Ιεράπετρα 5-3-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                            Ταχ.Δ/νση:      Δημοκρατίας 31
Ταχ.Κώδικας:    72200
Ιεράπετρα
Πληροφορίες:    Τσικαλουδάκη Θεονύμφη Τηλέφωνο:        (28423) 40361  E-mail:   amaridaki@0448.syzefxis.gov.gr
Αρ.πρωτ.:2364
ΠΡΟΣ Τακτικά Μέλη
Χατζημαρκάκη Χρυσούλα,  Μαστοράκη  Πέτρο, Μπινιχάκη   Ευάγγελο, Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ,  Πετρά Αντώνιο,  Πανταζή Αργύρη     
ΠΡΟΣ Αναπληρωματικά μέλη
Αστροπεκάκη Κων., Παπαδοπετράκη Ανδρέα, Αγγελάκη  Γεώργιο, Σαρρή  Παναγιώτη ΚΟΙΝ.κ.κ. Αντιδημάρχους
 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

Έχοντας υπόψη: α) το άρθρο 184 Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α/30-10-2019),β)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Καταπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/ 11-03-2020).

γ) την με αρ.18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας.

δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις σας προσκαλούμε σε τακτική διά περιφοράς  συνεδρίαση  της Οικ. Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας  στις  09-03-2021 ημέρα  Τρίτη και ώρα 11.00 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο:. Αποδοχή της με αριθμ 206.1/2021 Απόφασης του Πράσινου Ταμείου και του Συμφώνου αποδοχής όρων  και απόφασης ένταξης  στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για την εκτέλεση του έργου: Εργασίες ανάπλασης στους οικισμούς Κεντρί και Μύρτου του Δήμου Ιεράπετρας. Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος 2021.

Εισηγητής: Μαρίνα Φανουράκη

Θέμα 2ο: Αποδοχή χρηματοδότησης και όρων ένταξης  της πράξης «Έξυπνες εφαρμογές για την προστασία και ανάδειξη του περιβαλλοντικού αποθέματος της νήσου Χρυσής (Γαϊδουρονήσι), την προβολή παράκτιου μετώπου, καθώς και του φυσικού  & πολιτιστικού περιβάλλοντος  της ενδοχώρας του Δ. Ιεράπετρας» στο Ε.Π Κρήτη 2014-2020. Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος 2021

Εισηγητής: Μαρίνα Φανουράκη

Θέμα 3ο:: Έγκριση μελέτης και καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για το έργο : «Βελτίωση Δημοτικής Οδοποίας»  

Εισηγητής: Γ. Βαρδάκης

Θέμα 4ο: Μερική διαγραφή οφειλών

Εισηγητής: Μαρίνα Φανουράκη

Θέμα 5ο: Διαγραφή οφειλών

Εισηγητής: Μαρίνα Φανουράκη

                                                     Ο πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής

                                                                Θεοδόσιος Καλαντζάκης