ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ            

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31
Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα
Πληροφορίες: Μαριδάκη Αρετή
Τηλέφωνο: (28423) 40361
Fax: (28420) 23999
E-mail: amaridaki@0448.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ
Τακτικά μέλη
Λουτσέτη Εμμανουήλ
Ασπραδάκη Γεώργιο
Σουραβλή Χριστόφορο
Χατζημαρκάκη Χρύσα
Προϊστάκη Γεώργιο
Μαχαιρά Μιχαήλ

Αναπληρωματικά μέλη
Βρυγιωνάκη Εμμαν.
Παπαδοπετράκη Ανδρέα
Πανταζή Αργύριο
Βιαννιτάκη Μιχαήλ
Κοτσιφάκη Μαρία

Ιεράπετρα 15-03-2018
Aρ.πρωτ: 3087

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31  στην μικρή αίθουσα (δίπλα στην αίθουσα θεάτρου) στον 1ο όροφο , την 19η του μηνός Μαρτίου έτους 2018, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 8.30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσης στο συνημμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Θεοδόσιος Καλαντζάκης

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

1ο Θέμα: «Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018».

Εισηγητής : Μαρία Πετράκη

2ο Θέμα: Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας  για την «Μίσθωση μηχανημάτων Πολιτικής Προστασίας 2017».

Εισηγητής : Μαρία Πετράκη

3ο Θέμα : Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας  για την  εκτέλεση της εργασίας “Εργασίες Ενταφιασμού στα Κοιμητήρια του Δήμου Ιεράπετρας”.

Εισηγητής :Μαρία Πετράκη

4ο Θέμα:: Ψήφιση πίστωσης ποσού  506,55€ για επέκταση  δημοτικού φωτισμού  στο Δημ. Σχολείο Αγ. Στεφάνου.

Εισηγητής :Μαρίνα Φανουράκη

5ο Θέμα: Ψήφιση πίστωσης  ποσού 1.157,42€ για επέκταση δημοτικού φωτισμού  στην περιοχή Καλαμοκανιάς ΤΚ Αγ. Στεφάνου.

Εισηγητής :Μαρίνα Φανουράκη