρόσβασης στους κοινόχρηστους χώρους του ανατολικού παραλιακού μετώπου Ιεράπετρας (Εισηγητής: Γεώργιος  Ασπραδάκης).

 

09 Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 50.000,00€ από το Υπουργείο Ναυτιλίας για την αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης(προμήθεια υλικών)στη Δ.Ε. Μακρύ Γιαλού του Δήμου Ιεράπετρας και τροποποίηση προϋπολογισμού. (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη).
10 Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 268.000,00€ από την  Περιφέρεια Κρήτης για «βελτίωση δρόμου Ρίζας-καρύδι και παράκαμψης Μουρνιών». (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη).
11 Συμμόρφωση Δήμου Ιεράπετρας στην Οριστική Έκθεση Διοικητικής Επαλήθευσης του
Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων του υποέργου Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την
υλοποίηση της πράξης Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου». (Εισηγητής: Γεώργιος  Ασπραδάκης).

 

12 Έγκριση της με αρ. 18/2022 απόφαση του Δ.Λ.Τ.Ι. με θέμα «1η Τροποποίηση προϋπολογισμού, Ο.Π.Δ και Τεχνικού Προγράμματος του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ  ΤΑΜΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022». (Εισηγητής: Γεώργιος  Ασπραδάκης).

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Θεοδόσιος Καλαντζάκης