Ιεράπετρα 11-1-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ        
Ταχ.Δ/νση:      Δημοκρατίας 31 Ταχ.Κώδικας:    72200 Ιεράπετρα Πληροφορίες:    Μαριδάκη Αρετή Τηλέφωνο:         (28423) 40361
Fax:                   (28420) 26110  
E-mail:   amaridaki@0448.syzefxis.gov.gr
Αρ.πρωτ.:266
ΠΡΟΣ Τακτικά Μέλη
Χατζημαρκάκη Χρυσούλα        Μαστοράκη  Πέτρο           Μπινιχάκη   Ευάγγελο                       Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ
Πετρά  Αντώνιο  
Πανταζή Αργύρη     
ΠΡΟΣ Αναπληρωματικά μέλη Αστροπεκάκη Κων. Παπαδοπετράκη Ανδρέα Αγγελάκη  Γεώργιο Σαρρή  Παναγιώτη ΚΟΙΝ.κ.κ. Αντιδημάρχους
 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

Έχοντας υπόψη: α) το άρθρο 184 Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α/30-10-2019),

β)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Καταπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/ 11-03-2020).

γ) την με αρ.18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας.

δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις σας προσκαλούμε σε τακτική διά περιφοράς  συνεδρίαση  της Οικ. Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας στις 15 Ιανουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ωρα 13.00 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο :΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια με τίτλο « Προμήθειες εξοπλισμού για τη διαχείριση καταστροφών στον Δήμο Ιεράπετρας (ΕΣΠΑ)  αποσφράγιση Οικονομικών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου

Εισηγητής :Γεώργιος Πανακομιχελάκης-Χρύσα Χατζημαρκάκη

Θέμα 2ο     ΄Εγκριση της με αριθμό 83/2020 απόφασης  του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας που αφορά στην «Έγκριση προϋπολογισμού, Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης και Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2021»

 Εισηγητής :Χρύσα Χατζημαρκάκη

Θέμα 3οΕγκριση πρακτικού ελέγχου οικονομικών προσφορών της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών Υλικών στο πλαίσιο  της ΑΤ03 πρόσκλησης του προγράμματος «Αντωνης Τρίτσης» της πράξης «Παρεμβάσεις και δράσεις  βελτίωσης της διαχείρισης υδάτων και λυμάτων » του υποέργου 2 «Προμήθεια και εγκατάσταση Η?Μ εξοπλισμού αντλιοστασίων Δήμου Ιεράπετρας,

Εισηγητής :Γ Βαρδάκης

Θέμα 4ο:΄Εγκριση μελέτης με τίτλο Παρεμβάσεις για την αναβάθμιση ανλτιοστασίων  ύδρευσης  του Δήμου Ιεράπετρας και υποβολή πρότασης

χρηματοδότησης στο πλαίσιο  της ΑΤ03 πρόσκλησης του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης»της πράξης «Παρεμβάσεις και δράσεις  βελτίωσης της διαχείρισης υδάτων και λυμάτων του υποέργου 2 «Προμήθεια και εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού αντλιοστασίων Δήμου Ιεράπετρας,

Εισηγητής:Ευάγγελος Βαρδάκης

Θέμα 5ο:΄Εγκριση μελέτης με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση Η/Μεξοπλισμού αντλιοστασίων Δήμου Ιεράπετρας και υποβολή πρότασηςχρηματοδότησης στο πλαίσιο  της ΑΤ03 πρόσκλησης του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης»της πράξης «Παρεμβάσεις και δράσεις  βελτίωσης της διαχείρισης υδάτων και λυμάτων του υποέργου 2 «Προμήθεια και εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού αντλιοστασίων Δήμου Ιεράπετρας,

Εισηγητής:Ευάγγελος Βαρδάκης

Θέμα 6ο:Τροποποίηση σύμβασης συνεργασίας με την ΕΕΑΑ για την εναλλακτική διαχείριση δημοτικων αποβλήτων συσκευασίας

Εισηγητής:Μ. Προιστάκης

                                                          Ο πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής

                                                                Θεοδόσιος Καλαντζάκης