Έχοντας υπόψη:

α) το άρθρο 184 Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α/30-10-2019),

β) το άρθρο10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/ 11-03-2020),

γ) την με αρ.18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας.

δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις σας προσκαλούμε σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας στις 13/09/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

 

 

 

1

Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Γραφείου της Κοινότητας Παχειάς Άμμου.
2
Παραλαβή μελέτης αντικατάστασης αγωγού μεταφοράς από διασταύρωση με δεξαμενή Γρα

Λυγιάς (κόμβος Κ9) έως αντλιοστάσιο  Κρεμαστών (κόμβος Κ10)».
3 Συγκρότηση Γνωμοδοτικού Οργάνου διενέργειας διαδικασιών σύναψης συμβάσεων (τακτικά & αναπληρωματικά μέλη) για τον “Εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος του Δήμου Ιεράπετρας με την  προβολή και ανάδειξη του περιεχομένου της βιβλιοθήκης, των χωριών και των μνημείων του Δήμου Ιεράπετρας”.
4  Εξειδίκευση πίστωσης με γενικό τίτλο «Συνδρομές σε Εφημερίδες & Περιοδικά & Ηλεκτρονικά Μέσα».
5 Διαγραφή οφειλών ύδρευσης – αποχέτευσης λόγω λάθους της Υπηρεσίας.
6 Διαγραφή οφειλών ύδρευσης – αποχέτευσης λόγω διαρροών – υπερκαταναλώσεων.
7 Αποδοχή χρηματοδότησης 850.000,00 για «Ανάπλαση Τιμημάτων των οδών: Ελλ. Ολυμπιονικών, Μακρή και Κωνσταντινουπόλεως».
8 Σύνδεση φωτοβολταϊκού συστήματος στο κλειστό γυμναστήριο Μ. Φωνιαδάκης
9 Ηλεκτροδότηση γηπέδου στο Κεντρί Ιεράπετρας.
10 Ηλεκτροδότηση αντλητικού συγκροτήματος ύδρευσης στην περιοχή Αγιασμένος Ιεράπετρας.
11 Έγκριση απόδοσης λογαριασμού για την ηλεκτροδότηση αντλητικού συγκροτήματος στη περιοχή Λαγκάδα Πευκών.
12 Έγκριση απόδοσης λογαριασμού για την ηλεκτροδότηση αντλητικού συγκροτήματος στη θέση Καημένη Δήμου Ιεράπετρας.
13 Παράταση απόδοσης λογαριασμού για την ηλεκτροδότηση δεξαμενής ύδρευση στην περιοχή Βαϊνιά Ιεράπετρας
14 Αποδοχή τροποποίησης των όρων της πράξης δίκτυα αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων  των παραλιακών οικισμών Κουτσουρά, Μακρύ Γιαλού Δήμου Ιεράπετρας και Ανάληψης Δήμου Σητείας Π.Ε. Λασιθίου.
15 Έγκριση απόδοσης λογαριασμού για πάγια προκαταβολή Προέδρων Κοινοτήτων.
16 Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκπόνηση της «μελέτης γενικού σχεδίου ύδρευσης (masterplan) Δήμου Ιεράπετρας».

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Θεοδόσιος Καλαντζάκης