Ιεράπετρα 25-1-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                            Ταχ.Δ/νση:      Δημοκρατίας 31
Ταχ.Κώδικας:    72200
Ιεράπετρα
Πληροφορίες:    Μαριδάκη Αρετή
Τηλέφωνο:        (28423) 40361 Fax: (28420) 26110  
E-mail:   amaridaki@0448.syzefxis.gov.gr
Αρ.πρωτ.:719
 ΠΡΟΣ Τακτικά Μέλη
Χατζημαρκάκη Χρυσούλα       
Μαστοράκη  Πέτρο          
Μπινιχάκη   Ευάγγελο                     
 Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ  
Πετρά  Αντώνιο
 Πανταζή Αργύρη     
         ΠΡΟΣ Αναπληρωματικά μέλη Αστροπεκάκη Κων. Παπαδοπετράκη Ανδρέα Αγγελάκη  Γεώργιο Σαρρή  Παναγιώτη ΚΟΙΝ.κ.κ. Αντιδημάρχους
 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

Έχοντας υπόψη: α) το άρθρο 184 Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α/30-10-2019),β)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Καταπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/ 11-03-2020).

γ) την με αρ.18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας.

δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις σας προσκαλούμε σε τακτική διά περιφοράς  συνεδρίαση  της Οικ. Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας στις 29 Ιανουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο : Συγκρότηση επιτροπής  Αξιολόγησης Ενστάσεων Δήμου Ιεράπετρας για το έτος 2021.

Εισηγητής :Γεώργιος Πανακομιχελάκης-Χρύσα Χατζημαρκάκη

Θέμα 2ο: Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών έτους 2021 του  Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας»

Εισηγητής :Γεώργιος Πανακομιχελάκης-Χρύσα Χατζημαρκάκη

Θέμα 3ο:Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»

Εισηγητής: Γ. Βαρδάκης

Θέμα 4ο΅:«Πρόσληψη προσωπικού (8) ατόμων, με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την αντιμετώπιση αναγκών των υπηρεσιών σε περίοδο αντιμετώπισης του κορωνοιού  covid-19».

Ειαηγητής :Αναστασία Περάκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη

Θέμα 5ο:΄Εγκριση πρακτικων δημοπρασίας για  την Προμήθεια Λιπαντικών Δήμου Ιεράπετρας για τα έτη 2020-2023

 Εισηγητής :Γεώργιος Πανακομιχελάκης-Χρύσα Χατζημαρκάκη

Θέμα 6ο:΄Εγκριση προυπολογισμού και ΟΠΔ Ν.Π.Δ.Δ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ.

Εισηγητής :Χρύσα Χατζημαρκάκη

Θέμα 7ο:Παραίτηση  ή μη  αίτησης ακύρωσης ενώπιον του ΣΤΕ  απόφασης ΓΓΑΔΚ.

Εισηγητής :Γ. Παραουλάκης

Θέμα 8ο:΄Εγκριση μελέτης  και καθορισμός των όρων για την Μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών.

Εισηγητής :Γεώργιος Πανακομιχελάκης-Χρύσα Χατζημαρκάκη

                                                          Ο πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής

                                                                Θεοδόσιος Καλαντζάκης