ethnosimo-nomarxias

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ            

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31
Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα
Πληροφορίες: Μαριδάκη Αρετή
Τηλέφωνο: (28423) 40361
Fax: (28420) 26110
E-mail: amaridaki@0448.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ
Τακτικά μέλη
Χατζημαρκάκη Χρύσα
Μαστοράκη Πέτρο
Μπινιχάκη Ευάγγελο
Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ
Πετρά Αντώνιο
Πανταζή Αργύρη

Αναπληρωματικά μέλη
Αστροπεκάκη Κων/νο
Παπαδοπετράκη Ανδρέα
Αγγελάκη Γεώργιο
Σαρρή Παναγιώτη

Ιεράπετρα 14-05-2020
Aρ.πρωτ: 4923

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

Έχοντας υπόψη: α) το άρθρο 184 Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α/30-10-2019),

β)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Καταπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/ 11-03-2020).

γ) την με αρ.18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας.

δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις σας προσκαλούμε σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση  της Οικ. Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας στις 19 Mαίου 2020 ημέρα Τριτη και ώρα 13.00  για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1ο: ‘Eγκριση απόδοσης λογαριασμού για πάγια προκαταβολή προέδρων Κοινοτήτων.

Εισηγητής: Μαρίνα Φανουράκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη

Θέμα 2ο: Αποδοχή εκ νέου της δωρεάς χρήσης αυτοκινήτου από την ΑUTOHELLAS Ανώνυμο Τουριστική και Εμπορική Εταιρεία.

Εισηγητής: Μαρίνα Φανουράκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη

Θέμα 3ο: Επέκταση   δημοτικού φωτισμού  στην Ιεράπετρα (έναντι Αστυνομίας).

Εισηγητής: Μαρίνα Φανουράκη –Χρύσα Χατζημαρκάκη

Θέμα 4ο: Μετατόπιση παροχής στην  Ιεράπετρα (Πλατεία Ελευθερίας).

Εισηγητής: Μαρίνα Φανουράκη –Χρύσα Χατζημαρκάκη

Θέμα 5ο: Διαγραφή τελών  άρδευσης λόγω λάθους της Υπηρεσίας.

Εισηγητής: Μαρίνα Φανουράκη –Χρύσα Χατζημαρκάκη.

Θέμα 6ο: Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Βελτίωση υποδομών Κοιμητηρίων Δήμου Ιεράπετρας».

Εισηγητής: Μιχαήλ Προιστάκης-Μαρία Ρουμελιωτάκη

Θέμα 7ο: Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την εργασία & προμήθεια με τίτλο «Φροντίδα Αδέσποτων Ζώων».

Εισηγητής: Μαρία Πετράκη –Χρύσα Χατζημαρκάκη.

Θέμα 8ο:΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την  «Προμήθεια ανταλλακτικών και ελαστικών οχημάτων και μηχανημάτων έργων Δήμου Ιεράπετρας έτους 2020» .

Εισηγητής: Μαρία Πετράκη –Χρύσα Χατζημαρκάκη.

Θέμα 9ο: ‘Εγκριση απόδοσης λογ/σμού για την επέκταση δημοτικού φωτισμού για  μετατόπιση παροχής στην Κ. Ανδριανού (κτίριο Αρχαιολογικής συλλογής Ιεράπετρας).

Εισηγητής: Μαρίνα Φανουράκη –Χρύσα Χατζημαρκάκη

Θέμα 10οΕγκριση απόδοσης λογ/σμού για την επέκταση δημοτικού φωτισμού στην Κοινότητα Μεσελέρων.

Εισηγητής: Μαρίνα Φανουράκη –Χρύσα Χατζημαρκάκη

 

                                                             Ο πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής

                                                                Θεοδόσιος Καλαντζάκης

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  1. Για τη δια περιφοράς  λήψη απόφασης απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον των 2/3 των μελών του συλλογικού οργάνου .
  2. Εκδίδεται η πρόσκληση συνεδρίασης με τα θέματα ημερήσιας διάταξης που αποστέλλεται στα μέλη τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την συνεδρίαση. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση το συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.
  3. Στην πρόσκληση αναγράφονται τόπος, ημέρα και ώρα συνεδρίασης, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει αυτοπρόσωπη παρουσία των μελών.
  4. Μαζί με την πρόσκληση αποστέλλονται οι εισηγήσεις των θεμάτων για τα οποία θα ληφθεί απόφαση.

Τα συμμετέχοντα μέλη του  Οικονομικής Επιτροπής έχουν δικαίωμα να αποστείλουν την ψήφο τους επί κάθε θέματος που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, το αργότερο μέχρι δύο (2) ώρες μετά την ώρα σύγκλησης του συμβουλίου, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση, ήτοι μέχρι ώρα 15.00 .

Η ψήφος του κάθε μέλους (ναι, όχι, λευκό, παρών) θα αποστέλλεται:

  1.  Με email από προσωπικό τους λογαριασμό, γνωστό στη γραμματεία της Οικ. Επιτροπής, προς το email  της Γραμματείας της(amaridaki@0448.syzefxis.gov.gr)
  2. Με  γραπτό, τηλεφωνικό μήνυμα (sms) από προσωπικό τους κινητό, γνωστό και καταχωρημένο ως τέτοιο  στη Γραμματεία της, προς το κινητό του Προέδρου της ΟΕ (τηλ.6934088102)
  3. Μέσω επιστολής που θα περιλαμβάνει την σαφή τοποθέτησή τους επί του θέματος το ονοματεπώνυμο τους και υπογραφή τους.  Η επιστολή μπορεί να περιέχει την τοποθέτηση και περισσότερων του ενός συμβούλων  και να σταλεί με fax  στον  αριθμό  28420 26110 του Δήμου Ιεράπετρας.

Συμμετέχοντα (παρόντα) στη συνεδρίαση θεωρούνται τα μέλη που έχουν αποστείλει την ψήφο τους μέχρι την ώρα που καθορίζεται ανωτέρω, δηλαδή μέχρι την πάροδο δύο (2) ωρών από την ώρα σύγκλησης της Επιτροπής, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση κάθε συνεδρίασης. Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο μέχρι την ώρα αυτή θεωρούνται μη συμμετέχοντα (απόντα).

Είναι προφανές ότι στις δια περιφοράς συνεδριάσεις, τα στάδια της συζήτησης, πρωτολογίας και δευτερολογίας παραλείπονται αφού η συνεδρίαση δεν γίνεται με τη συνήθη διαδικασία και δεν υπάρχει φυσική παρουσία.

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν με την δια περιφοράς διαδικασία θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο του συλλογικού οργάνου στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Κάθε μέλος του συλλογικού οργάνου μπορεί να ζητά περαιτέρω στοιχεία επί των εισηγήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.