Ιεράπετρα 4-12-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                               
Ταχ.Δ/νση:      Δημοκρατίας 31 Ταχ.Κώδικας:    72200 Ιεράπετρα Πληροφορίες:    Μαριδάκη Αρετή Τηλέφωνο:        (28423) 40361
Fax:                  (28420) 26110  
E-mail:   amaridaki@0448.syzefxis.gov.gr
Αρ.πρωτ.:16086
         ΠΡΟΣ Τακτικά Μέλη Χατζημαρκάκη Χρυσούλα,  Μαστοράκη  Πέτρο,  Μπινιχάκη   Ευάγγελο,  Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ,  Πετρά  Αντώνιο,  Πανταζή Αργύρη     ΠΡΟΣ Αναπληρωματικά μέλη Αστροπεκάκη Κων. Παπαδοπετράκη Ανδρέα Αγγελάκη  Γεώργιο Σαρρή  Παναγιώτη ΚΟΙΝ.κ.κ. Αντιδημάρχους
 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

Έχοντας υπόψη: α) το άρθρο 184 Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α/30-10-2019),

β)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Καταπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/ 11-03-2020).

γ) την με αρ.18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας.

δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις σας προσκαλούμε σε τακτική διά περιφοράς  συνεδρίαση  της Οικ. Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας στις 8 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη  και ώρα 12.00  για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο: «Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα «Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση ¨ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολή πρότασης με τίτλο «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, εξοικονόμησης ενέργειας στις ενεργοβόρες υποδομές ύδρευσης του Δήμου Ιεράπετρας» στον άξονα προτεραιότητας«Ποιότητας ζωής και εύρυθμη λειτουργία πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ03 «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων»

Εισηγητής :Χρύσα Χατζημαρκάκη

Θέμα 2ο:΄Εγκριση απόδοση λογ/σμού για την επέκταση δημ. Φωτισμού στον οδό Εθνάρχου Μακαρίου στο νέο σχέδιο πόλης

Εισηγητής:Μαρίνα Φανουράκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη

Θέμα 3ο:΄Εγκριση απόδοσης λογ/σμού για την επέκταση δημοτικού φωτισμού στην περιοχή Πετρούνια στη Γραλυγιά.

Εισηγητής:Μαρίνα Φανουράκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη

Θέμα 4ο:΄Εγκριση απόδοσης λογ/σμού για την επέκταση δημοτικού φωτισμού στην συνοικία Πετροτηγάνι Καβουσίου.

Εισηγητής:Μαρίνα Φανουράκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη

Θέμα 5ο:΄Εγκριση  απόδοσης λογ/σμού για την επέκταση δημοτικού

Φωτισμού προς τον ιερό ναό Αγ. Χριστοφόρου στην Παχεία ΄Αμμο.

Εισηγητής:Μαρίνα Φανουράκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη

Θέμα 6ο :Σύνταξη σχεδίου  προυπολογισμούτου Δήμου Ιεράπετρας  οικ.έτους 2021.

Εισηγητής:Μαρίνα Φανουράκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη

Θέμα 7ο:Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 470.000,00€ για τη Βελτίωση Δημοτικού γηπέδου Κάτω χωριού-Τροποποίηση προυπολογισμού

Εισηγητής:Μαρίνα Φανουράκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη

Θέμ 8ο:Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 54.000,00€ για τη Μελέτη Ενίσχυσης Δεξαμενών και Αντικατάστασης Κεντρικού τροφοδοτικού Αγωγού ύδρευσης πόλης Ιεράπετρας»-Τροποποίηση προυπολογισμού 2020.

Εισηγητής:Μαρίνα Φανουράκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη

Θέμα 9ο:Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 315.485,74€ για την « Ανακαίνιση Γηροκομείου Ιεράπετρας»-Τροποποποίηση προυπολογισμού 2020.

Εισηγητής:Μαρίνα Φανουράκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη

Θέμα 10ο:Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 74.400,00€ από το Υπουργείο Ναυτιλίας για τη μελέτη Αντικατάστασης και εκσυγχρονισμού αγωγού  μεταφοράς νερού πηγών Σαρακίνας στην κεντρική δεξαμενή της πόλης Ιεράπετρας.-Τροποποιηση προυπολογισμού 2020.

Εισηγητής :Μαρίνα Φανουράκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη.

Θέμα 11ο: Μείωση ή απαλλαγή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού σε ευπαθείς κοινωνικές  ομάδες

 Εισηγητής :Μαρίνα Φανουράκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη.

Θέμα 12ο:   ΄Εγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για το έργο : «Καταγραφή και τεκμηρίωση του ιστορικού αποθέματος στο κέντρο της Ιεράπετρας (Παλιά πόλη- Κάτω Μερά) με ενδεικτική πρόταση ανάπλασης ενός επιμέρους συνόλου του».

Εισηγητής:Χρύσα Ράντου-Εμμαν. Γεωργαλάκης

Εισηγητής :Μαρίνα Φανουράκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη.

                                                          Ο πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής

                                                                Θεοδόσιος Καλαντζάκης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  1. Για τη δια περιφοράς  λήψη απόφασης απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον των 2/3 των μελών του συλλογικού οργάνου .
  2. Εκδίδεται η πρόσκληση συνεδρίασης με τα θέματα ημερήσιας διάταξης που αποστέλλεται στα μέλη τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την συνεδρίαση. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση το συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.
  3. Στην πρόσκληση αναγράφονται τόπος, ημέρα και ώρα συνεδρίασης, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει αυτοπρόσωπη παρουσία των μελών.
  4. Μαζί με την πρόσκληση αποστέλλονται οι εισηγήσεις των θεμάτων για τα οποία θα ληφθεί απόφαση.

Τα συμμετέχοντα μέλη του  Οικονομικής Επιτροπής έχουν δικαίωμα να αποστείλουν την ψήφο τους επί κάθε θέματος που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, το αργότερο μέχρι δύο (2) ώρες μετά την ώρα σύγκλησης του συμβουλίου, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση, ήτοι μέχρι ώρα 14.00 .

Η ψήφος του κάθε μέλους (ναι, όχι, λευκό, παρών) θα αποστέλλεται:

  1.  Με email από προσωπικό τους λογαριασμό, γνωστό στη γραμματεία της Οικ. Επιτροπής,προςτο email  της Γραμματείας της(amaridaki@0448.syzefxis.gov.gr)
  2. Με  γραπτό, τηλεφωνικό μήνυμα (sms) από προσωπικό τους κινητό, γνωστό και καταχωρημένο ως τέτοιο  στη Γραμματεία της, προς το κινητό του Προέδρου της ΟΕ (τηλ.6934088102)
  3. Μέσω επιστολής που θα περιλαμβάνει την σαφή τοποθέτησή τους επί του θέματος το ονοματεπώνυμο τους και υπογραφή τους.  Η επιστολή μπορεί να περιέχει την τοποθέτηση και περισσότερων του ενός συμβούλων  και να σταλεί με fax  στον  αριθμό  28420 26110 του Δήμου Ιεράπετρας.

Συμμετέχοντα (παρόντα) στη συνεδρίαση θεωρούνται τα μέλη που έχουν αποστείλει την ψήφο τους μέχρι την ώρα που καθορίζεται ανωτέρω, δηλαδή μέχρι την πάροδο δύο (2) ωρών από την ώρα σύγκλησης της Επιτροπής, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση κάθε συνεδρίασης. Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο μέχρι την ώρα αυτή θεωρούνται μη συμμετέχοντα (απόντα).

Είναι προφανές ότι στις δια περιφοράς συνεδριάσεις, τα στάδια της συζήτησης, πρωτολογίας και δευτερολογίας παραλείπονται αφού η συνεδρίαση δεν γίνεται με τη συνήθη διαδικασία και δεν υπάρχει φυσική παρουσία.

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν με την δια περιφοράς διαδικασία θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο του συλλογικού οργάνου στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Κάθε μέλος του συλλογικού οργάνου μπορεί να ζητά περαιτέρω στοιχεία επί των εισηγήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.